Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ


ΟΜΙΛΙΑ 
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 
ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΠΑΤΜΩ ΙΕΡΟΝ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ 
ΤΗΝ 25ΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1988 
(ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΛΟΥΚΑ) 
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗΝ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΠΙ ΤΗ 900ΕΤΗΡΙΔΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 
ΚΑΙ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ –ΕΠΙ ΤΩ ΑΥΤΩ ΣΚΟΠΩ- ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

«Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα υμών εις άγραν» 
(Λουκ. 5,4). 
Κατάκοπος από την ολονύκτιον προσπάθειαν του ψαρέματος ο Πέτρος, και στενοχωρημένος από την ακαρπίαν του ματαίου εκείνου μόχθου, ακούει την προτροπήν του Χριστού «επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα υμών εις άγραν». Εν τούτοις υπακούει. Και εκτελεί, χωρίς αντιρρήσεις και δισταγμούς, ό,τι του συνιστά ο Κύριος. Και αμείβεται με άφθονον αλιείαν. Εν τέλει δε και επιβραβεύεται με την τιμητικήν διαβεβαίωσιν του Χριστού «από του νυν ανθρώπους έση ζωγρών» (Λουκ. 5,11). 
Κατόπιν, εις το αποστολικόν του έργον, διαπίστωσε εκ των πραγμάτων πόσον χρήσιμος ήτο και δι’ αυτόν, ως αλιεία ψυχών, και δια τους υπ’ αυτού ελκυομένους εις Χριστόν η προτροπή εκείνη του Κυρίου «επανάγαγε εις το βάθος». Διότι: 
1. Πολλοί άνθρωποι δίδουν προσοχήν μόνον εις την επιφανειακήν όψιν προσώπων και πραγμάτων. Και δεν εξετάζουν τι υπάρχει και τι γίνεται «εις το βάθος». Η αλάνθαστος συμβουλή του Κυρίου είναι: Στροφή προς το βάθος. Βαθυτέρα εξέτασις και αντιμετώπισις της πραγματικότητος, εις την ουσίαν της και όχι απλώς κατά τα φαινόμενα. Αρχής γενομένης από τον εαυτόν μας, είναι πρωτίστως εξεταστέον το περιεχόμενον της συνειδήσεως. Και δη – Εάν «καταγινώσκει» παραβάσεις – και παραβιάσεις – του ηθικού νόμου και ενοχάς. – Εάν επισημαίνει κίνητρα και ελατήρια δόλια, επιλήψιμα, όχι αγνά. – Εάν καταμαρτυρεί φρονήματα «μη κατά Θεόν» κ.ο.κ. Και όταν πρόκειται περί άλλων προσώπων, δι’ επιλογήν φίλων και συνεργατών, σύναψιν συνοικεσίων κ.τ.τ., έχει πάλιν μεγίστην σημασίαν να «μη κρίνωμεν κατ’ όψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν» (Ιω. 7,24). Να αποβλέπωμεν τ.ἐ. εις το ήθος, τον χαρακτήρα, τας ηθικάς αρχάς, τα υγιά φρονήματα, και όχι απλώς εις τα εξωτερικά και υλικά προσόντα του άλλου. 
2. Ιδιαιτέρως δια την αγωγήν των νέων και την επιτυχή και ευτυχή σταδιοδρομίαν των είναι απαραίτητος προϋπόθεσις τα υγιά θεμέλια. Όπως κάθε οικοδόμημα, χωρίς γερά θεμέλια, θα πέσει (Ματθ. 7,24-27), έτσι και η οικοδόμησις της ευτυχίας και της επιτυχούς σταδιοδρομίας προαπαιτεί ανάλογον θεμελίωσιν «εις βάθος». «Θεμέλιον γάρ άλλον ουδείς δύναται θείναι παρά τον κείμενον, ός εστιν Ιησούς Χριστός», συμβουλεύει ο Θείος Απόστολος (1 Κορ. 3,11). Και προσθέτει «Δια τούτο έκαστος βλεπέτω πως εποικοδομεί» εάν δηλαδή τα υλικά του αντιστοιχούν προς «χρυσόν, άργυρον, λίθους τιμίους» ή είναι «ξύλα, χόρτος, καλάμη» (αυτόθι στ. 10 και 12), ευάλωτα και σαθρά. Δι’ όλα τα έργα και λειτουργήματα δεν αρκούν αι φυσικαί ικανότητες και η ειδική εκπαίδευσις και κατάρτισις. Αλλ’ είναι απαραίτητοι αι υγιείς αρχαί και πεποιθήσεις, τα υψηλά ιδανικά, ο ζήλος και το ήθος, δια να ευδοκιμήσουν επ’ αγαθώ των ασκούντων αυτά και προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Κατ’ εξοχήν όμως θα είπωμεν προς τους παρόντας ιεροσπουδαστάς του Εκκλησ. Λυκείου της νήσου ταύτης, ότι το ιερατικόν λειτούργημα και η εκκλησιαστική διακονία που επέλεξαν δια τον εαυτόν των προαπαιτεί και ένθεον φρόνημα – ιερόν πόθον και ενθουσιασμόν δια την ιερωσύνην - κατ’ αρχήν δε αγνότητα και απουσίαν κωλυμάτων ιερωσύνης. Αλλά και πολλήν καλλιέργειαν της προσωπικότητός των «εις βάθος», μάλιστα δε της ειδικής κλήσεως και του ειδικού παρά Θεού χαρίσματος, προς το οποίον κατευθύνονται. «Επανάγαγε – λοιπόν - εις το βάθος» της καρδίας και της διαθέσεώς σου, νέε μου, και φρόντιζε να συντηρείς και να προάγεις φρόνημα και ήθος εγγυώμενα την αρίστην επίδοσιν και απόδοσιν εις το στάδιόν σου. Ημείς δ’ εξ ονόματος της Εκκλησίας σου ευχόμεθα και σε αναμένομεν να προσέλθεις με τοιούτο ψυχικόν βάθος συγκεκροτημένος και «αναγεγεννημένος ούκ εκ σποράς φθαρτής αλλ’ αφθάρτου, δια λόγου Θεού ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα» (1 Πέτρ. 1,23), δια να σε προχειρίσει «η θεία χάρις η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείποντα αναπληρούσα» λειτουργόν και «οικονόμον μυστηρίων Θεού». 


