Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Πορτραίτο της Adele Bloch-Bauer II  από τον Gustav Klimt το 1912.
Ανήκει στους δέκα ακριβότερους πίνακες ζωγραφικής στον κόσμο
και κοστολογείται 89.1 εκατομμύρια δολάρια.
Η Adele Bloch-Bauer ήταν η γυναίκα του Ferdinand Bloch-Bauer,
ενός πλούσιου βιομηχάνου που ήταν ένθερμος υποστηρικτής των τεχνών
γενικά και του Gustav Klimt ειδικότερα. H Adele Bloch-Bauer ήταν το μοναδικό
μοντέλο που ζωγράφισε ο Klimt δυο φορές καθώς εμφανίζεται
και σε ένα διασημότερο πορτρέτο με την ονομασία Adele Bloch-Bauer I .   

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ1 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Ὁ κόσμος ἀνήκει στὶς γυναῖκες" 
(R. Ormonde) 
"Ἡ ζωή μας θά ‘ταν φτωχότερη χωρὶς τὶς γυναῖκες" 
(M. Rouff) 
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, 
Ἡ λέξις μεταμόρφωσις προέρχεται ἐκ τοῦ μετὰ καὶ τῆς μορφῆς. Ἔμμορφος ἢ ὄμορφος ἐκ τοῦ ἐν μορφῇ τ.ἔ. ἐκ τοῦ ἔχοντος μορφὴν ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ ἄ-μορφος τ.ἔ. ἄσχημος, ἀνέκφραστος, τοιχοειδῆς. 
Αὔριον ἑορτάζομεν τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Γνωστὴ ἡ ἀφήγησις τῆς Ἁγ. Γραφῆς (Ματθ. 17, 1-6). Ὁ Κύριος παρέλαβεν τοὺς τρεῖς ἠγαπημένους μαθητάς του Πέτρον, Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην καὶ ἀνῆλθε εἰς ὄρος ὑψηλὸν καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν. Καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. Αὐτὸς ὁ ὁποῖος εἶπεν: "Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου" (Ἰω. 8, 12). Τί λαμπρὸν καὶ ἐξαίσιον θέαμα καὶ ἐκτυφλωτικόν, ἀπὸ ἀπόψεως αἰσθητικῆς, ὅμως καὶ δυσερμήνευτον διὰ τῶν φυσικῶν νόμων. Καὶ οἱ ἄνθρωποι ποθοῦν τὸ φῶς, οἱ φωτεινοί, ἐνῶ οἱ σκοτεινοὶ τὸ σκότος "τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ" (Ματθ. 25, 41), οἱ ἀπατεῶνες, κλέπται, ψεῦσται καὶ λησταί. Ἂς στρέψωμεν τὰ βλέμματά μας πρὸς τὸν κόσμον, καὶ δὴ τὴν κοιτίδα τῆς μεσογειακῆς φωτεινότητος στὸ πνεῦμα καὶ τὴν τέχνη, τὴν Ἑλλάδα μὲ τὶς ὑπέροχες φυσικὲς καὶ πολιτισμικές της καλλονές, τὶς ὁποῖες ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι καταστρέφομεν ἀνηλεῶς. Ἂς κυττάζομεν τὴν Συρίαν, τὴν Παλαιστίνην, τὴν Λιβύην καὶ τὴν Οὐκρανίαν. Παντοῦ ἐρείπια, φωτιά, ὅπου διαπράττονται ἀπαράδεκτα καὶ εἰς χιλιάδας διαθρησκειακὰ ἐγκλήματα, τῆς Χριστιανικῆς Δύσεως καὶ τῆς ὑπερποντίου κάστας σιωπούσης καὶ μακρὰν "ἐστώσης καὶ θερμαινομένης" (πρβλ. Ἰω. 18, 18), τῆς διακηρυσσούσης καὶ "ὑπεραμυνομένης" τῶν δῆθεν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τὰ ὁποῖα ἰσχύουν δι’ αὐτὴν ἐφ’ ὅσον δὲν πλήττονται τὰ συμφέροντά αὐτῆς! Καὶ οὕτω συνεχίζονται αἱ μεσαιωνικαὶ σφαγαὶ ἀμάχων καὶ ἀθώων ἀνθρώπων, γυναικῶν καὶ παιδίων ἐν πλήρει εἰκοστῷ πρώτῳ αἰῶνι. 
Αὐτῶν τὰ ὁποῖα θὰ ἀποτελέσουν τὴν νέαν γενεὰ καὶ τῶν γυναικῶν, οἱ ὁποῖαι στολίζουν τὴ ζωή μας μὲ τὴν ὀμορφιά, τὴν πολύπλευρη προσφορά, καὶ τὴν μεταμορφωτικότητά τους, τὶς περιποιημένες ποὺ μᾶς ἑλκύουν διότι πρῶτον συνιστοῦν τὴν πηγὴν τῆς ζωῆς καὶ τὴν ὅλη ἐμφάνισή τους, μὲ τὸ εἶναι τους, μὲ τὴν διαφορετικότητά τους ἀπὸ τραχύγραμμους ἄνδρας, τὶς καμπυλότητες2 καὶ τὴν συμμετρία τους. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἄνδρες ὀφείλουν νὰ φροντίζουν γι’ αὐτές, νὰ τὶς ἐφοδιάζουν μὲ τὰ ἀπαραίτητα γιὰ νὰ εἶναι δυνατὲς πρὸς τεκνογονία, τὸν ἀπώτερό τους σκοπόν. Αὐτὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα ἐρευνῶν διαπρεπῶν ἐκπροσώπων τῆς κοινωνιο- ἢ ἐξελικτικῆς βιολογίας. 
Καὶ αὐτὲς διαρκῶς μεταμορφώνονται ὅπως π.χ. 1- μὲ τὶς διορθωτικὲς αἰσθητικὲς ἐπεμβάσεις 2- τὶς ποικίλες κομμώσεις (μακρυές, κοντές, πρὸς τὰ ἄνω ἢ κάτω, πλεξοῦδες κλπ.) καὶ 3- τὶς διάφορες ἐνδυμασίες μορφολογικὰ καὶ χρωματικὰ καὶ τὰ ἀξεσουάρ, γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν στὴν πολυγαμικότητα τοῦ ἀνδρὸς ἔστω καὶ ἐνίοτε ἐξαπατητικῶς. Ἔτσι διαρκῶς ἀλλάζουν, ἰδίως κατὰ τὴν ἐποχήν μας τὴν "μανιο-ἀλλακτικήν". 
Ὁ Churchill ἐχαρακτήριζε τὴν Ρωσσίαν τὸ 1939 ὡς "ἓν αἴνιγμα ἐντὸς ἑνὸς μυστικοῦ εἰς τὴν καρδίαν τοῦ Μυστηρίου". Τὸ αὐτὸ δύναται νὰ λεχθεῖ καλῶς καὶ διὰ τὰς γυναῖκας, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ ἥμισυ τῆς ἀνθρωπότητος καὶ αἱ ὁποῖαι ὡς ἰδιαιτέρως μυστηριῶδες ἀποδεικνύουν τὸ σῶμα των, λόγῳ τῆς ἰδιομόρφου σεξουαλικῆς των διαφορετικότητος. 
Συνεχίζετε λοιπόν, κυρίες, νὰ ὀμορφαίνετε τὴ ζωὴ μὲ τὰς "μεταμορφώσεις" σας χάριν τῆς ταλαίπωρης ἀνθρωπότητος. Διότι δὲν ὑπάρχει ἑτέρα διέξοδος, καὶ κυρίως Σεῖς οἱ Ἕλληνίδες, αἱ ὁποῖαι ἐδώσατε τὰ αἰώνια πρότυπα εἰς τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ τέχνη, τὴν κλασικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη.
Χρόνια πολλὰ 
__________________________ 
1- Λόγος ἐκφωνηθεὶς κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς Μεταμορφώσεως εἰς τὸν παλαιὸν ἱ. ναὸν Θείας Μεταμορφώσεως Κραθίου Αἰγιαλείας (6.8.2014). 
2- D. P. Barasch – J.E. Lipton, Wie die Frauen zu ihren Kurven kamen. Die rätselhafte Evolutionsbiologie des Weiblichen, Ἁϊδελβέργη 2010. M. Rouff, La philosophie de l’ élégance, Παρίσι 1942. R. Ormonde, Geheimnis Frau, Βίσμπαντεν 1959.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails