Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

ΠΕΡΙ ΖΩΟΣΑΔΙΣΜΟΥ


ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Γιατί ἡ γάτα ἔρχεται στὸν κόρφο καὶ τὸ ψάρι στὸ 
τηγάνι;" 
 (A.Goetschel) 
Γιατί ἀφ’ ἑνὸς ἡ κακοποίηση τῶν ζώων καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἡ παθολογικὴ ἀγάπη πρὸς ὁρισμένα ἐξ’ αὐτῶν; 
Ὡς γνωστὸν ἡ τυρρανία κατὰ τῶν ζώων ὑπῆρχεν μὲν παλαιόθεν, ὅπως κατὰ τὴν σφαγήν των, ἀλλὰ συνεχίζεται καὶ σήμερον κατὰ τὴν διαμονὴν καὶ διατροφὴν αὐτῶν. Ἄρα ἐδῶ πρόκειται ὄχι περὶ ψυχολογικοῦ καὶ σεξουαλικοῦ ἢ ἄλλου σαδισμοῦ, ἀλλὰ περὶ οἰκονομικοῦ κυρίως τοιούτου. 
Μεταξὺ τῶν σκοπῶν καὶ καθηκόντων τοῦ "Συνδέσμου προστασίας τῶν ζώων" ἐν Γερμανίᾳ (1982) ὑπῆρχον καὶ οἱ ἀκόλουθοι: 1- Ἡ προστασία ὅλων τῶν οἰκοσίτων καὶ μὴ ζώων ἐκ τῆς ἀγριότητος. 2- Ἡ ἐξασφάλιση καλῆς διαμονῆς καὶ διατροφῆς τῶν κατοικιδίων 3- Ἡ ἀποφυγὴ τυρρανίας τῶν ἐκτρεφομένων τοιούτων (μπαταρίες σὲ κλουβιά, διαφράγματα σὲ κάσες τροφῆς, ἀλυσίδες σὲ σκοτεινοὺς χώρους). 4- Περιορισμὸς τῶν δοκιμῶν ἐπὶ ζώων (καὶ στὴν βιομηχανία κοσμητικῆς καὶ χρηστικῶν προϊόντων) καὶ ἀντικατάστασίς των ἐπὶ ἀνωδύνης ὕλης. 5- Ἡ ἀποφυγὴ τυρρανικῶν μεταφορῶν, καὶ σμύκρινση τῆς ἀποστάσεως πρὸς τὸν τόπον σφαγῆς ἐκ τοῦ ἀρχικοῦ τοιούτου. 6- Ἡ σφαγὴ κατόπιν ἱκανῆς ἀναισθητοποιήσεως. 7- Ἡ ἀποφυγὴ ὑπεραπαιτήσεων εἰς ζῶα κατὰ τὸν ἀθλητισμὸ καὶ τὴν ἐκγύμνασιν, καθὼς καὶ τῆς ἐκθεσιακῆς κακοποιήσεως. 8- Ὁ ἀγὼν κατὰ τῆς ἀποδεκατίσεως τῶν ποικιλιῶν. 9- Ὁ ἀγὼν κατὰ τοῦ ἐκβασανισμοῦ τῶν ζώων (ταυρομαχίες, κοκκορομαχίες, κυνομαχίες κ.ἄ.). 10- Ἡ θέσπιση καλλιτέρων νόμων προστασίας αὐτῶν. 11- Ἡ ἐκπαίδευση τῆς νέας γενιᾶς στὴν οἰκογένεια, τὴν σχολὴ καὶ τὴν ἐκκλησία, μὲ "αἰσθήματα ἀνθρωπισμοῦ πρὸς ὅλα τὰ δημιουργήματα"1
Ἀλλὰ καὶ οἱ νεότερες κρατικὲς ρυθμίσεις οὐδὲν σχεδὸν ἐπέφερον (2012), οὕτως ὥστε νὰ ἐξακολουθοῦν διαστροφικὲς μέθοδοι διατροφῆς, ἄθλιες καὶ ἀποκρουστικὲς συνθῆκες διαβιώσεως. Ἔτσι π.χ. οἱ "συμπαθεῖς" χοῖροι παραμένουν σὲ ἀσφυκτικὰ στενοὺς καὶ σκοτεινοὺς χώρους καὶ ἄνευ ἀσχολίας, οὕτως ὥστε νὰ ἀλληλοδαγκώνονται καὶ -πληγώνονται. Ἐπιτρεπτὸν ἀκόμη νὰ κόπτωνται οἱ οὐρές τους. Ἐπίσης οὐδεὶς ὑπάρχει φραγμὸς εἰς τὰ "προφυλακτικὰ" ἀντιβιοτικά, εἰς τρόπον ὥστε οἱ πολυανθεκτικοὶ σπόροι τους νὰ διαδίδονται στὸ περιβάλλον καὶ νὰ προκαλοῦν θανασίμους ἀσθενείας εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Μόνον οἱ ἄρρενες τυγχάνουν καλλιτέρας πῶς μεταχειρήσεως, διότι θὰ εὐνουχίζονται κατόπιν ναρκώσεως (2017)! ἐνῶ μέχρι σήμερον ὑποφέρουν δραματικῶς. Τί λέγει ὅμως ἐν προκειμένῳ ὁ ἰσοπεδωτικὸς φεμινισμός; Γνωστὰ δὲ εἶναι τὰ ὅσα ἀπίστευτα καὶ ἀνίερα μεθοδεύονται ἀπὸ ἄποψη χωρικὴ καὶ διατροφικὴ στὶς μεγάλες σύγχρονες μονάδες ἐκτροφῆς πουλερικῶν καὶ βοοειδῶν2 καὶ στὶς φάμπρικες. Ἐνδιαφέρον δὲ τὸ ὅτι οἱ "Σύνδεσμοι προστασίας τῶν ζώων", οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς συχνάκις τυγχάνουν παζάρια προσφορῶν "μαύρων προβάτων", δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα καταγγελίας τῶν καταστάσεων αὐτῶν εἰς τὰ δικαστήρια3! Καὶ πάντα ταῦτα ὡς καὶ ἄλλα πολλά συμβαίνουν εἰς τὴν Γηραιὰν Ἤπειρον, τὴν κοπτομένην διὰ τὴν οἰκολογίαν καὶ τὰ τοιαῦτα.
 Ἐδῶ πρέπει νὰ προστεθεῖ, ὅτι καὶ ὁ Μουσουλμανισμὸς δὲν ἐπιτρέπει τὴν σφαγὴν ἄνευ ἀναισθητοποιήσεως (electroschock) διότι εἰς τὸ Κοράνιον (Σούρα 5) ἀναφέρεται, ὅτι "ἀπαγορεύεται ἡ βρώση πτώματος, αἵματος, χοιρινοῦ, πνιγμένου, τραυματισμένου, κατασπαραγμένου ζώου". Καὶ αὐτὸ διότι ἐφ’ ὅσον τοῦτο διὰ τῆς ἀναισθητοποιήσεως δὲν ἀποθνήσκει, ἀλλὰ ἡ καρδία του συνεχίζει νὰ κτυπᾶ, ὅταν ἀμέσως σφαγιασθεῖ τὸ αἷμα του τρέχει κρουνηδόν4. Ἀρκεῖ αὐτὴ νὰ μὴ γίνεται ὑπὸ ἀνειδημόνων καὶ εἰκῆ καὶ ὡς ἔτυχε. Καὶ εἰς τὸν τομέα αὐτὸν ἔχουν γίνει σημαντικὲς βελτιώσεις ἀπὸ ἐτῶν. Πάντως εἶναι γραφικὸ σχεδὸν δὲ κάθε παραμονὲς τῆς Ἑορτῆς τῶν Θυσιῶν (Kurban bayramı), νὰ ἐκφεύγει ἕνας ταῦρος ἀπὸ κάπου, δημιουργώντας μιὰ ἀτμόσφαιρα ποὺ ζεῖ κανεὶς στὴν Pamplona ἢ στὰ Rodeo τῶν ΗΠΑ.
 _____________________________________ 
1- Wir informieren: Das Schächten, Deutscher Tierschutzbund E.V. Info 3/82. Πρβλ. καὶ τὸν ἑλβετικὸ κώδικα. 
2- Δές: Α. Παπᾶ." Ἀδέλφια μου γελάδια πουλιά", Τοῦ Αὐτοῦ, Ρινήματα ἀπὸ τὸ Βόσπορο Β’, Θεσσαλονίκη 2006, 328-334. Τοῦ Αὐτοῦ, "Περὶ τὴν διατροφικὴν ζωοφιλίαν", Ἀπογευματινὴ 9.1.87 (2012) 4. 
3- G. Seyfert, Das Vieh hat das Nachsehen, Publik-Forum ἀρ. 11.6. (2012) 11. A. Rotzetter, Streicheln, mästen, töten. Warum wir mit Tieren anders umgehen müssen, Φρειβοῦργο 2012. 
4- Γνωμοδότηση ἀπὸ τῆς 25.2.1982 τοῦ Πανεπιστημίου Al-Azhar, Καθηγ. Δρος. M. El-Naggar, Πρυτάνεως καὶ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀγκύρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails