Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

"Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΚΑΘΕ ΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΑΓΓΙΖΕΙ"! (;)


MEMENTO MORI! 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
 "Τὰ ἐγκαταλελειμμένα ἱερὰ θὰ κατωκηθοῦν ἀπὸ δαίμονας" 
(E. Jünger) 
Χῶρος θεϊκός: "Πρὸ τῆς διαμορφώσεώς του εἰς ἕνα ναὸν τοῦ βιβλίου (ὅπως τὰ Simit Sarayı!), μὲ ἀναπαυτικὸν Café, ἐχρησιμοποιεῖτο ὁ 800 ἐτῶν ναὸς τῶν Δομινικανῶν εἰς τὸ Maastricht (τὴν ὡραίαν αὐτὴν πόλιν ὅπου ἐγένετο ἡ γνωστὴ ‘’καὶ μὴ ἐξαιρετέα’’ συνθήκη τῆς ΕΕ), ὡς χῶρος ἀποθέσεως ποδηλάτων καὶ εὑρίσκετο εἰς μίαν ἀξιοθρήνητον κατάστασιν. Σήμερον μία δίπατος βατὴ βιβλιοθήκη φέρει τοὺς ἐπισκέπτας πλησιέστερον πρὸς τὰς γοτθικὰς νευρώσεις καὶ τὰς τοιχογραφίας τῆς ὀροφῆς. Ἐκεῖ ὅπου ἄλλοτε τὰ πάντα περιεστρέφοντο περὶ τὴν Βίβλον τῶν βιβλίων, ἠμπορεῖ τις ἐκ χιλιάδων τίτλων νὰ ἐπιλέξει τὴν ‘’ἐπιούσιόν’’ του ἀναγνωστικὴν τροφὴν (ἀκόμη καὶ διὰ τὰς διακοπάς)! Πρὸς τὸ ταμεῖον ὁδεύει τις πατῶν ἐπὶ ἐπιτυμβίων πλακῶν (ὅπως δυστυχῶς ἀκόμη καὶ εἰς τὸν αὐλόγυρον τῆς Ἱ. Μ. Βαλουκλῆ!). Ἄνωθεν τῆς τραπέζης πρὸς ‘’ἐξόρυξιν’’ τῶν ἰδιαιτέρων προσφορῶν βιβλίων τῆς "μάσας", ἐπαγρυπνεῖ μιὰ θολωθεῖσα (εὐτυχῶς) νωπογραφία μὲ τὸ πορτραῖτον Θωμᾶ τοῦ Ἀκινάτου. Μιὰ ἐντυπωσιακὴ μεταμόρφωσις."1 
Εἰς πιτσαρίαν πρώτης τάξεως, τὴν διάσημον "Ζίζζις", "ἐκαρναβαλοποιήθη" ἱστορικὸς ἀγγλικανικὸς ναὸς τοῦ Μπρίστολ, ὅπου ὀρχοῦνται σύγχρονοι νεράϊδαι θεϊκαὶ –ἐκπροσωποῦσες ἴσως, ὡς μὴ ὤφελε, τὸ Δωδεκάθεον!–, διότι ἐκρίθη ὅτι δὲν ἠμπορεῖ νὰ λειτουργεῖ ἄνευ ἐπαρκοῦς ἀριθμοῦ ἐκκλησιαζομένων.2 
Ταῦτα εἶναι δύο μόνον παραδείγματα τῆς ἀπὸ ἐτῶν (κατα)χρήσεως χριστιανικῶν ναῶν καὶ ἱ. μονῶν, οἱ ὁποῖοι ἐνίοτε δὲν ἔχουν ἱστορικὴν καὶ καλλιτεχνικὴν ἀξίαν εἰς τὴν Εὐρώπην3, Ἀμερικὴν –ἀκόμη ὄχι εὐτυχῶς καὶ εἰς τὴν γείτονα, ἡ ὁποία βεβαίως βαδίζει πρὸς τὰ ἐκεῖ!– καὶ ἀλλαχοῦ, μένουν κενοί, πωλοῦνται, ἐνοικιάζονται εἰς ἄλλα χριστιανικὰ δόγματα, μετατρέπονται παραλλασσόμενοι ἀρχιτεκτονικῶς καὶ ἄλλως εἰς ναοὺς σεκτῶν, τεμένη, βιβλιοθήκας, σχολεῖα, μουσεῖα, αἰθούσας συναυλιῶν, χώρους ἐκθέσεων, συνεδρίων καὶ ἄλλων πολιτισμικῶν ἐκδηλώσεων, γραφεῖα, γυμναστήρια, κατοικίας, βίλας, μπάρ, κλάμπ, μπιστρό, μπιραρίας, πιτσαρίας, καφεταρίας, νυκτερινὰ κέντρα διασκεδάσεως, ἑστιατόρια, καζίνα, νοσοκομεῖα, ἀποθήκας γεωργικῶν εἰδῶν, σανοῦ, ἀκόμη καὶ στάβλους, πολυβολεῖα, WC καὶ ἕτερα, τ.ἔ. προσοδοφόρα καταστήματα (business centers). 
Βεβαίως καὶ ναοὶ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων πολλάκις μετετράπησαν εἰς χριστιανικοὺς ὅπως ὁ Παρθενών, τὸ Ἐρέχθειον, τὸ Θησεῖον κ.ἄ.4 Καὶ εἶναι ἐπίσης γνωστόν, ὅτι συχνάκις μεταγενέστεροι πολιτισμοὶ ἐχρησιμοποίησαν ποικιλοτρόπως μνημεῖα τῶν προγενεστέρων, καὶ τὰ διέσωσαν, ἐὰν δὲν τὰ κατέστρεψαν ἢ ἐβεβήλωσαν. 
Ὅλα δὲ αὐτὰ ὀφείλονται εἰς διάφορα αἴτια, ὅπως τὸ τεράστιον κόστος συντηρήσεως τῶν ναῶν, εἰς τὸ ὁποῖον δὲν ἠμποροῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν αἱ ἐκκλησίαι λόγῳ τῆς συρρικνώσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πιστῶν καὶ τῆς ἐκ τούτου γλισχρότητος τῶν προσφορῶν, εἰς τὴν παγκόσμιον οἰκονομικὴν κρίσιν, ἀλλὰ κυρίως εἰς τὸν ἀποχριστιανισμὸν τῆς Γηραιᾶς Ἠπείρου καὶ ὄχι μόνον. 
Τούτων οὕτως ἐχόντων ἐρωτᾶ τις: Ποῖος ἠμπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ τὴν ἱστορίαν του; Τὰ ἔξοχα μνημεῖα τῆς θρησκευτικῆς τέχνης τῆς Δύσεως, τὰ ὄμματα, τὰς χεῖρας τὰ ὁποῖα τὰ ἐξετέλεσαν, καὶ τὴν φαιὰν οὐσίαν ποὺ κατηνάλωσαν διάσημοι δημιουργοί; 
Καὶ τί λέγουν αἱ σοφαὶ γεροντο-κεφαλαὶ τῆς Ἑσπερίας μὲ τὰ ποικίλα "ὑδραυλικὰ" καὶ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια ἐν προκειμένῳ; ἐφ’ ὅσον ἀλλαχοῦ ὀργιάζουν τὰ μνημεῖα ἑτέρων θρησκειῶν; 
Ἕνεκα τούτου οἱ ἡγήτορες τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ὄχι μόνον, πρέπει νὰ μοχθήσουν διὰ νὰ ἀποδείξουν τὸ μὴ ὀρθὸν τῆς ρήσεως τοῦ J. W. Goethe, ὅτι "Ἡ Ἐκκλησία ἀποδυναμώνει κάθε τί τὸ ὁποῖον ἀγγίζει"!
 _______________________________ 
1- –, Göttliches Ambiente, Publik-Forum ἀρ. 17 (2012) 2. 
2- Μ. Ἀνδρούτσου, Μετατρέπουν ἐκκλησίες σὲ… πιτσαρίες καὶ τζαμιὰ, Ἀπογευματινὴ 7. 2. (2007). 3- S. Cantacuzino, Ecclesiastical Building. Meeting house Temple Church Priory Monastery, Re/Architecture, old Buildings/new Uses. Θ. Μπίλη, Διατήρηση καὶ χρήση χώρων λατρείας στὴν Εὐρώπη, themisbilis@yahoo.gr. 
4- –, Χριστιανικὴ χρήση ἀρχαίων μνημείων, Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι 7-12 (2010) 331, 330.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πολύ φοβάμαι ότι κάτι ανάλογο ίσως συμβεί και στο κέντρο της Αθήνας. Όχι φυσικά να γίνονται ναοί πιτσαρίες, αλλά να λειτουργούν σπάνια και μην έχουν ενοριακό καθεστώς, αφού απαιτείται μεγάλο κόστος συντήρησης και τα έξοδα είναι πολλά....

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητοί αδερφοί μου,

μην περιμένουμε να αποδείξουν οι ηγήτορες της Εκκλησίας ή κάποιοι άλλοι που κατέχουν και κατέχοντε από "εγκυκλοπεδική θεολογία", να αποδείξουν το μή ορθό της ρήσεως του J. W. Goethe, ὅτι "Ἡ Ἐκκλησία ἀποδυναμώνει κάθε τί τὸ ὁποῖον ἀγγίζει"

Ας αποδείξει ο καθένας από μας στόν εαυτό του πρώτα, και έπειτα στο οικογενειακό, συγγενικό, φιλικό και ευρύτερο κύκλο καθημερινής δράσεώς του, ακριβώς το αντίθετο.

Ότι όποιος δεν αγγίζει πραγματικά, δεν εγκολπώνεται και δεν συνενώνεται με την πραγματική Εκκλησία, το Σώμα του Κυρίου , αποδυναμώνεται και αποδυναμώνει.

Ας γίνουμε εν Χριστώ δυνατοί. Αυτό που θα γίνουμε, αυτό και θα μεταδίδουμε.

Ανώνυμος είπε...

Προς 7¨47Ας αποδείξει ο καθένας από μας στόν εαυτό του πρώτα, και έπειτα στο οικογενειακό, συγγενικό, φιλικό και ευρύτερο κύκλο καθημερινής δράσεώς του, ακριβώς το αντίθετο.

Ακριβως και μιας και περι Goethe ο λογος(Johann Wolfgang)
ταις πρεσβειας του Αγ Βολφγαγγιου Ρατισβονης(Sankt Wolfgang von Regensburg) ελεησεον ημας οπως και τον συνονοματο αρχιθησαυροφυλακα των Βησιγοτθων οπως μας ελεησει και αυτος και συντηρησουμε τους ναους μας. Κι εμεις θα προσευχομαστε μπας και οι σοφοι που δεν μπορεσαν δηθεν να καταλαβουν τα Θεικα νοηματα(διοτι ο "Χριστος" των ευαγγελιων του 2ο μχ αιωνα και εντευθεν μαλλον δεν θυμαται οτι οι πρωτοι που τον προσκυνησαν δεν ηταν ουτε οι καρδιολαμψαμενοι ουτε οι αγαμοι εσσαιοι με τας νοερας προσευχας και την ασκηση αντιστοιχα αλλα οι μαγοι επιστημονες με τα δωρα) εφευρουν καποια θεραπεια και μπορεσει και περπατησει απο το αναπηρικο καροτσακι.

Related Posts with Thumbnails