Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Γέρων Χαλκηδόνος Αθανάσιος: "ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΣ…"


ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΣΤΟ İFTAR SOFRASI ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ (17. 7. 2014) 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
Τὸ κυβερνῶν κόμμα (AK Parti) τοῦ Üsküdar (Χρυσουπόλεως), διοργάνωσε εἰς τὰς κοινωνικὰς ἐγκαταστάσεις τοῦ Δήμου ἓν δεῖπνον ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ Ραμαζανίου (İftar Sofrası) κατὰ τὸ ὁποῖον προσκληθεὶς παρέστη καὶ ὁ εὐλαβῶς ὑποσημειούμενος, ἐκφωνήσας καὶ τὴν κατωτέρω προσλαλιάν. Σημειωθήτω, ὅτι ὁ Δῆμος προσφέρει δεῖπνον κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Ραμαζανίου εἰς 30.000 ἄτομα, καθὼς καὶ ἄλλα τρόφιμα καθημερινῶς εἰς τοὺς οἰκονομικῶς ἀναξιοπαθοῦντας, ὡς τὰ ἐν Ἑλλάδι Συσσίτια τῶν Ἱ. Μητροπόλεων, εἰς τὸ ὁποῖον προσέρχονται ἐνίοτε καί τινες μὴ μουσουλμᾶνοι, ἐπιθυμοῦντες μάλιστα νὰ πληρώσουν! (Μήπως ἔχομεν ἐδῶ ἕνα γευσιγνωστικὸ διαθρησκειακὸ διάλογο;)! 
Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε Aktaş, ἀξιότιμος κ. Πρόεδρος Altın, ἀξιότιμοι Ἀρχαί, πολύτιμοι φίλοι, 
Εὐχαριστῶ θερμῶς διὰ τὴν λεπτὴν πρόσκλησίν Σας, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ὑπὸ τὸν ὡραῖον λογότυπόν Σας "Μοιράσου γιὰ νὰ γίνεις ἀδελφός…". 
Ἡ ὁμιλία μου θὰ εἶναι σύντομος. 
Ἡ Τουρκία εἶναι μία μεγάλη χώρα τῶν Αὐτοκρατοριῶν καὶ τῆς ἱστορίας. Ἐὰν ὑπάρχουν τινὲς οἱ ὁποῖοι δὲν βλέπουν τοῦτο, εἶναι τυφλοί. Ὁ Θεὸς μᾶς ἐπροίκισεν μὲ δύο μάτια, τοὺς καθρέπτας τούτους τῆς ψυχῆς, τὰ ὁποῖα στοὺς ἱστορικοὺς τῆς τέχνης ἀποβαίνουν πιὸ διερευνητικὰ καὶ ἐνίοτε ἀνελέητα! 
Ἑκάστην ἡμέραν ἀντικρύζομεν θαύματα. Καὶ αὐτά, ὡς γνωστόν, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, δὲν χαροποιοῦν "φίλους" μας τινάς. Καὶ ὅμως ἡμεῖς τοὺς ἀγαποῦμεν καὶ ὀφείλομεν νὰ τοὺς ἀγαπῶμεν.
Ἕκαστον πλάσμα τοῦ Θεοῦ ἔχει καλὰς καὶ οὐχὶ καλὰς πλευράς. Καθότι ἄνευ "κουσουρίων" τυγχάνει μόνον ὁ Πανάγαθος. 
Βασικὸς ὅμως τυγχάνει ὁ συνδυασμὸς λόγων καὶ ἔργων. Διότι οἱ λόγοι (ἡ πίστις) ἄνευ τῶν ἔργων νεκροί εἰσιν (Ἰακ. 2, 20) καὶ ἀποπλανητικοί. 
Ὁ Θεὸς νὰ φυλάττει τὸν Ἐξοχ. Πρωθυπουργόν μας ἀπὸ πάσης "ὁρατῆς καὶ ἀοράτου προσβολῆς" καθὼς καὶ τοὺς Ἄρχοντάς μας καὶ νὰ ἀνυψώνει τὰ ἔργα των. 
Τὴν ἀξιότιμον κ. Nurcan Altın, Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Μειονοτήτων, γνωρίζω ἀπὸ ἐτῶν. Τὴν συγχαίρω διὰ τὸ ἔργον της καὶ εὔχομαι πᾶσαν εὐτυχίαν. Ἐπίσης εὐχαριστῶ τοὺς Ἄρχοντάς μας διὰ τὰ ὅσα καὶ ὑπὲρ ἡμῶν ὑλοποιοῦν. 
Ἀρκεῖ ἡμεῖς οἱ κληρικοὶ νὰ κατέχωμεν πολλὰς γνῶσεις, χωρὶς νὰ ἀπωλέσωμεν τὴν ταυτότητά μας, νὰ εἴμεθα ἀνοικτοὶ καὶ ἀνεκτικοί, νὰ συνεχίζωμεν τὰς Συνδιαλέξεις μας, καὶ μὴν εἴμεθα ἀλαζόνες, νὰ ἀπομακρυνόμεθα ἀπὸ τὰς μεσαιωνικὰς καὶ τῶν νεωτέρων χρόνων ἐπιδείξεις ἰσχύος καὶ ἡγεμονισμοῦ, νὰ μὴν ἐκμεταλλευόμεθα τὴν θρησκείαν, καὶ τὸ σπουδαιότερον, νὰ μὴν ἀπωλέσωμεν τὴν ἀξιοπιστίαν μας εἰς τὸν λαόν. Διὰ τὸ καλὸ τοῦ ἔθνους καὶ τῆς ἀνθρωπότητος. 
Ἐξάλλου κατὰ τὸν F. von Baader "δὲν ὑπάρχουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι δὲν προσφέρουν θυσίας εἰς τὸν Θεὸν ἢ τοὺς θεούς των". Διότι ἐκ τῆς ἀθρησκείας προέρχονται ὅλα τὰ κακὰ (ἀκουέτωσαν φίλοι ἡμῶν τινες!). Ἐφ΄ ὅσον τότε δὲν ὑπάρχουν ὅρια, σύνορα στὰ ὁποῖα φρενάρει τις. Ὁ δὲ Ernst Jünger ἔλεγε: "Εἰς τὰ ἐγκατατελειμμένα ἱερὰ κατοικοεδρεύουν Δαίμονες". Ἂς μὴ ἐπιτρέψωμεν λοιπὸν τοῦτο! 
 Ἂς προχωρῶμεν πρὸς τὰ ἐμπρὸς, 
μαζί, μὲ πράξεις καὶ ὁ Θεὸς δὲν 
πρόκειται νὰ μᾶς στερήσει ἀπὸ τὴν 
χεῖρα καὶ τὴν σκιά Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails