Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΡΕΩΝ


Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και η Διεύθυνση Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων ΓΕΕΘΑ, διοργανώνουν την Πέμπτη και την Παρασκευή, 3 και 4 Νοεμβρίου, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, Συνέδριο Στρατιωτικών Ιερέων, με γενικό θέμα: "Η αποστολή και το έργο των κληρικών στις Ένοπλες Δυνάμεις σήμερα".
 Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ως εξής:
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
10.00 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Χαι­ρε­τι­σμός-Κή­ρυ­ξη ε­νάρ­ξε­ως Συ­νε­δρί­ου α­πό τον Μακ. Αρ­χι­ε­πί­σκο­πο Α­θη­νών & πά­σης Ελ­λά­δος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ.
Ε­ξο­χώ­τα­τος Υ­πουρ­γός Ε­θνι­κής Ά­μυ­νας.
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ.κ. ΔΑΝΙΗΛ, Σύνδεσμος της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά των Ενόπλων Δυνάμεων.
κ. Αρ­χη­γός ΓΕΕΘΑ
Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Ναυ­πά­κτου & Α­γί­ου Βλα­σίου κ.κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ, Πρό­ε­δρος της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής ε­πί ει­δι­κών ποι­μαν­τι­κών θε­μά­των και κα­τα­στά­σε­ων.
10.00 - 10.30
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: «Ο μυ­στα­γω­γι­κός χα­ρα­κτή­ρας της α­πο­στολής των Στρα­τι­ω­τι­κών Ι­ε­ρέ­ων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θε­ο­φι­λέ­στα­τος Ε­πί­σκο­πος Σε­μι­α­τί­στε κ. Γε­ώρ­γιος (Pankowski). Υποστράτηγος Δι­ευ­θυν­τής Ορ­θο­δό­ξου Θρη­σκευ­τι­κής Υ­πη­ρε­σί­ας των Πο­λω­νι­κών Ε.Δ..
10.30-11.00
Α΄ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΘΕΜΑ: «Ψυ­χο­λο­γι­κά και κοι­νω­νι­κά γνω­ρί­σμα­τα των στρα­τευ­μέ­νων και των στε­λε­χών των Ε­νό­πλων Δυ­νά­με­ων». Εισηγητής: Κυ­ρια­ζής Δη­μή­τριος, Τξχος ε.α., Ψυχολόγος.
11.00-11.30: Συζήτηση
12.00-12.15: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου, Δι­ευ­θυν­τής Θρη­σκευ­τι­κής Υ­πη­ρε­σί­ας ΓΕΕΦ Κύπρου.
Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος. Διευθυντής Θρησκευτικής Υπηρεσίας ΕΛ.ΑΣ.
12.15-12.45
Β΄ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΘΕΜΑ: «Μέ­θο­δοι και τε­χνι­κές α­σκή­σε­ως μιας συγχρό­νου Ποι­μαν­τι­κής Δι­α­κο­νί­ας στο Στρά­τευ­μα». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αι­δε­σι­μο­λ. Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος Παν­τε­λε­ήμων Χα­νό­γλου, Τξχος ε.α..
12.45-13.30: ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Δύο ο­μά­δες ερ­γα­σί­ας υ­πό έ­να συν­τονι­στή)
13.30-13.50: Παρουσίαση Συμπερασμάτων Ομάδων Εργασίας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
07.30-10.00
ΟΡΘΡΟΣ – ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Ι­ε­ρός Κα­θε­δρι­κός Να­ός Ε.Δ. «Πα­να­γί­α η Παν­τά­νασ­σα»)
10.00-10.45 Με­τά­βα­ση στο χώ­ρο του Συ­νε­δρί­ου (Πο­λε­μι­κό Μου­σεί­ο Α­θη­νών)
10.45-11.15
Γ΄ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΘΕΜΑ: «Παι­δα­γω­γι­κές αρ­χές α­σκή­σε­ως του πνευμα­τι­κού έρ­γου των Στρα­τι­ω­τι­κών Ι­ε­ρέ­ων σή­με­ρα». Εισηγητής: Κα­ρι­ώ­το­γλου Α­λέ­ξαν­δρος, Δρ. Θε­ο­λο­γί­ας.
11.15-11.45
Δ΄ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΘΕΜΑ: «Η προ­σω­πι­κό­τη­τα του Στρα­τι­ω­τι­κού Ι­ε­ρέ­α ως πα­ρά­γον­τος ε­πι­τυ­χί­ας του έρ­γου του σή­με­ρα». Εισηγητής: Αι­δε­σι­μο­λο­γι­ώ­τα­τος Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος Νι­κό­λα­ος Γουρ­δού­πης, Δι­ευ­θυν­τής Σώ­μα­τος Στρα­τι­ω­τι­κών Ι­ε­ρέ­ων.
12.15-13.00: ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
13.00-13.30: Παρουσίαση Συμπερασμάτων Ομάδων Εργασίας.
13.30-13.45: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
13.45: ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ Υ­πουρ­γεί­ου Ε­θνι­κής Ά­μυ­νας στον Θε­ο­φι­λέ­στα­το Ε­πί­σκο­πο Σε­μι­α­τί­στε κ. Γε­ώρ­γιο.
Δείτε στην Ιδιωτική Οδό την περσινή ημερίδα για την Ποιμαντική στις Ένοπλες Δυνάμεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails