Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ Β' ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ


Τα Μέλη της Β' Επισκοπικής Συνελεύσεως όλων των Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων Ωκεανίας συνήλθαν εν Σύδνεϋ Νέας Νοτίου Ουαλίας, από 16ης έως 17ης Οκτωβρίου ε.ε., υπό την ex officio προεδρείαν του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Στυλιανού.
Αι εργασίαι της Συνελεύσεως ήρχισαν διά συντόμου προσευχής και διεξήχθησαν εις τα Κεντρικά Γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας εις Redfern.
Έλαβαν μέρος οι: Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Στυλιανός (Οικουμενικό Πατριαρχείο), Σεβ. Μητροπολίτης Παύλος (Πατριαρχείο Αντιοχείας), Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ειρηναίος (Εκκλησία της Σερβίας), Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μιχαήλ (Εκκλησία της Ρουμανίας), Σεβ. Μητροπολίτης Αμφιλόχιος (Οικουμενικό Πατριαρχείο - Νέα Ζηλανδία), Θεοφιλ. Επίσκοπος Ιεζεκιήλ (βοηθός Επίσκοπος), Θεοφιλ. Επίσκοπος Σεραφείμ (βοηθός Επίσκοπος), Θεοφιλ. Επίσκοπος Νίκανδρος (βοηθός Επίσκοπος), Θεοφιλ. Επίσκοπος Ιάκωβος (βοηθός Επίσκοπος), Αιδεσ/τατος π. Michael Protopopov (εκπροσωπών τον Σεβ. Μητροπολίτην Ιλαρίωνα, ο οποίος και διεβίβασε γραπτόν μήνυμα του Μητροπολίτου), και π. Michael Smolynec (εκπροσωπών τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Παρνασσού κ. Ιωάννην της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Διασποράς).
Κατά την αρχήν των εργασιών εγένετο συζήτησις σχετικώς με τα ληφθείσας αποφάσεις της Α' Επισκοπικής Συνελεύσεως (Οκτώβριον 2010), και ηκολούθησεν ενημέρωσις υπό των αντιστοίχων Επιτροπών.
Μετά από διεξοδικήν συζήτησιν και την ανταλλαγήν απόψεων επί των θεμάτων, τα οποία ετέθησαν εις την παρούσαν Συνέλευσιν, ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:
1. Να διοργανούται ετησίως Σύναξις του ιερού Κλήρου όλων των Κανονικών Δικαιοδοσιών, προς αλληλογνωριμίαν και εφαρμογήν των αποφάσεων της Συνελεύσεως, εις τοπικόν επίπεδον.
2. Να ιδρυθεί επίσημη ιστοσελίδα της Συνελεύσεως, με σκοπόν την πληροφόρησιν των πιστών επί διαφόρων θεμάτων, η οποία θα συμπεριλαμβάνει και επίσημον κατάλογον ολοκλήρου του Κανονικού Κλήρου και των σχισματικών ομάδων.
3. Να ζητηθεί νομική γνωμάτευσις, σχετικώς με την γενομένην πρότασιν περί νομικής υποστάσεως της Επισκοπικής Συνελεύσεως Ωκεανίας.
4. Να διοργανωθεί από κοινού, κατά το έτος 2013, εκδήλωσις διά την 1700ην Επέτειον από την έκδοσιν του Διατάγματος των Μεδιολάνων.
5. Να τονισθεί εις τον αρμόδιον Φορέα της Πολιτείας της Βικτωρίας η θέσις των Κανονικών Εκκλησιών, ως προς την ποιμαντικήν μέριμνα και επίσκεψιν όλων των ασθενών Ορθοδόξων εις τα Νοσοκομεία (Chaplaincy), αδιακρίτως εθνικής καταγωγής.
6. Να συγκροτηθεί ομάδα διακεκριμένων Ορθοδόξων Θεολόγων, Ιατρών, Ψυχολόγων, Νομικών και άλλων εμπειρογνωμόνων, η οποία θα ενημερώνει συμβουλευτικώς τους Ιεράρχας της Ωκεανίας περί των ηθικών διαστάσεων διαφόρων Κυβερνητικών Νομοσχεδίων, προς διατύπωσιν κοινών δηλώσεων.
Η Συνέλευσις επίσης εξήτασεν αναφοράν σχετικώς με Νομοσχέδιον της Κυβερνήσεως της Νέας Ζηλανδίας, διά την αναγνώρισιν όλων των Κανονικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, και ειδικώτερα αυτήν των Ληξιαρχικών Πράξεων τελουμένων Γάμων.
Εγένετο εισήγησις υπό της αρμοδίας Επιτροπής διά τας θρησκευτικάς ανάγκας των φοιτητών των Πανεπιστημίων, η οποία συνήλθεν υπό την συμπροεδρείαν των Θεοφ. Επισκόπων Ειρηναίου και Ιεζεκιήλ. Η Συνέλευσις έκαμε δεκτήν την πρότασιν της Επιτροπής να αναθέσει την προεδρείαν αυτής εις τον Θεοφ. Επίσκοπον Μιλητουπόλεως Ιάκωβον.
Τέλος, η Συνέλευσις των Κανονικών Επισκόπων Ωκεανίας διακηρύσσει διά μίαν εισέτι φοράν την ενότητα Αυτής εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την μεταξύ των αδελφικήν αγάπην, καθώς και την πρόθεσιν συνεργασίας όλων διά το καλό της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας και των πιστών Αυτής, εις την Αυστραλίαν και την Ωκεανίαν.
Σύδνεϋ, τη 17η Οκτωβρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails