Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Γέροντος Χαλκηδόνος Αθανασίου: ΝΕΟ-PAPUA-ΛΟΓΙΑ


ΝΕΟ-PAPUA-ΛΟΓΙΑ 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
Τὸ ἐρώτημα: "Ἔχετε ἕνα μυαλό", μόνον 
ἕνας χασάπης μπορεῖ σωστὰ νὰ ἀπαντήσει! 
(H. Achternbusch) 
Ὡς γνωστόν, ἀπὸ τῆς ἀρχαιότητος συζητεῖται τὸ θέμα τῆς κρεo- ἢ χορτοφαγίας μὲ ὅλα τὰ ὑπὲρ καὶ κατά αὐτοῦ. Πάντως ὁ ἄνθρωπος ἀρχικῶς ἦτο χορτοφάγος, μετὰ ὅμως ἐκ ποικίλων αἰτίων ἔγινε κρεατο-ἄνθρωποφάγος, καίτοι ὡς οἱ χοῖροι παμφάγος, ἔχοντες ὁμοίαν γαστροεντερικὴν διάπλασιν καὶ εὔγεστον κρέας, ὡς ὁ ἄνθρωπος τοῦ ὁποίου ἡ σάρξ ὁμοιάζει πρὸς τὴν τοῦ μόσχου ἢ χοίρου.
Βεβαίως ὀρεκτικοπροκλητικὰ εἶναι τὰ μπαρμπεκιοῦ, ὅμως σήμερον ἐλλατοῦνται οἱ σαρκοφάγοι καὶ αὐξάνονται οἱ χορτοφάγοι χωρὶς νὰ ἐλλείπουν καὶ οἱ "λαχανόμυαλοι". Ἐν τούτοις ὁ νομίζων, ὅτι τοῦτο μειώνει τὴν παραγωγὴν κρέατος, στηρίζον τὴν προστασίαν τῶν ζώων - πρὸς χαρὰν τῶν πολυαρίθμων ζωοφίλων, οἱ ὁποῖοι βεβαίως ἐρωτοτροποῦν κυρίως μὲ τὰς γαλὰς καὶ τοὺς κύνας- διαφυλάττει τὰ δάση ἀπὸ τὴν ἀποκοπὴν πρὸς δημιουργίαν χώρων καλλιεργείας ποιοτικῆς ζωοτροφῆς, ἀπατᾶται οἰκτρῶς. 
Κατὰ τὸ πρῶτον ἥμισυ τοῦ 2015 ἐν Γερμανίᾳ παρήχθησαν 4.07 ἑκατομμύρια τόνοι κρέατος, τοῦτ’ ἔστιν 2% περισσότερα ἀπὸ τὸ 2014. Ὀλίγαι πλέον ἀγροικίαι ἔχουν ζῶα, ἐνῶ τὰ πουλερικὰ τρέφονται βασανιστικῶς εἰς τεραστίας μονάδας. Ἓν μεγάλον μέρος τοῦ κρέατος ἐξάγεται εἰς χαμηλὰς τιμὰς εἰς τὴν ΕΕ, τὰς παραπλησίους χώρας καὶ τὴν Ἀφρικήν, ὅπου ὅμως αἱ τιμαί του εἶναι λίαν ἡψηλαί, ἴσως καὶ λόγῳ τῶν "ἀδυσωπήτων" μεταπρατῶν. 
Τὸ ἐφθηνὸν κρέας καταστρέφει οὕτως τὰς τοπικὰς ἀγορὰς τῶν πτωχῶν κρατῶν, τὰ ζῶα διαμένουν ὑπὸ ἀξιοθρηνήτους συνθήκας συνήθως κατὰ τὰς μεταφοράς, καὶ ἡ ὑγρὰ κόπρος δηλητηριάζει τὸ περιβάλλον1. Ἐπὶ πλέον ἡ μεγάλη κατανάλωσις τοῦ κρέατος ἀποτελεῖ καὶ αἰτίαν διαθερμάνσεως τοῦ κλίματος. 
Εἰς τὴν καταστροφὴν δὲ ταύτην ὑπεύθυνοι εἶναι πολλοί, ὡς οἱ ἀσυνείδητοι κερδοσκόποι ἀλλὰ καὶ οἱ πολιτικοί, μεριμνῶντες ἰδιαζόντως διὰ τὴν αὔξησιν τῶν ἐργατικῶν θέσεων εἰς τὰς μαμουθομονάδας τῶν πουλερικῶν. Ἀκουέτωσαν ταῦτα οἱ ἐξαπολύοντες "σοφά" πλὴν τελευταίως διαρκῶς ἐπαναλαμβανόμενα μηνύματα εἰς ὦτα "κωφῶν", καὶ οἱ εἰδικοὶ σύνεδροι τῆς μπλα-μπλαδικῆς οἰκοφιλοσοφίας! 
Τὴν κρεοφαγίαν ἀπέφευγεν ὁ Κύριος, μὴ ἐσθίων κρέας, οἱ Ἅγιοι καὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ Μοναχοί, οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι, οἱ Ἑσσαῖοι, οἱ Ἀντβεντισταί, Μανιχαϊσταί, Βογόμιλοι, Βουδισταί, Ἰνδουϊσταὶ κ.ἄ. ἐκ λόγων θρησκευτικῶν, ἠθικῶν, ὑγιεινῆς κ.ἄ., διότι καίτοι αὕτη συμβάλλει ἀποφασιστικῶς εἰς τὴν ὑπερβολικὴν δόγκωσιν τοῦ ἐγκεφάλου -καὶ εὐτυχῶς οὐχὶ εἰς τὴν ὑδροκεφαλίαν!- συνεπῶς δὲ εἰς τὴν ἐντυπωσιακὴν ἀνάπτυξιν τῆς νοημοσύνης, ὅμως τυγχάνει λίαν ἐπιβλαβὴς διὰ τὴν ὑγείαν, ἀλλὰ καὶ διεγερτικὴ τῶν ἐπιθυμιῶν, παθῶν καὶ τῆς φιληδονίας, ἄρα δὲ ἀφροδισιακή! 
Μετ’ αὐτῆς συνδέεται λόγῳ γνωστικοῦ ἀντικειμένου, ἡ ἀρχαιοτάτη ζωοθυσία καὶ ἀσφαλῶς καὶ ἡ ἀρχέγονη ἀνθρωποφαγία ἢ ὁ καννιβαλισμός, οὗσα ἐπίκτητος καὶ τότε διαδεδομένη τοὐλάχιστον εἰς ὁρισμένας χώρας ὡς εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδα (κατὰ τὴν μυθολογίαν), Ἀφρικήν, Ὠκεανίαν (Παπούα Νέαν Γουϊνέαν), Η.Π.Α. κ.ἀ. Προήρχετο ἐκ ποικίλων αἰτίων ὡς τὴν αὐτοσυντήρησιν, τὰ πολεμικὰ ἔθιμα, τὴν μέθοδον τιμητικῆς καταστροφῆς τῶν οἰκείων, τὴν ἀνάπτυξιν τῶν προλήψεων καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήματος, τὰς θεραπευτικὰς ἰδιότητας τῆς σαρκός, τὴν μεταβίβασιν τῆς δυνάμεως τοῦ ἰσχυροῦ ἀντιπάλου κ.ἄ., εἶχεν διαφόρους μορφὰς καὶ πτυχὰς ἀκόμη καὶ λειχουδιακῆς ἐφευρετικότητος! ἀσφαλῶς δὲ οὐχὶ τῆς nouvelle cuisine. Σὺν τῷ χρόνῳ εὐτυχῶς ἐξέλιπεν σχεδόν, κληροδοτήσασα ὅμως εἰς ἡμᾶς κατὰ τὸ Homo hominis lupus est (Plautus), τὴν οὐχὶ βεβαίως ἄγνωστον καὶ διαχρονικῶς θυγατρικὴν καὶ "ἐκπάγλου καλλονῆς" μορφὴν αὐτῆς τὴν μυελο-φαγίαν ἢ τὸν μυελο-καννιβαλισμόν, (πρβλ. τὸν φάγανε, ἔφαγε τὸ κεφάλι του ἢ τοῦ τρώγει τὸ κρέας τῆς κεφαλῆς του, διὰ τὴν πολυλογίαν τῶν γυναικῶν κ.ἄ.), τὴν συνεχιζομένην ἀναιμάκτως ὑπό τινων, οἱ ὁποῖοι ἐνθυμίζουν πως τοὺς κυνοκεφάλους -εἰς οὓς καταλεκτέος καὶ ὁ ἅγιος Χριστοφόρος τοῦ Ρέπροβου ὁ κυνοκέφαλος- τοῦτ’ ἔστιν τῶν "νεο-κυνοκεφάλων", οἵτινες τὴν πραγματοποιοῦν μετ’ "ὀδυσσείου" εὐφυΐας, ἐντυπωσιακῆς ψυχρότητος καὶ ἐκ λόγων ἰσχύος, συμφέροντος καὶ οἰκονομικῶν τὴν φορὰν αὐτήν, πρὸς "τερψιλαρυγγίζουσαν εὐτυχίαν" τῶν ἠγαπημένων κομπάρσων των καὶ συνδαιτυμόνων τῶν μηχανευομένων "συμποσίων" των, ἐφ’ ὅσον ἡ altera pars δὲν συναινεῖ εἰς τά "πνευματικὰ ἀγωνίσματα καὶ παλαίσματα" τῶν ἐντολέων. Μορφολογικῶς ἐνταῦθα δὲον νὰ ἀναφερθοῦν καὶ τὰ πάμπολλα ἀποτρόπαια ἐγκλήματα τῶν διαφόρων κρατῶν καὶ κοινωνιῶν κατὰ τὸν εἰκοστὸν αἰῶνα καὶ οὐχὶ μόνον. 
Εἴησαν τὰ ἔτη αὐτῶν ὄλβια καὶ ἅλατι τῶν Ἰμαλαΐων ἠρτημένα! 
__________________________________
1- Wikessler, Billigfleisch für die Welt, Publik-Forum ἀρ. 16 (2015) 11.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails