Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

ΓΙΑΤΙ Ο ΔΙΑΟΛΟΣ ΦΟΡΑΕΙ PRADA


Ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου
"Ἂν τὸ θέλει ἡ μοῖρα, 
βοηθεῖ μάλιστα διπλὸ δηλητήριο" 
(Ausonius) 
Ὡς γνωστόν, ἡ ἐπάρατη νόσος τοῦ καρκίνου καὶ ἄλλες ἐπιδημιακὲς καὶ μὴ τοιαῦτες, θερίζουν καὶ πάλιν τὴν ἀνθρωπότητα. Καὶ τὰ αἴτια ποικίλλουν. Ἐκούσια καὶ ἀκούσια, ὅπως ἡ κληρονομικότης, ἡ μόλυνσις τοῦ χώματος, τοῦ ὕδατος, τοῦ ἀέρος καὶ γενικότερον τοῦ περιβάλλοντος, ἡ καταστροφὴ τῆς χλωρίδος καὶ τῆς πανίδος, αἱ κλιματολογικαὶ ἀλλαγαί, ὁ "ἐμπλουτισμός" τῶν τροφίμων μὲ συντηρητικά, τὰ μεταλλαγμένα τοιαῦτα καὶ τὰ δῆθεν βιολογικά –καίτοι οἱ γνῶμες τῆς Εὐρώπης καὶ τῶν Η.Π.Α. διΐστανται ἐν προκειμένῳ– ἡ ραδιενέργεια τῶν ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν, μηχανημάτων καὶ ἐκ τῆς καταστροφῆς τῶν πυρηνικῶν ἀντιδραστήρων, τὰ ἀπόβλητα αὐτῶν καὶ τὰ βιομηχανικὰ τοιαῦτα, ἡ ἠχο- καὶ φωτοφθορά, τὰ ἀδηφάγα τρὶκ τῆς ἰατρικῆς καὶ φαρμακοβιομηχανίας πρὸς κάρπωσιν διαρκῶς μεγαλυτέρων ὠφελημάτων, ἡ δαιμονικὴ ἔν τισιν πιθανῶς "ψέκασις" ἰῶν (Aids, Ebola, νόσος τῶν τρελλῶν ἀγελάδων καὶ τῶν χοίρων, ἡ γρίπη τῶν πουλερικῶν κ.ἄ.) πρὸς ἀπόλεμον ἀποδεκατισμὸν τῶν ἀνθρώπων χάριν "πληθυσμιακοῦ ἐλέγχου", τὸ στρὲς καὶ ἄλλα.
Τελευταίως δέ, ὡς μὴ ὤφελεν, ἐμφανίζονται συχνότατα καὶ τὰ καρκινογόνα ἐνδύματα, πολύσχημα καὶ πολύχρωμα ὅπως τὰ κόκκινα ἐκ παραδόσεως τοῦ Ποντίφηκα1 καὶ ἄλλα μονόχρωμα ἢ οὒ παπούτσια, καθὼς καὶ παιχνίδια τῶν μωρῶν, τὰ ὁποῖα πλημμυρίζουν καὶ ἀφορολόγητα τὶς ἀγορές, τὰ καλντερίμια καὶ τὶς πλατεῖες ὡς ἐφθηνότερα, ἐνῶ τὰ πλησίον αὐτῶν καταστήματα "ἀέρα δέρουσιν", ταῖς εὐλογίαις ἐννοεῖται τῶν ἁρμοδίων πολιτικῶν καὶ λοιπῶν φορέων, οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν, ἄκουσον-ἄκουσον, καὶ ἐξ αὐτῶν τὴν μίζαν τους!
Οὕτως κατὰ μίαν ἔρευναν τῆς Greenpeace, μερικὲς μάρκες ἐνδυμάτων ὅπως ἡ H&M καὶ Zara καθὼς καὶ τῶν λίαν γνωστῶν καὶ δημοφιλῶν κατασκευαστῶν ἀθλητικῶν εἰδῶν Puma καὶ Adidas καὶ λοιπαὶ δώδεκα τοιαῦται, ἀπέβαλαν μερικὰ λίαν ἐπιζήμια χημικὰ ἐκ τῆς παραγωγῆς των. Συγχρόνως δὲ ἀνεδείχθησαν εἰς προδρομικοὺς πολεμίους τῆς μολύνσεως τοῦ ὕδατος. Ἕτεραι μεγάλαι κατασκευαστικαὶ Ἑταιρεῖαι, ὅπως ἠ ἀμερικανικὴ Nike καὶ ὁ κινεζικὸς γίγας τῶν ἀθλητικῶν Li Ning συνεχίζουν ἀντιθέτως τὰ ἐπικίνδυνα διὰ τὴν ὑγείαν καὶ τὸ περιβάλλον προϊόντα τους, τὰ ὁποῖα "ἀγκαλιάζουν προδοτικῶς" καὶ "θανατοφιληματικῶς" τοὺς φορέας αὐτῶν.
Ἤδη τριάκοντα διεθνεῖς μάρκες μοδὸς καὶ ἐφθηνὰ καταστήματα, ὅπως τὰ Lidl καὶ Penny ὑπεχρεώθησαν ἔναντι τῆς Greenpeace μέχρι τὸ 2020 νὰ ἀπομακρύνουν ὅλα τὰ ἐπικίνδυνα χημικὰ ἐκ τῆς παραγωγῆς των. Αἱ περισσότεραι Ἑταιρεῖαι τηροῦν τὰς ὑποσχέσεις των καὶ ἀρχίζουν νὰ παράγουν μόδαν, ἡ ὁποία δύναται νὰ ἐλαφρύνει τὸ περιβάλλον.
Ἀπολύτως φωτεινὰ σημεῖα διὰ τὴν καθαρὰν παραγωγὴν ἐνδυμάτων κατὰ τὴν Greenpeace ἀποτελοῦν πολυτελεῖς οἴκοι, ὅπως τῶν Versace, Louis Vuitton ἢ Hermés, τῶν ὁποίων ἄλλωστε αἱ ὑψηλαὶ τιμαὶ δέον νὰ ἀφήνουν χῶρον πρὸς τοῦτο2.
Πάντα δὲ τὰ ἀνωτέρω ἀπὸ ὑγιεινῆς ἀπόψεως ἐντείνονται καὶ ἀπὸ τὰς αὐτοκρατορικὰς ἐντολὰς τῆς μοδὸς τῶν ἀσφυκτικῶς ἐφαρμοστῶν εἰς τὸ σῶμα ἐνδυμάτων, ἰδίως τῶν Unisex, διὰ τῶν ὁποίων ἐξαίρονται μέν, παρὰ τὴν ἐνδυματικὴν λόγῳ στενότητος δυσχέρειαν, αἱ καμπύλαι τοῦ σώματος καὶ δὴ προκλητικῶς, δίδουσαι τὴν ἐντύπωσιν "ἱματισμένης (καὶ σώφρονος;) γυμνότητος", ἡ ὁποία τεκμηριώνει τὴν διὰ βίου ἀφοσίωσιν εἰς τὰ γυμναστήρια καὶ τὴν "αὐτοκαταδίκην" τῆς διαρκοῦς "ἀσιτίας", ἀλλὰ καὶ ὁδηγούσης εἰς ἐπικινδύνους συνεπείας ἐκ τῆς συμπιέσεως τῶν διαφόρων ὀργάνων τοῦ σώματος, ὅπως καὶ τὰ κομψότατα καὶ λίαν λεπτὰ (Pfennigabsätze) ὑποδήματα, τὰ ὁποῖα πληγώνουν καὶ τὰ πατώματα ἀκόμη. 
Ἡ Εὔα, προσθετέον καὶ τοῦτο, ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς ἔκυψε εἰς τὸν ἤρεμον καθρέφτην ἑνὸς ρυακίου, καὶ ἠρώτησε βλέπουσα τὸ φύλλον τῆς συκῆς: "Μοῦ πάει καλά;" (M. Rouff). Santa Maria ora pro nobis!
____________________________________________ 
1- Θ. Σιαφάκα, Τὰ κόκκινα παπούτσια τοῦ Πάπα, Τὸ Παρὸν 24.9.(2006). Μ Σπηλιοπούλου, Τελικά, ὁ Πάπας δὲν φοράει Prada, Ἐλεύθερος Τύπος 30.6.(2008). Χ. Λιακοπούλου, Βενέδικτος ΙΣΤ΄ New Age Ποντίφηκας. Καὶ ὁ Πάπας φοράει Prada, Ὁ Κόσμος τοῦ Ἐπενδυτῆ 19.4.(2009) 26. Ὁ δὲ διαπρεπὴς ἁγιογράφος Ε. Κόβας εἶχε βάλει κόκκινα πέδιλα στὴν Πλατυτέρα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ταταούλων, τοῦθ’ ὅπερ ἐπέκριναν, ὡς μὴ ὤφελε, οἱ ἄσχετοι τότε Τσορμπατζῆδες τοῦ ναοῦ! 
2- Immer mehr Kleider ohne Gift, Publik-Forum ἀρ. 6 (2015) 24.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails