Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

"ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ


Βιβλιοπαρουσίαση
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
(Δοκίμια καὶ «διδακτικὲς» προτάσεις. Κριτικὴ γιὰ Θέατρο, Κινηματογράφο, Βιβλίο). 
Τὸ βιβλίο Προτάσεις κριτικοῦ λόγου περιλαμβάνει μία σειρὰ ἀπὸ δοκίμια κριτικοῦ προβληματισμοῦ καὶ ἀποτελεῖ προϊὸν τῆς ἐκπαιδευτικῆς ἐμπειρίας καὶ τῆς παιδαγωγικῆς εὐαισθησίας τῆς γράφουσας. Εἰδικότερα, ἐπεξεργάζεται δοκίμια θεωρητικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ περιεχομένου, ἀλλὰ περιέχει καὶ κείμενα ποὺ παρήχθησαν κατὰ τὴ διαδικασία κριτικογραφίας γιὰ τὸ θέατρο, τὸν κινηματογράφο καὶ τὸ βιβλίο. 
Ὁ ἀναγνώστης στὸ Αʹ μέρος τοῦ βιβλίου θὰ μελετήσει δοκίμια παιδαγωγικοῦ καὶ φιλοσοφικοῦ χαρακτήρα, ἐνῶ στὸ Βʹ μέρος θὰ γνωρίσει ὁρισμένες «διδακτικὲς» προτάσεις, ποὺ στὴν οὐσία ἀποτελοῦν «ἐναλλακτικὲς» προσεγγίσεις κάποιων λογοτεχνικῶν κειμένων, οἱ ὁποῖες ἀξιοποιοῦν τὴ διαθεματικότητα καὶ γενικὰ προωθοῦν τὴν κριτικὴ ἑρμηνευτικὴ σκέψη σὲ πολύπλευρες, κατὰ τὸ δυνατόν, θεωρήσεις. Τέλος, στὸ Γʹ μέρος θὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ μία κριτικὴ ματιὰ πάνω σὲ θεατρικὰ ἔργα τῆς παγκόσμιας ἢ τῆς ἐγχώριας δραματουργίας, σὲ κινηματογραφικὲς ταινίες ποὺ προκάλεσαν αἴσθηση καὶ σὲ βιβλία σύγχρονου προβληματισμοῦ, μὲ θέματα ποὺ παραμένουν διαχρονικά, ὅπως εἶναι ὁ πόλεμος καὶ ἡ εἰρήνη, ἡ ἐλευθερία τῆς σκέψης, ἡ πολιτική, ὁ θάνατος κ.λπ.


Ἡ Ἕλενα Χατζόγλου εἶναι διδάκτωρ φιλολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Στὰ ἐρευνητικά της ἐνδιαφέροντα ἀνήκει ὁ ἐπιστημονικὸς χῶρος τῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς φιλολογίας, καθὼς καὶ ἡ παλαιογραφία καὶ κριτικὴ ἔκδοση κειμένων. Ἀσχολεῖται ἐπίσης μὲ τὴν ἀρθρογραφία στὸν Τύπο καὶ τὴν κριτικογραφία γιὰ τὸ θέατρο, τὸν κινηματογράφο καὶ τὸ βιβλίο.
Διαβάστε τα κείμενα της Έλενα Χατζόγλου στην Ιδιωτική Οδό εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails