Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: "Διάλογος, η μόνη οδός"!


φωτό: Ν. Μαγγίνας

Εἰς ἕνα κόσμον, ὁ ὁποῖος σπαράσσεται ἀπὸ ἀντιθέσεις καὶ συγκρούσεις, ὁ εἰρηνικὸς καὶ ἐποικοδομητικὸς διάλογος ἀποτελεῖ τὴν μόνην ὁδὸν πρὸς ἐπίτευξιν καταλλαγῆς καὶ ἑνότητος.
Εἰς τὴν ἀποστολικὴν περικοπήν, ἡ ὁποία ἀνεγνώσθη κατὰ τὴν σημερινὴν Θείαν Λειτουργίαν, οἱ Ἀπόστολοι προβάλλονται ὡς ὑπόδειγμα ἄκρας ταπεινοφροσύνης κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ σταυρωθέντος Κυρίου: «λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι» (Α’ Κορ. δ’, 12-13). Ἐὰν τὸ ἦθος τοῦτο τῆς ταπεινοφροσύνης πρέπει νὰ ἐπικρατῇ εἰς τὰς σχέσεις τῶν πιστῶν πρὸς τοὺς διώκτας τῆς Ἐκκλησίας, πόσον μᾶλλον ἐπιβάλλεται τοῦτο εἰς τὰς μεταξὺ τῶν ἰδίων τῶν χριστιανῶν σχέσεις! Ἡ εἰρηνικὴ διευθέτησις τῶν ὑφισταμένων διαφορῶν εἰς τὰς διαχριστιανικὰς σχέσεις οὐδόλως συνεπάγεται ἀπομάκρυνσιν ἐκ τῆς ἀληθείας. Ἡ ἀλήθεια δὲν φοβεῖται τὸν διάλογον, ἀλλ’ ἀντιθέτως, χρησιμοποιεῖ αὐτὸν ὡς μέσον, διὰ νὰ γίνῃ ἀποδεκτὴ καὶ ὑπ’ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι διὰ διαφόρους λόγους ἀφίστανται αὐτῆς. Ἡ μισαλλοδοξία καὶ ὁ φανατισμὸς προκαλοῦν τὴν ἀμυντικὴν περιχαράκωσιν ἑκάστης πλευρᾶς εἰς τυφλὴν ἐμμονὴν εἰς τὰς ἰδίας αὑτῆς θέσεις καὶ ἀπόψεις, μονιμοποιεῖ τὰς διαιρέσεις καὶ ἐξανεμίζει πᾶσαν ἐλπίδα καταλλαγῆς. Μία τοιαύτη στάσις οὐδεμίαν ἀπολύτως σχέσιν δύναται νὰ ἔχῃ πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καὶ πρὸς τὸ παράδειγμα τῶν Ἀποστόλων. Μόνον «ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ» (Ἐφ. δ’, 15) ἀληθεύομεν ἀληθῶς, ὡς καὶ μόνον ἐν ἀληθείᾳ ἀγαπῶντες (Β’ Ἰω. 1) ἀγαπῶμεν γνησίως. Ὁ εἰλικρινὴς καὶ ἐν πνεύματι ταπεινοφροσύνης διάλογος διασφαλίζει τὸν εὐλογημένον τοῦτον συνδυασμόν, ὅστις καὶ ἀποτελεῖ τὴν μόνην θεοδίδακτον ὁδὸν δι’ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ εἶναι μιμηταὶ τῶν Ἀποστόλων (Α’ Κορ. δ’, 16).

Τὸ πνεῦμα τοῦτο τοῦ εἰλικρινοῦς καὶ ἐν ἀγάπῃ διαλόγου καλεῖται σήμερον ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ νὰ ἐφαρμόσῃ ἡ ἰδία εἰς τὰς μεταξὺ τῶν διῃρημένων χριστιανῶν σχέσεις, ἀλλὰ καὶ νὰ κηρύξῃ αὐτὸ πρὸς πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως εἰς οἱονδήποτε χῶρον καὶ ἂν ἀνήκῃ οὗτος. Γνωρίζομεν ἐκ πείρας πικρᾶς ὅτι ἡ θρησκεία δύναται εὐκόλως νὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς σημαία φανατισμοῦ καὶ συγκρούσεων μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων.

Ἔχομεν προσωπικῶς κατ’ ἐπανάληψιν τονίσει ὅτι ὁ πόλεμος ἐν ὀνόματι τῆς θρησκείας ἀποτελεῖ πόλεμον κατὰ τῆς θρησκείας. Διὰ τοῦτο ὁ διαθρησκειακὸς διάλογος ἐπιβάλλεται ὅλως ἰδιαιτέρως εἰς τὰς ἡμέρας μας, χωρὶς τοῦτο νὰ συνεπάγεται οἱονδήποτε συμβιβασμὸν εἰς τὰς θρησκευτικὰς ἑκάστου πεποιθήσεις. Τὸν διάλογον τοῦτον ἐνθαρρύνει καὶ καλλιεργεῖ καὶ τὸ ἡμέτερον Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, συμβάλλον καὶ οὕτω τὸ κατ’ αὐτὸ εἰς τὴν ἐμπέδωσιν τῆς εἰρήνης ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ.

Oικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, Λόγος επί τη Θρονική Εορτή σήμερα στο Φανάρι (απόσπασμα). Ολόκληρη την ομιλία του Πατριάρχου διαβάστε στο Φως Φαναρίου.

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Χρόνια πολλά για τη σημερινή γιορτή
μας. Σεις υποστηρίζετε τον πατριάρ-
χη και τις επιλογές του, ενώ άλλοι τον υβρίζουν ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΏΣ!!
Δείτε:!
"Λίαν εύφρανας τους κακοδόξους

και κατήσχυνας τους Ορθοδόξους,

Βαρθολομαίε, προδότα της Πίστεως.

Των γάρ Αγίων τας ρήσεις διέγραψας

και κακοδόξων τας ύβρεις αντέγραψας.

Οθεν πάντες οι πιστοί σε οικτίρομεν

και Πατριάρχην ουδόλως γνωρίζομεν.

Διό πρό τέλους αληθώς μετανόησον,

ίνα ελέους τύχης προ κρίσεως."

Ανώνυμος είπε...

Και μόνο αυτός ο "ύμνος", είναι αρκετός για να δείξει το ήθος-ποιό ήθος-των δήθεν ορθοδόξων,αλλά και να βάλλει τον Πατριάρχη στον παράδεισο αβρόχοις ποσί.

Ανώνυμος είπε...

...Ας μην αποδίδουμε το όνομα των "Ορθοδόξων" σε διάφορους ανισόρροπους και ταλιμπάν!!!!

Κρίμα και αμαρτία, να μπερδεύουμε την Ορθοδοξία με τις ακαθαρσίες των ορθοδοξιστών!!!!

Ν.Σ

Αριμαθαίος είπε...

Πραγματικά η μόνη οδός είναι ο Διάλογος. Ευτυχώς που ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον συνεχίζει με συνέπεια. Η πρόοδος είναι ενθαρρυντική. Δυστυχώς την Ορθόδοξη Εκκλησία μας πάντα την πολεμούσαν οι «εντός». Και αυτή η ομιλία του παναγιωτάτου είναι μνημείο θεολογικού λόγου. Σας συγχαίρω δια την προβολή της από τον ιστοχώρο σας.
Οι επαγγελματίες ως συνήθως της αντιπαράθεσης και του φανατισμού θα πάρουν ξανά τον λόγο. Η Αλήθεια όμως προχωρά…..

Ανώνυμος είπε...

Τι γνωρίζουν από πίστη οι μεγαλοαπατεώνες της πίστεως. Πίστευα ότι όλοι αυτοί δεν είναι τίποτα περισσότερο από ευλαβοβλαμμένοι. Τελικά όμως αποδεικνύουν ότι είναι σπορά διαβόλου!

Ανώνυμος είπε...

Αυτή η φωτογραφία τι σας λέει;
http://www.amen.gr/uploads/Ecumenical%20Patriarchate%20life2/fanari%20agios%20andreas4.JPG
Θεωρείται πρόοδος να ευλογούν την ίδια στιγμή δύο επίσκοποι που δεν πιστεύουν ούτε στον ίδιο ακριβώς Θεό;

Ανώνυμος είπε...

για να δικαιολογήσουν την ύπαρξη τους οι σημερινοί πατριάρχες κ.λ.π. εφήυραν τον διάλογο των εκκλησιών!! ας τον κάνουν λοιπόν για να έχουν και λόγο υπάρξεως. κατα τα λοιπά αφήστε τις μεγαλοστομίες κύριοι θεολόγοι και μη. αυτά που γράφετε και κυρίως ο τρόπος που αλληλουβρίζεσθε ειναι παρακμιακά ΄φαινόμενα και επιβεβαιώνουν αυτά που σας γραφω: οτι δεν εχετε λογο υπάρξεως!!!δεν εμπνέετε βρε αδελφέ!

Related Posts with Thumbnails