3. Και περαιτέρω «επανάγαγε εις το βάθος» της ιστορίας, όλος ο πιστός λαός του Κυρίου. Και καταμάνθανε πρόσωπα και γεγονότα φωτίζοντα και αγλαΐζοντα την ιεράν αυτήν νήσον. Προσωπικότητες ως η του εορταζομένου αγίου αποστόλου και ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου –επιστηθίου και ηγαπημένου μαθητού του Χριστού – και γεγονότα ως το υπό του οσίου Χριστοδούλου, προ 900 ετών, επιτελεσθέν εν Πάτμω πνευματικόν έργον είναι ασφαλείς δείκται πορείας εις την οδόν της σωτηρίας. Τόσον ο ιερός ευαγγελιστής όσον και η φερώνυμος Μονή του ειργάσθησαν «εις βάθος». Και «το έργον αυτών μένει ό επωκοδόμησαν» (1 Κορ. 3,14) επί αιώνας ήδη. Διότι η εργασία «εις βάθος» έχει συνέχειαν και διάρκειαν. Είναι συνεχής και ευεργετική η επίδρασις και απόδοσις αυτής. 
Πώς δε να παραλείψωμεν, εις τα πλαίσια των εορτών της 900ετηρίδος της εν τη νήσω ταύτη Ι. Μονής του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, την πανευλαβή μνείαν και της Παναγίας Μητρός του Ηγαπημένου, όταν Εκείνη, εις βάθος «συμβάλλουσα εν τη καρδία αυτής» (Λουκ. 2,19) τας προς Αυτήν αποκαλύψεις και την κλήσιν Της υπό του Θεού εις την θεομητορικήν δόξαν, υπαγορεύει και εις ημάς σήμερον, μέσα εις το ιερόν τούτο Σπήλαιον της Αποκαλύψεως, να «συντηρώμεν» εντός ημών τα αποκαλυπτικά μηνύματα που ήκουσεν ο Ηγαπημένος του Κυρίου μαθητής; Ήκουσε δ’ εν τέλει ο μαθητής Εκείνος και ταύτην την επισφραγιστικήν αποκάλυψιν και διαβεβαίωσιν του Χριστού: 
«Ναι έρχομαι ταχύ». Θα έλθω εν τη δόξη και εν τη βασιλεία Μου. Και απήντησεν: «Αμήν, ναι έρχου Κύριε Ιησού».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails