Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΟΥΣΗ

Εκκλησάκι στην Αλοπρόνοια της Σικίνου - φωτό: Ιδιωτική Οδός

Του θεολόγου - φιλολόγου Κώστα Νούση
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Τον Κύριο υμνείτε και δοξολογείτε σε όλους τους αιώνες. 
Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, τὸν Κύριον• ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Δοξολογείτε πάντα τα κτίσματα Κυρίου τον Ποιητή τους• υμνείτε και υπερυψώνετε Αυτόν εις τους αιώνες. 
Εὐλογεῖτε, Ἄγγελοι Κυρίου, οὐρανοὶ Κυρίου, τὸν Κύριον• ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Ευλογείτε οι Άγγελοι του Θεού και όλα τα ουράνια τάγματα και στερεώματα τον Κύριο• υμνείτε και δοξάζετε Αυτόν εις τους αιώνας. 
Εὐλογεῖτε, ὕδατα πάντα τὰ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις Κυρίου, τὸν Κύριον• ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Δοξάζετε, όλα τα ύδατα και τα υγρά στοιχεία του σύμπαντος, τα πάνω απ’ τους ουρανούς, όλες οι ασώματες Δυνάμεις του Κυρίου τον Κύριο• υμνείτε και υπερυψούτε Αυτόν ακαταπαύστως.
Εὐλογεῖτε, ἥλιος καὶ σελήνη, ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, τὸν Κύριον• ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας
Ευλογείτε ο ήλιος και η σελήνη, όλα τα άστρα τ’ ουρανού τον ποιητή τους Θεό• υμνείτε και υπερμεγαλύνετε Αυτόν σε όλους τους αιώνες. 
Εὐλογεῖτε, φῶς καὶ σκότος, νύκτες καὶ ἡμέραι, τὸν Κύριον• ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Δοξάζετε το φως και το σκοτάδι, οι μέρες και οι νύχτες τον έναν και μοναδικό Κύριο• υμνείτε και ψάλλετε θριαμβικά σ’ Αυτόν μες τους αιώνες. 
Εὐλογεῖτε, πᾶς ὄμβρος καὶ δρόσος, πάντα τὰ πνεύματα, τὸν Κύριον• ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Ευλογείτε όλες οι βροχές και οι δροσιές και πάντες οι ανέμοι τον Κύριο• ψάλλετε κι ανυψώνετε Αυτόν στους αναρίθμητους αιώνες. 
Εὐλογεῖτε, πῦρ καὶ καῦμα, ψῦχος καὶ καύσων, τὸν Κύριον• ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Δοξάζετε η λάβρα και η κάψα, οι παγωνιές και οι καύσωνες τον Δημιουργό του κόσμου• ανυμνείτε και υπερεξαίρετε Αυτόν στο βάθος των αιώνων. 
Εὐλογεῖτε δρόσοι καὶ νιφετοί, πάγοι καὶ ψῦχος, τὸν Κύριον• ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Δοξολογείτε οι δροσιές και οι χιονονιφάδες, οι πάγοι και το ψύχος τον Τριαδικό Θεό• υμνείτε και πανυπερμεγαλύνετε Αυτόν από τώρα και στους αιώνες των αιώνων. 
Εὐλογεῖτε, πάχναι καὶ χιόνες, ἀστραπαὶ καὶ νεφέλαι τὸν Κύριον• ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Τραγουδάτε ευχαριστιακά οι πάχνες και τα χιόνια, τ’ αστραπόβροντα και τα σύγνεφα τον Κύριο• υμνολογείτε και αναπέμπετε τις δοξολογίες σας σ’ Αυτόν για αιώνες ατέλειωτους. 
Εὐλογεῖτε, γῆ, ὄρη καὶ βουνοί, καὶ πάντα τὰ φυόμενα ἐν αὐτῇ, τὸν Κύριον• ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Κράζετε δοξολογικά η γη, οι οροσειρές της, οι ταπεινοί λοφίσκοι και όλα που φυτρώνουν πάνω της τον Κύριο• υμνείτε και ανυψώνετε χωρίς μέτρο και κορεσμό Αυτόν αιώνια. 
Εὐλογεῖτε, πηγαί, θάλασσα, καὶ ποταμοί, κήτη, καὶ πάντα τὰ κινούμενα ἐν τοῖς ὕδασι, τὸν Κύριον• ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Ευλογείτε πηγές, θάλασσα και ποτάμια, φοβερά κήτη και όλα όσα κινείστε μέσα στα νερά, τον Θεό σας• αινείτε κι δοξάζετε καθ’ υπερβολήν εντάσεως Αυτόν εις τους αιώνας. 
Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη, τὸν Κύριον• ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Κελαηδάτε τις δοξολογίες σας όλα τα πουλιά τ’ ουρανού, τα άγρια θεριά της γης και όλα τα ήμερα ζώα τον μοναδικό Κύριό σας• μέλπετε και εγκωμιάζετε τα μεγαλεία Αυτού νυν και εις τον αιώνα τον άπαντα. 
Εὐλογεῖτε, υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, εὐλογείτω Ἰσραὴλ τὸν Κύριον• ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Ψάλλετε τους ύμνους σας στον Κύριο οι άνθρωποι της γης και συ Ισραήλ, πρωτεκλεγμένε λαέ του Θεού, δόξαζε τον ένα και μοναδικό Κύριο όλων μας• ανυμνείτε κι ανυψώνετε Αυτόν εις αιώνας αιώνων. 
Εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς Κυρίου, δοῦλοι Κυρίου, τὸν Κύριον• ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Αναφέρετε τις δοξολογίες σας, ιερείς και υπηρέτες του Κυρίου κι όλοι οι δούλοι του τρισύμνητου Παντοκράτορος, στον Δεσπότη των πάντων• αναπέμπετε τους ύμνους σας και πανυπερευλογείτε Αυτόν για αιώνες και αιώνες. 
Εὐλογεῖτε, πνεύματα καὶ ψυχαὶ Δικαίων, ὅσιοι καὶ ταπεινοὶ τῇ καρδίᾳ, τὸν Κύριον• ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Ευλογείτε οι αγιασμένες ψυχές και τα πνεύματα των Δικαίων, όλοι οι όσιοι και οι ταπεινοί στην καρδιά τον Κύριο• υμνείτε και υπερυψούτε Αυτόν εις τους αιώνες των αιώνων. 
Εὐλογεῖτε, Ἀνανία, Ἀζαρία, καὶ Μισαήλ, τὸν Κύριον• ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Δοξολογείτε Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ τον Κύριο και Θεό• υμνολογείτε και υπερμέλπετε Αυτόν εις αιώνας των αιώνων. 
Εὐλογεῖτε, Ἀπόστολοι, Προφῆται, καὶ Μάρτυρες Κυρίου, τὸν Κύριον• ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας
Υμνείτε εν αγίω χορώ Απόστολοι, Προφήτες και Μάρτυρες του Κυρίου τον Κύριο• δοξολογείτε κι ανυψώνετε Αυτόν ακατατάπαυστα μες στους αιώνες. 
Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα. Υμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας
Δοξολογούμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Υμνούμε και μεγαλύνουμε Αυτόν νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. 
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 
Αινούμε, ευλογούμε και προσκυνούμε τον ένα και μοναδικό Κύριο του σύμπαντος κόσμου. 
Τὸν Κύριον ὑμνοῦμεν, καὶ δοξολογοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Τον Κύριο ανυμνούμε και δοξολογούμε σε όλους τους αιώνες. 
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας
Τον Κύριο ανυμνείτε και υπερδοξολογείτε σε όλους τους αιώνες των αμέτρητων αιώνων. 
Αμήν. 
κ.ν. 
11/7/2013

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Σπάνιας ομορφιάς ύμνοι.Η απόδοση στη νεοελληνική γλαφυρή.

Ανώνυμος είπε...

Είναι φανερή η γλωσσική και νοηματική δύναμη του Πρωτοτύπου, και η αμήχανη και αδύναμη γραφή του αντιγράφου.

Ανώνυμος είπε...

Γράψε εσύ ανώνυμε αν έχεις...τόλμη και προσέγγισε τη δύναμη του Πρωτοτύπου!Αν είσαι δειλός δε θα το επιχειρήσεις.

Ανώνυμος είπε...

@ 11.41
προφανως ο φιλος που δεν του αρεσε η αποδοση στη νεοελληνικη που εκανα θα εννοει αδυμαμη η γραφη του μεταφρασμενου και οχι του αντιγραφου, οπως γραφει.
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Οι συγγραφείς των κειμένων αυτών, όπως και οι μεταφραστές τους στα Ελληνικά, ήσαν πολύ υψηλού επιπέδου, όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος.
Τώρα, όταν το "υπερυψούμεν" το κάνουμε "μεγαλύνομε", και νομίζουμε ότι αποδώσαμε το νόημα, τότε άστα να πάνε...

Ανώνυμος είπε...

Οποιος αρέσκεται σ' αυτήν την "απόδοση", ας διαβάσει την ανάρτηση με τα τροπάρια, που συνέθεσε ο Παπαδιαμάντης για τον Προφήτη Ηλία, και θα καταλάβει τι σημαίνει ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ !

Ανώνυμος είπε...

@10.34
θα ηθελα με ενδιαφερον να ακουσω την προταση σας για τη μεταφραση του "υπερυψούμεν".
αν δεν εχετε κατι κατα νου, ως μοι δοκει, τοτε μαλλον η "λογοτεχνικη" σας κριση ειναι συνθηματικη και κατινιστικη, οπως ακριβως συμβαινει με τον αμεσως επομενο σχολιαστη 11.03.
Κ.Ν.

Διογένης/Ε.Μ. είπε...

''Απόδοση με σεμνότητα!''

Πιστεύω ότι η απόδοση του ύμνου στην νεοελληνική από τον κ.Νούση είναι πολύ επιτυχής και κύριο χαρακτηριστικό της αξιόλογης αυτής προσπάθειας είναι η σεμνότητα και η δυναμική των λέξεων, που προσδίδουν μάλιστα στο κείμενο νέα πνοή και ζωντάνια, δίχως η λογοτεχνική και νοηματική αξία του ποιητικού κειμένου να αποδυναμώνεται!

Στις μέρες μας λίγοι είναι αυτοί οι θεολόγοι που τολμούν να κάνουν τέτοια άλματα! Ο κ.Νούσης είναι ένας απ' αυτούς!
Εύχομαι σύντομα να δούμε τ' 'ονομά του και σε κάποιον επώνυμο εκδοτικό οίκο! Οι ικανότητες υπάρχουν σε αφθονία και είναι ανάγκη αυτές να αξιοποιηθούν!

Τώρα, για τους κυρίους που αρέσκονται να απαξιώνουν, εμπαθώς, δίχως να προτείνουν κάτι συγκεκριμένο, δεν νομίζω ότι τους τιμά ιδιαίτερα αυτή η τακτική!
Από κριτικές που γεννιούνται στην πολυθρόνα του σπιτιού, μάλλον είναι προτιμότερη η δημιουργική προσπάθεια, ακόμη κι αν αυτή αποτύχει!

"ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ"!

Υ.Γ. Και μια φιλική συμβουλή!

Κύριε Νούση, πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός να σταματήσετε ν' ασχολείστε με τις ''εκκλησιολογικές αταξίες'' του Πειραιώς και να διοχετεύσετε όλη σας τη συγγραφική ενέργεια στο θεολογικό δοκίμιο και στην λογοτεχνία!
Αξίζει τον κόπο... και δεν θα το μετανοιώσετε!

Διογένης/Ε.Μ.


Ανώνυμος είπε...

H αληθεια ειναι οτι το πρωτοτυπο κειμενο ειναι τοσο δυσκολο(ισως να χρειαζεται και λεξικο μεταφρασης) που μια τετοια προσπαθεια ηταν αναγκαια.Μαθητες γυμνασιου κατανοουν τί λεει το κειμενο.Οι φιλακολουθοι γνωριζουν τί λεει.Οσοι δεν γνωριζουν υπαρζουν και τα μεταφραστικα εγχειριδια της Μεγαλης εβδομαδας(π.χ .Επ.Θεοδωροπουλου)

Related Posts with Thumbnails