Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

ΓΥΝΑΙΚΟ-PAROLE-ΓΙΑΣ ΦΛΗΝΑΦΗΜΑ

Πίνακας Τζουλιάνο Καγκλή
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου

"Πάντοτε ἀποροῦσα γιὰ τὸ πῶς 
εἰσάγουν τὶς γυναῖκες στὸ ναό. Τί 
συνομιλία μποροῦν νὰ κάμουν μὲ τὸν Θεό;"
(C. Baudelaire)

Σχετικὰ μὲ τὸ σύνηθες φαινόμενον τῆς γυναικοπολυλογίας, ἀπὸ τὸ ὁποῖο δυστυχῶς συχνὰ δὲν εἶναι ἄμοιροι οἱ Professoren, ἡ "ἐκθεσιακή", ἡ ἀγορευτικὴ καὶ ἡ κηρυγματικὴ θεολογία, πρέπει κανεὶς πρῶτα νὰ ἐξετάσει πως τὶς ἐγκεφαλικὲς διαφορὲς τῶν δύο φύλων1.
Καὶ οἱ ἐγγενεῖς διαφορές τους κατὰ τὸν L. H. Summers μποροῦν νὰ ἐξηγήσουν τὸ γιατί λιγότερες κυρίες πετυχαίνουν σὲ ἐπιστῆμες, ὅπως ἡ φυσικὴ καὶ τὰ μαθηματικά, καίτοι οἱ σχετικὲς ἔρευνες ἐξαιτίας τῆς κοινωνίας, μόλις πρόσφατα ἔχουν γίνει ἀποδεκτές. Οἱ διαφορὲς αὐτὲς δύνανται νὰ βοηθήσουν στὴν διάγνωση ἀσθενειῶν τῶν δύο φύλων καὶ ἄρα στὴν θεραπεία τους. Ἔτσι ἡ κατάθλιψη ἐμφανίζεται κυρίως στὶς γυναῖκες, ἐνῶ ἡ σχιζοφρένεια –δόξα τῶ Θεῷ– στοὺς ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουν καὶ ἀπὸ περισσότερες γνωστικὲς δυσκολίες (D. Goldstein) καὶ ἀσθένειες, ὅπως ἀρθρίτιδα, καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, καρκίνο τοῦ πνεύμονα κ.ἄ.
Τὸ ἀνδρικὸ μυαλὸ σκέπτεται τὸ σὲξ κάθε 52 δευτερόλεπτα, ἐνῶ δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο μὲ τὶς γυναῖκες, τῶν ὁποίων ὁ ἐγκέφαλος εἶναι ἐλαφρύτερος κατὰ 100 γραμμάρια –διὸ καὶ ὁ χαρακτηρισμὸς "κοκορόμυαλες";– χωρὶς τοῦτο νὰ σημαίνει εὐφυϊοέλλειψη. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐγκεφαλικῶν κυττάρων τους εἶναι ἴδιος, ἁπλὰ διαφέρει ἡ πυκνότητα τῶν ἱστῶν καὶ τὸ μεγαλύτερο πάχος τοῦ μεσολοβίου ἢ τυλώδους σώματος (corpus callosum) μεταξὺ τῶν ἡμισφαιρίων (R. Gorski).
Μέσῳ τῆς μεθόδου τοῦ μαγνητικοῦ συντονισμοῦ βρέθηκε ἀπὸ Ἀμερικανοὺς εἰδικούς, ὅτι οἱ νευρῶνες τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ συνδέονται μὲ τὰ συναισθήματα καὶ τὴ μνήμη, εἶναι κατὰ 11% περισσότεροι στὶς γυναῖκες. Καὶ τοῦτο σημαίνει, ὅτι αὐτὲς θυμοῦνται καλύτερα τὰ γεγονότα τῆς προσωπικῆς τους ζωῆς. Ἐκτὸς αὐτοῦ, οἱ ἄνδρες ἔχουν καλύτερα ἀντανακλαστικὰ καὶ προσανατολισμό, ἂν καὶ οἱ γυναῖκες χρησιμοποιοῦν περισσότερα μέρη τοῦ ἐγκεφάλου τους μονομιᾶς. Ἐπίσης, γυναῖκες μὲ βλάβη στὸ ἀριστερὸ ἡμισφαίριο ἐπανέκτησαν ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς ὁμιλίας τους, ὄχι ὅμως καὶ οἱ ἄνδρες, πρᾶγμα ποὺ ἐξηγεῖ ἐν μέρει γιατί τὰ μωρὰ κορίτσια ἀρχίζουν νὰ μιλοῦν πιὸ γρήγορα ἀπὸ τὰ ἀγόρια.
Ἀπὸ σχετικὰ ἐγκεφαλογραφήματα ἐξήχθη, ὅτι ὁ γυναικεῖος ἐγκέφαλος ἦταν ἐνεργὸς σὲ περισσότερα σημεῖα, ὅταν αὐτὲς ἐκτελοῦσαν κάποιες ἀποστολές. Τοῦτο μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει τὴν ἱκανότητα τῶν κυριῶν νὰ ἐπικεντρώνονται τὴν ἴδια στιγμὴ "πολυπραγμόνως" σὲ πολλὲς δουλειές.
Κατὰ τὴν Forger τουλάχιστον 100 διαφορὲς ἔχουν καταγραφεῖ μέχρι σήμερα στὸν ἐγκέφαλο τῶν δύο φύλων. Ὅμως σὲ τί ἔγκειται ἡ διαφορετικότητα αὐτή; Στὰ θηλαστικά, ἡ τεστοστερόνη φαίνεται νὰ ἔχει κυρίαρχο λόγο. Ἀπὸ τὴν ἔρευνα τῆς Forger προκύπτει, ὅτι ἐνόσω τὰ θηλαστικὰ μεγαλώνουν στὴ μήτρα, ἡ τεστοστερόνη ἢ καὶ ἄλλες ὁρμόνες ὅπως τὸ οἰστρογόνο καταστρέφουν σὲ ὁρισμένα μέρη τοῦ ἀρσενικοῦ ἐγκεφάλου τὰ κύτταρα, ἐνῶ παράλληλα προκαλοῦν τὴν ἀνάπτυξη ἑτέρων σὲ ἄλλα μέρη. Ἔτσι μορφώνονται οἱ διαφορές.
Οἱ περισσότεροι ἐπιστήμονες ὑπογραμμίζουν, ὅτι ὑπάρχουν περισσότερες διαφορὲς ἀνάμεσα σὲ κάθε ἐγκέφαλο μεμονωμένα, ἀπ’ ὅτι μεταξὺ ὁμάδων καὶ δύο φύλων.
Τὰ παραπάνω ἐκτεθέντα ἐξηγοῦν πως, διατί οἱ κυρίες "δὲν ἠμποροῦν νὰ κάμουν χωρὶς νὰ ὁμιλοῦν" καὶ εἶναι ἐπικοινωνιακές, ἐφ’ ὅσον ἐξ ἄλλου δὲν συστηματοποιοῦν τὰ προβλήματά τους, ἀλλὰ πρέπει νὰ "ἀπαλλαγοῦν" ἀπ’ αὐτὰ διὰ τῆς ὁμιλίας. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ περισσότεροι δάσκαλοι εἶναι θήλεις, τουλάχιστον στὸν τομέα τῆς "πολυλογικῆς" διδασκαλίας.
Εὐτυχῶς ποὺ αὐτὴ οὐχὶ σπανίως ἔχει καὶ "θεραπευτικὰς" παραμέτρους, παρέχουσα εἰς τοὺς ἀκροατὰς "ὕπνον ἐλαφρὸν καὶ πάσης σατανικῆς φαντασίας ἀπηλλαγμένον";
Μὴ "πολυκελαηδεῖτε" τοίνυν, ἔστω καὶ μελωδικά, πετούμενα τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ εἰς ὧτα "κωφῶν", τυφλῶν, χωλῶν καὶ ξηρῶν ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν (Ἰωάν. 5, 3).
____________________________________
1- Ν. Βελτίκα, ἐπιμ., Ἡ λογοδιάρροια εἶναι στοιχεῖο τῆς γυναικείας φύσεως…, Ἀπογευματινὴ (Ἀθηνῶν) 26.8.(2006). A. καὶ B. Pease, Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken, Βερολίνο 2005, 90-93, 126-130 H. G. Gassen, Das Gehirn, Ντάρμσταντ 2008. Pathfinder, Ἐγκέφαλος: Εἶναι θέμα φύλου! 2005.

2 σχόλια:

Ελένη Λιντζαροπούλου είπε...

Απολαυστικό το κείμενο...

Τι πλευρά και ιστορίες βιβλικές...

Εμείς οι "πολυκελαηδίστρες" δυστυχώς συνεχίζουμε να μιλάμε, ίσως γιατί κανείς δεν μας ακούει. Μόνον ο Θεός και γι αυτό συνεχίζουμε να μπαίνουμε στην εκκλησία. Έχουμε ακόμη να του πούμε πολλά. Διότι έχουμε πρισσότερη μνήμη, ακόμη και θανάτου.

Ανώνυμος είπε...

Μεγάλε γέροντά μου είσαι καταπληκτικός!!!! Απολαμβάνω ότι γράφεις !

Related Posts with Thumbnails