Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ο ALİ


ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
“alo, alo zwei Euro” 
Ἐκεῖ στὸ πανέμορφο χωριὸ Sarıgerme τῆς νοτιοδυτικῆς Τουρκίας κοντὰ στὴ Μάκρη (Τελμησσὸ-Fethiye), βρίσκεται ἀπὸ τὸ οἰκολογικὸ bungalows-ξενοδοχεῖο Iberotel Park Sarıgerme ἕνας δρόμος πρὸς τὸ τσαρσὶ τῆς περιοχῆς, κατάφυτος ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρὰ μὲ πεῦκα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μὲ ἄγρια χόρτα καὶ θάμνους πάνω στὸ βραχῶδες βουνό, ὅπου βόσκουν αἰγοπρόβατα καὶ πουλερικά, καὶ ἁπλώνονται μεγάλες σέρες ἐμποτιζόμενες δυστυχῶς μὲ πολυάριθμα καὶ ὀλέθρια, ὡς συνήθως, φυτοφάρμακα. 
Πολλὰ εἶναι καὶ τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα τῆς πρωΐμου ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος (Pisilis) μὲ τεκμήρια ἑνὸς ἀνεπανάληπτου πολιτισμοῦ, τὰ ὁποῖα φέρει σήμερον στὸ φῶς ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη Τούρκων καὶ ἄλλων ἐρευνητῶν. 
Πρὸ τῆς εἰσόδου λοιπὸν τῆς ἀγορᾶς, βρίσκεται ἕνα παλαιὸ πέτρινο κτηριακὸ συγκρότημα ἐξ ὀρθογωνίων τμημάτων κρὲμ χρώματος, ποὖταν ἓν ἀπὸ τὰ δύο ὀνομαστὰ καζίνα τῆς περιοχῆς, ὅπου ἐσύχναζον ξένοι πολλοὶ θυσιάζοντες εἰς τὸν Διόνυσον τουρίστες, ἔρημον σχεδὸν σήμερον. 
Ἐκεῖ λοιπὸν ὁ γράφων κατὰ τὸν περίπατόν του, ὄρθρου βαθέος κάθε ἡμέραν, συνήντα τὸν πασίγνωστο τοπικῶς Ali στὸ ἄκρον ἑνὸς μπαλκονιοῦ, βοῶντα ἐπὶ ὥρας: alo, alo, cafe zwei Euro, zwei Euro, πρὸς ἄγραν διερχομένου τινὸς καίτοι ματαίως. Οὗτος ἦτο γόνος εὐμαροῦς οἰκογενείας, ἀλλὰ ὀ ἀδελφός του ἠνάλωσε τὴν περιουσίαν ζῶν ἀσώτως καὶ ρίπτων ψιχία τινὰ εἰς τὸν Ali, ἔχοντα ὄμως καὶ κρατικὴν ἐπιχορήγησιν καὶ τὴν γηραιὰν μητέρα του Cennet, κυρτὴν καὶ μᾶλλον κολασιόμορφον, τὴν ὁποίαν ἐπικαλεῖται ὁ υἱὸς κινδυνεύων. Ὁ Ali παρουσιάζει σήμερον προβλήματα ὑγείας, χρησιμοποιῶν ἴσως ναρκωτικὰ καὶ ψυχοφάρμακα. 
Εἶναι εὐειδὴς μὲ παχείαν ὄπισθεν κόμην (Top) καὶ κοσμίαν περιβολήν, κυρίως πρότερον. Οὐχὶ σπανίως ὅμως ἐρίζει μὲ τοὺς περιοίκους "πιλατεύοντας" αὐτὸν καὶ συχνάκις καταζητεῖται ὑπὸ τῆς χωροφυλακῆς καὶ πρὸς φυλάκισιν. Οὕτω ἡμέραν τινὰ προσῆλθε τουρίστας ἐκ βορρᾶ καὶ ἐρωτηθεὶς ἐζήτησεν ἀπόσταγμα κριθῆς. Ὁ Ali ἔσπευσε ἀμέσως νὰ τὸν ἐξυπηρετήσει τερψιλαρυγγικῶς. Ἀκολούθως δὲ ἀπήτησεν δικαίως τὸ ἀντίτιμον. Ὁ μεθυσθεὶς ὅμως πελάτης ἠρνήθη τοῦτο, ὁπότε ἤρχισεν κραιπάλη καταλήξασα εἰς τὴν χωροφυλακήν. Ἐπίσης ἑτέραν ἡμέραν ἐφώνη: δυὸ τσάγια πέντε λίρες. Πελάτης ὅμως τις ἀντέταξεν: Ἐγὼ εἶμαι εἷς, ὁπότε ὁ Ali προσέθεσε: τὸ ἕτερον πίνει ἡ ἀφεντιά μου! Διὰ τοῦτο, χάριν ἀσφαλείας ἡ σιδηρᾶ θύρα τοῦ κήπου τοῦ οἴκου του παραμένει δίκην φυλακῆς, κλειστὴ διὰ παχείας ἀλυσίδος τὸ ἑσπέρας κυρίως, δηλωτικὴ ὅτι οὗτος ἀπουσιάζει ἐὰν δὲν βρίσκεται εἰς τὸ κρατητήριον!


Στὸ τσαρσὶ ἐγνώσισε ὁ γράφων καὶ τὸν Muzaffer τοὐπίκλην Gino, μεγάλον καταστηματάρχην ὀμματοϋαλίων, λοιπῶν τουριστικῶν ἀξεσουὰρ καὶ μικρῶν ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν. Κάθε πρωΐ τὸν ἔβλεπε κανεὶς νὰ καθαρίζει ὅλα τὰ γυαλιὰ ἀπὸ τὴν σκόνη μὲ ὑπομονή. Οὗτος εἶναι εἷς ἐκ τῶν πειραχτηρίων τοῦ Ali, ὁ ὁποῖος δαιμονίζεται ὅταν ὁ Gino ἑλκύει ὀπισθίως τὸ ποδήλατό του, ὤστε νὰ μὴν ἠμπορεῖ νὰ προχωρήσει, ἢ ὅταν ἀναμειγνύεται γλωσσικῶς εἰς τὴν πελατείαν του μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὴν χάνει, ὁπότε καλεῖ τὴν μητέρα του γοερᾷ τῇ φωνῇ: Ana, ana, πρὸς βοήθειαν. 
Ὁ Gino καίτοι ἀμόρφωτος εἶναι συμπαθὴς καὶ ἐνήμερος τῶν συγχρόνων γεγονότων, τίμιος στὸ μετερίζι του καὶ πολὺ ἀστεῖος. Εἶχε δὲ μὲ τὸν γράφοντα ποικίλες συνομιλίες ἀνοιχτὲς καὶ ἐντυπωσιακῶς τοῦ ζήτησε νἄρθει στὴν Πόλη νὰ φορέσει ράσον καὶ νὰ φωτογραφηθεῖ μὲ τὸν ΑΝΑΚΤΑ. Ἔτσι ἡμέραν τινὰ ἐκάθητο είς στενὴν ἀγυιάν, ὁπότε τὸν ἐπλησίασε ἀπατεὼν καὶ τοῦ εἰσηγήθη νὰ ληστεύσει τὸ ἀπέναντι κτήριον καὶ μετὰ νὰ μοιρασθοῦν τὰ "λάφυρα". Διερχόμενος ὅμως τις τὸν ἤκουσε καὶ τὸν κατήγγειλε, ὁπότε τὸν συνέλαβε ἡ χωροφυλακή, καίτοι ἰσχυρίζετο τὸ ἀντίθετον. Ὁ Gino ἔδωσε εἰς τὸν γράφοντα διαφόρους πληροφορίας καὶ διὰ τοὺς Ἀλεβῆδες, τῶν ὁποίων ὑπῆρχε πλησίον χωρίον. Οἱ Σουνίτες Μουσουλμάνοι, κατά τινας, τοὺς ἀποκαλοῦν "μικροὺς Χριστιανούς" (πρβλ. Παυλικιανούς)1. Τὸ φαινόμενο δὲ τοῦ Ἀλεβιτισμοῦ κατ’ ἄλλους δὲν εἶναι Χριστιανισμός, ἀλλὰ εἷς κρυφός, ἐν ἀναμονῇ, ἐν ἀναστολῇ καὶ ἐν ὑπνώσει παράλληλος καὶ παράδοξος "Ἑλληνισμός" εἴκοσι ἑκατομμυρίων, ἰδιόμορφος καὶ φιλελεύθερος. Ὁμίλησε διὰ τὰ Cemevi ὅπου συνευρίσκονται οἱ ὀπαδοὶ αὐτῶν. Ἄνδρες καὶ γυναῖκες "μεταλαμβάνουν" ἀποστάγματος σταφυλῆς καὶ εἶτα χορεύουν ὡς οἱ χορευταὶ ἐν τῷ Χριστιανισμῷ2 ἢ οἱ Μεβλεβῆδες.Ἐὰν δὲ φιλοξενηθεῖ τις εἰς οἰκίαν των, δέον νὰ προσκομίσει καὶ φιάλην ἀποστάγματος. Ἐγειρόμενος δὲ τὴν ἑπομένην ἐκ τοῦ ὕπνου εὑρίσκει παρακοιμώμενον "δῶρον οὐράνιον"! Πολλὰ ὅμως καὶ ἄλλα ἐξ αὐτῶν εἶναι συκοφαντίαι, διότι οὗτοι προσεύχονται, ἄδουσιν καὶ χορεύουσιν τῇ συνοδείᾳ ὀργάνων (saz) κεχωρισμένοι ἐνίοτε ἄνδρες καὶ γυναῖκες ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν ἑνὸς Dede, ὁ ὁποῖος καὶ ἀπευθύνει πρὸς αὐτοὺς λόγους πατρικούς3
Ταῦτα λοιπόν τινα ἐκ τῶν ἀλησμονήτων περὶ τῶν ἀναμνήσεων τοῦ παραδεισίου τούτου χώρου, ὁ ὁποῖος ἐγέννησε τοὺς διαπρεπεῖς φιλοσόφους τῆς Ἰωνικῆς Σχολῆς καὶ τοὺς καλλιτέχνας, οἱ ὁποῖοι θὰ κοσμοῦν αἰωνίως τὸ παγκόσμιον Πάνθεον τῆς Ἱστορίας τῆς Τέχνης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ. 
_________________________________________ 
1- S. Seropyan, Küçük Asya’nın "Sapkın" Hıristiyanları: Pavlikyanlar, Agos 8.6. (2013) 10. 
2- Κ. Δ. Καλοκύρη, Θεαματικὰ δρώμενα τοῦ τελετουργικοῦ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, Θεσσαλονίκη 2003, 21. 
3-, Ὀρθόδοξος Ὁμάδα Δογματικῆς Ἔρευνας. Θρησκεῖες καὶ Ἰσλάμ. http://oodegr.co/oode/islam/alevismos_1.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails