Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

"Τὸ ἄσχημον ἀρχίζει μὲ τὴν γέννησιν. Ἢ ἴσως αὐτὴ εἶναί τι τὸ ὡραῖον;"


DIE PILLE 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Ἡ ἀληθής, μοναδικὴ ἀτυχία: Νὰ δεῖ κανεὶς τὸ 
φῶς τῆς ζωῆς. Πηγάζει ἀπὸ τὴν ἐπιθετικότητα, 
τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπεκτάσεως καὶ τὴν μανίαν" 
(E. M. Cioran) 
Ὡς εἶναι γνωστόν, μεταξὺ τῶν ποικίλων ἀντισυλληπτικῶν καὶ τῶν μεθόδων αὐτῶν, ἰδιαιτέραν θέσιν καὶ προτίμησιν κατέχουν τὰ δισκία (Pille). Καὶ ὅπως ἐπίσης εἶναι γνωστόν, τὴν χρῆσιν αὐτῶν καθὼς καὶ τῶν λοιπῶν ἀντισυλληπτικῶν –ἔστω καὶ ἂν ἠχεῖ εἰς ὦτα κωφῶν– ἐκτὸς ἀναγκαίων ἐξαιρέσεων, ἀπαγορεύει ἡ Ἐκκλησία (πρβλ. τὴν πώλησίν των ἔξωθεν τοῦ Βατικανοῦ). Τώρα, πῶς τὸ θέμα τοῦτο σχετίζεται μὲ τὴν κονικλοαύξησιν τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς, παρὰ τοὺς πολέμους, τὰς ἐπιδημίας, καὶ τὸν ἔλεγχον τῶν γεννήσεων, τὴν διατροφὴν αὐτοῦ, τὴν μείωσιν τῶν πηγῶν καὶ τὸ καθῆκον τῆς Ἐκκλησίας νὰ βοηθήσει τὸν ἄνθρωπον εἰς τὰ προβλήματά του καὶ ὄχι νὰ τὸν ἀπομακρύνει ἐξ αὐτῆς, ὁδηγοῦσα τὴν γυνὴν καὶ εἰς αὐτὴν τὴν ἔκτρωσιν, ἡ ὁποία ἀπαγορεύεται καὶ εἰς τὰς πιστὰς Μουσουλμανίδας, τοῦτο εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις. Πλὴν ἐδῶ δὲν θὰ ὑπεισέλθωμεν εἰς αὐτό, ἀλλὰ εἰς μίαν ἑτέραν καὶ ἐνδιαφέρουσαν παράμετρόν του: 
Τὰ "χάπια" ἐμποδίζουν ἢ ἐπιβραδύνουν τὴν εἴσοδον τοῦ ὡαρίου λαμβανόμενα ταχέως. Τὸ Σαββατοκύριακον αἱ γυναῖκες σπεύδουν εἰς τὸ νοσοκομεῖον ἢ τὰς ὑπηρεσίας ἑτοιμότητος διὰ νὰ τοὺς τὰ γράψουν. Διὸ καὶ οἱ πολιτικοὶ θέλουν νὰ ἄρουν τὴν συνταγὴν, ἐνῶ οἱ ἀντίθετοι ζητοῦν ταύτην διὰ τὴν προστασίαν τῶν κυριῶν. 
Εἰς τὰς περισσοτέρας εὐρωπαϊκὰς χώρας αὐτὰ εἶναι ἐλεύθερα καὶ τμηματικῶς δωρεάν. Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς λόγους, οὗτοι εἶναι: Ἡ ἐνέργεια τῶν φαρμάκων κεῖται ἐντὸς 24 ὡρῶν περὶ τὸ 95%. Ἰδίως εἰς τὴν ὕπαιθρον κατὰ τὸ τέλος τῆς ἑβδομάδος καὶ τὰς ἑορτὰς εἶναι λίαν δυσχερὴς ἡ εὕρεσις ἑνὸς ἰατροῦ ἐγκαίρως διὰ συνταγήν. 
Ἰατρικῶς οὐδὲν ὑπάρχει ἐναντίον μιᾶς ταχείας ἐπεμβάσεως, διότι τὰ φάρμακα ὑφίστανται μίαν πολύχρονον μέθοδον ἐξετάσεως καὶ δύνανται νὰ ἐπιτραποῦν ἐφ’ ὅσον θεωροῦνται ἀσφαλῆ (καίτοι καὶ τοῦτο δὲν εἶναι ἀπόλυτον). Τὰ δισκία δὲν ἔχουν, φησὶν, καμμίαν (δῆθεν) κακὴν παρενέργειαν ὡς πολλὰ ἐλευθέρως κυκλοφοροῦντα φάρμακα. Διὸ καὶ διατί νὰ ἐπιζητεῖται ἐν προκειμένῳ αἰφνιδίως συνταγή; Ἄλλωστε αὕτη δὲν σημαίνει διακοπὴν τῆς ἐγκυμοσύνης ἀλλὰ ἁπλῶς τὴν ἐπιβράδυνσιν τῆς ὠοεισόδου. Ὡσαύτως ἡ ἐλευθερία συνταγῆς ἠμπορεῖ νὰ ἐμποδίσει πολλὰς διακοπὰς ἐγκυμοσύνης, αἱ ὁποῖαι εἰς τὴν Ὁλλανδίαν κυμαίνονται περὶ τὰς 1.500 ἐτησίως. Βεβαίως ἡ καλυτέρα προφύλαξις εἶναι ἡ πρόγνωσις καὶ σεξουαλικὴ διαφώτισις, αἱ ὁποῖαι οὐδέποτε δὲον νὰ παραμεληθοῦν. Διὰ τῆς ἐλευθέρας χρήσεως τῆς συνταγῆς εἰς ἀναγκαίας περιπτώσεις, δύναται νὰ δοθεῖ εἰς πολλὰς γυναῖκας ἱκανὴ αὐτοδιάθεσις εἰς τὸ ἴδιόν των σῶμα. (L. Bochmann). 
Ὅμως audiatur et altera pars: Καὶ μελλοντικῶς ὀφείλουν αἱ γυναῖκες –διὰ τὴν προστασίαν των– νὰ συμβουλεύονται ἕναν ἰατρὸν ὅταν χρειάζονται ἓν φάρμακον πρὸς ἀναγκαίαν προφύλαξιν μετὰ ἀπροφύλακτον συνουσίαν. Τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον διότι κατὰ τὴν λῆψιν αὐτοῦ προβάλλουν δύο συστατικά: Τὸ ἓν Ulipristal, τυγχάνει δραστικότερον καὶ ἀπαιτεῖ ὁπωσδήποτε συνταγήν. Τὸ ἕτερον Levonorgestrel, ἐνεργεῖ μόνον εἰς γυναῖκας μέχρι τῶν 75 κιλῶν καὶ μόνον ἐντὸς 72 ὡρῶν μετὰ τὴν συνεύρεσιν, καὶ τὸ ὁποῖον ἤδη μετὰ τὰς πρώτας 24 ὥρας δύναται νὰ ἐμποδίσει τὸ ἥμισυ τῆς ἐγκυμοσύνης. Ἕτεραι μορφαὶ τῆς κατ’ ἀνάγκην προφυλάξεως εἶναι ἀσφαλέστεραι, ὅμως μόνον ὁ ἰατρὸς ἠμπορεῖ νὰ τὰς συστήσει καὶ ὄχι ὁ φαρμακοποιός. 
Μία ἰατρικὴ συμβουλὴ δὲν εἶναι ἕνας φορμαλισμός, ἀλλὰ βοηθεῖ εἰς τὴν ἀπαραίτητον διαφώτισιν τῆς ἀσθενοῦς καὶ τῆς δίδει τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἐκλέξει τὴν καλυτέραν δι’ αὐτὴν μορφὴν τῆς κατ’ ἀνάγκην προφυλάξεως. Ἐὰν ἐξέλειπεν ἡ ὑποχρέωσις τῆς συνταγῆς, τότε ὡς ἀποδεικνύει ἡ διεθνὴς σύγκρισις, δὲν θὰ ὀλιγόστευεν μόνον ἡ βαθμὶς τῆς ἀποτροπῆς διὰ τὴν λῆψιν τοῦ παρασκευάσματος. Αἱ ἀσθενεῖς θὰ ἐβάρυνον μὲ τὸ Levonorgestrel πιθανῶς εἰς ἐσφαλμένην ἀσφάλειαν καὶ θὰ ἀπεῖχον ἀπὸ ἑτέρας δραστικοτέρας ἀλλὰ μετὰ συνταγῆς κατ’ ἀνάγκην προφυλάξεις. 
Κατὰ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ Συνδέσμου Γυναικολόγων εἰς τὰς χώρας ὅπου ὑπάρχει ἡ ἐλευθερία τῆς χρήσεως, αἱ ἐγκυμοσυνοδιακοπαὶ ὑπεχώρησαν ἐλάχιστα, τμηματικῶς μάλιστα ηὐξήθησαν. Ἐπίσης λόγῳ τῆς πλειάδος τῶν γυναικολόγων καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν ἑτοιμότητος καὶ τὸ ἐπιχείρημα τῆς δυσχερείας τῆς λήψεως συνταγῆς, τυγχάνει ὀλίγον βάσιμον (A. Wallmann)1. 
"Τὸ ἄσχημον ἀρχίζει μὲ τὴν γέννησιν. Ἢ ἴσως αὐτὴ εἶναί τι τὸ ὡραῖον;" (K. Valentin).
__________________________________ 
1- Die "Pille danach" – frei verkäuflich?, Publik-Forum ἀρ. 4 (2014) 8.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails