Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

"ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ" ΣΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Νικόλαος Καλλής, Άγγελοι μουσικοί

ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ 
(Μια σύγχρονη μεταγραφή του δοξολογικού και κτισιολογικού ρλε’ ψαλμού) 
Αλληλούια• 
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· δοξάστε τον Κύριο, γιατί είναι φύσει Aγαθός και η χρηστότητά Του ακατάληπτη για την ανθρώπινη διάνοια, αρκούμενη στην πτωχεία της να Τον περιγράφει με το όνομα Αγάπη• 
2 ἐξομολογεῖσθε τῷ Θεῷ τῶν θεῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· δοξάστε τον υπέρθεο μέγα Θεό, που δεν είναι ένας ακόμα μικρός και ψεύτικος θεός σαν τους άλλους, οικούντες σε νοητά ή αισθητά είδωλα, όπου πιστεύουν τα έθνη, αλλά Αυτός που εκτείνει την εξαρχία Του και πάνω σ’ εκείνους• 
3 ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ τῶν κυρίων, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· δοξάστε τον Ένα και μοναδικό Κύριο, που δεν είναι ακόμα ένας μικρός και ψεύτικος κύριος σαν τους έτερους, ένυλους και ασώματους, όπου καταδυναστεύουν τους ανθρώπους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, αλλά Αυτός που έχει το κράτος Του πάνω και σ’ εκείνους• 
4 τῷ ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· δοξάστε τον φοβερό Θεό, που δημιούργησε έργα θαυμαστά σε όγκο και ασύλληπτα σε μέγεθος χωρίς τη συνδρομή κανενός άλλου• 
5 τῷ ποιήσαντι τοὺς οὐρανοὺς ἐν συνέσει, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· δοξάστε τον αλάθητο Δημιουργό, που ουσιώνει αμεταμέλητα και αμετάκλητα το σύμπαν με την ενυπόστατη συνάναρχη Σοφία Του και με την προσωπική συναΐδια Πνοή Του, απερινοήτως στις ημέτερες νοερές ελαχιστότητες• 
6 τῷ στερεώσαντι τὴν γῆν ἐπὶ τῶν ὑδάτων, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· δοξάστε τον πανσθενουργό άσαρκο Λόγο του Θεού, δι’ ου η συμπαντική έκρηξη γέννησε τη γη που κατοικούμε, και την κρέμασε πάνω στα νερά των ωκεανών• 
7 τῷ ποιήσαντι φῶτα μεγάλα μόνῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· δοξάστε το Τρισήλιο Φως, που κατασκεύασε τους γαλαξίες και τα ουράνια στερεώματα χωρίς τη βοήθεια κανενός• 
8 τὸν ἥλιον εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡμέρας, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· δοξάστε τον σαρκωθέντα Ήλιο της Δικαιοσύνης, που ανάπτει τον ήλιο του πλανητικού μας συστήματος να κυβερνάει τη μέρα• 9 τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας εἰς ἐξουσίαν τῆς νυκτός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· δοξάστε την παμπληρούσα Δόξα του Κυρίου, την Τριαδική Μονάδα και Ενική Τριάδα, που έπλασε με τα χέρια Του τη σελήνη και έκτισε (μάλλον κέντησε) όλα τα αστέρια του σύμπαντος να διαφεντεύουν τη νύχτα• 
10 τῷ πατάξαντι Αἴγυπτον σὺν τοῖς πρωτοτόκοις αὐτῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ• δοξάστε τον ειρηνικώς πολεμούντα, απαθώς ζηλούντα και αδιαβλήτως εκδικούντα Κύριο, που κατατρόπωσε τους αρχαίους Αιγύπτιους και συντρίβει τα αρχέτυπά τους μαζί με τα πρωτότοκά τους, τις ανυπόστατες αμαρτίες και φαντασίες• 
11 καὶ ἐξαγαγόντι τὸν ᾿Ισραὴλ ἐκ μέσου αὐτῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ• δοξάστε τον Κύριο της ιστορίας, που εισέρχεται σ’ αυτήν και μας εξάγει στη Βασιλεία Του, διά του άκτιστου αρπαγμού της αναστάσιμης ελευθερίας Του, απ’ ανάμεσο των ορατών και αοράτων εχθρών μας, μέσα από την άσβεστη φωτιά του ακοίμητου πυρός, σαν και τότε με τον περιούσιο λαό Του• 
12 ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· δοξάστε τον Θεό Πατέρα, που μας λυτρώνει με τον Υιό Του τον Παντοδύναμο και με το Πνεύμα Του το Παντοκρατορικό• 
13 τῷ καταδιελόντι τὴν ᾿Ερυθρὰν θάλασσαν εἰς διαιρέσεις, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· δοξάστε την Πύρινη Πατρική Ρομφαία, που διχοτόμησε τόσο εύκολα τον θάνατο και τον διάβολο, σαν τότε με τα νερά της Ερυθράς• 
14 καὶ διαγαγόντι τὸν ᾿Ισραὴλ διὰ μέσου αὐτῆς, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ• δοξάστε τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, που διαπορθμεύει την Εκκλησία Του μέσα από τα πειρασμικά ύδατα του κόσμου, όπως πέρασε μέσα από τη θάλασσα τους αρχαίους Ισραηλίτες• 
15 καὶ ἐκτινάξαντι Φαραὼ καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ εἰς θάλασσαν ᾿Ερυθράν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· δοξάστε τη μονοκρατορική υπεράλκιμη παντουργική Δύναμη, που λιχνίζει τον αρχέκακο Φαραώ και τους υποτακτικούς του, όπως διασκόρπισε το αχυροειδές αντίγραφό του και τα στρατεύματά του• 
16 τῷ διαγαγόντι τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· δοξάστε Αυτόν που είπε ότι είναι η Οδός, πάνω στην οποία μονάχα μπορεί να διέλθει κάποιος την ερημία του αιωνίου μηδενός• 
17 τῷ πατάξαντι βασιλεῖς μεγάλους, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ• δοξάστε τον Βασιλέα των επουράνιων ταξιαρχιών, την Τρισυπόστατη Φύση, που δεν υπέστη καμία ήττα από επίγειους και καταχθόνιους κοσμοκράτορες• 
18 καὶ ἀποκτείναντι βασιλεῖς κραταιούς, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ• δοξάστε την τρίκλιτη ζωαρχική Θεαρχία, που δε διστάζει να οδηγήσει σ’ αφανισμό άρχοντες και δυνατούς αυτού του κόσμου• 
19 τὸν Σηὼν βασιλέα τῶν ᾿Αμορραίων, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ• δοξάστε τον πανταχού παρόντα και του παντός όντως όντα Κύριο, που συνθλίβει κάθε επαιρόμενο ύψωμα στην αδιάπτωτη μοναρχία Του, όπως συνέβη και με τον Αμορραίο δυνάστη• 
20 καὶ τὸν ῍Ωγ βασιλέα τῆς Βασάν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ• δοξάστε τον ακαθαίρετο Κύριο Σαβαώθ, που καθαίρεσε τον Εωσφόρο και τη συνοδεία του, ωσάν και τον τύραννο της Βασάν αργότερα• 
21 καὶ δόντι τὴν γῆν αὐτῶν κληρονομίαν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ• δοξάστε τον υπερόλβιο Πατέρα, την Τρισσοφαή Θεότητα, που κληροδοτεί στα παιδιά Του όχι απλά τους ακένωτους θησαυρούς Του, αλλά και τον ίδιο του τον Εαυτό• 
22 κληρονομίαν ᾿Ισραὴλ δούλῳ αὐτοῦ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ• δοξάστε τον μυστικό Δεσπότη των απάντων, που υπερανυψοί τους δούλους Του με το χάρισμα της υιοθεσίας• 
23 ὅτι ἐν τῇ ταπεινώσει ἡμῶν ἐμνήσθη ἡμῶν ὁ Κύριος, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ• δοξάστε τον Ταπεινό Ύψιστο Παντάνακτα, που θεραπεύει τη μηδενίζουσα κτιστότητα των όντων μέσα στην αιώνια μνήμη Του• 
24 καὶ ἐλυτρώσατο ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· δοξάστε τον σωτήρα Θεό, που ερρύσατο ημάς από παντός πονηρού πολεμίου - διαβόλου, αμαρτίας, θνητού πρώτου θανάτου και αθάνατου δεύτερου• 
25 ὁ διδοὺς τροφὴν πάσῃ σαρκί, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ• δοξάστε τον ζώντα Θεό Λόγο, που χορηγεί στα σύμπαντα αδιαλείπτως το είναι και σε μας τους ανθρώπους το αεί ευ είναι, τη θεοποιούσα σάρκα Του• 
26 ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ τῷ Θεῷ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ• δοξάστε τον ένθρονο στους ουρανούς Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πανάγιο Πνεύμα, διότι το Έλεος είναι μέσα στη φύση Του και φτάνει μέχρι τις εσχατιές της αιωνιότητας, ακόμα και στην κόλαση• αλληλούια. 
Κ. Νούσης 
6/11/2012

16 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Επιτέλους ρε Νούση μια φορά ασχοήθηκες με κάτι που είσαι ειδικός.
Τώρα τα άλαλ τι τα θες και τα πιάνεις;

Αφού δεν το κατέχεις!!!

Ασχολήσου με τα καθαρά θεολογικά κείμεν ακαι άσε τα άλλα.

Αυτή η μανία σου να καταπιάνεσαι με όλα..αμάν ρε συ...

Αυτό το κείμενο μου άρεσε...Τα άλλα....αστο καλύτερα.Ο,τι δεν κατέχουμε δεν ασχολούμαστε κ.Νούση!

Ανώνυμος είπε...

Αυτό το αίσχος αναρτήθηκε προφανώς για να βγει η υποχρέωση προς τον κ. Νούση για τα προηγούμενα κείμενά του που σας εμπιστεύθηκε και τα δημοσιεύσατε. Διαβάζοντας όμως το ιστολόγιό σας τον τελευταίο καιρό νομίζω ότι κι εσείς ο ίδιος θα το αναρτήσατε με βαριά καρδιά...

Ανώνυμος είπε...

Τι πράμα είναι τούτο;;;

Ρε συ ανδριόπουλε βάλε μια φώτο του κ.Νούση να ξέρω ποιον να βρίζω!!!

Καλά ρε τι χαζομάρες είναι αυτές;;;

Ρε συ Ανδριόπουλε σε είχα για προοδευτικό άνθρωπο και τεχνίτη.

τι είναι αυτά που βάζεις τώρα;

Ρε συ μήπως προσπαθεί ο κΝούσης να σε εκθέσει;

Δεν εξηγείται αλλιώς ρε ανδριόπουλε.


Μόνο ένας εμπαθής θα το έκανε αυτό...

Λοιπόν βάλε κανα κουτσομπολιό και άσε τον Νούση!!!

Dimitris Roumeliotis είπε...

Για επιδειξη λογιοτητος, καλο ειναι.

Για λειτουργικο κειμενο ομως, εαν προκειται για Ουνιτικη ή Λουθηρανη συναξη μιας λεσχης θρησκευτικου ενδιαφερωντος καπου στην Νοτια Κολοπετιτσα, ομολογω οτι εχει καποιο ενδιαφερον.

Για την Ορθοδοξη λατρεια ομως??

noname είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Ανώνυμος είπε...

ΜΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ !

Kύριε Νούση, θερμά συγχαρητήρια για τη γλωσσική μεταγραφή του γνωστού σε όλους μας ψαλμού.
Η προσπάθεια αυτή φανερώνει πως ο τολμητίας συγγραφέας διαθέτει στη φαρέτρα του πλούσια φιλολογική κατάρτιση, αλλά και λογοτεχνική ευαισθησία, χωρίς βεβαίως να στερείται η γλωσσική μεταγραφή και θεολογικού βάθους.

Η κάθε ψαλμική λέξη και φράση αναπαύεται αρμονικά στην αντίστοιχη νεοελληνική, δίχως να χαθεί τίποτα από το βαθύ νόημα των στίχων.
Το αντίθετο μάλιστα, τα θεολογικά νοήματα γίνονται τώρα περισσότερο κατανοητά και από τους αμύητους της φιλολογικής τέχνης.

Μακάρι τέτοιες προσπάθειες να βρουν γρήγορα μιμητές και άλλους υποψιασμένους, με γνώση και βίωμα θεολόγους, γατί σήμερα, που πληθαίνουν ανησυχητικά οιφωνές των φονταμενταλιστών ''ΥΠΕΡΟΡΘΟΔΟΞΩΝ'',τις έχουμε μεγάλη ανάγκη !

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΑΒΟ !!!

Υ.Γ. …ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΑ ΠΙΚΡΟΧΟΛΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ:

Καλά βρε παιδιά, πότε επιτέλους θα κατανοήσετε, ότι εκτίθεστε συνεχώς και με πολύ δραματικό τρόπο !!!

Η εμπάθεια και η αγραμματοσύνη σας δεν έχει κανένα ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΟΡΙΟ !!!
Ο κύριος Νούσης δε ζήτησε από τη Σύνοδο της Εκκλησίας μας την έγκριση της ψαλμικής μεταγραφής !!!
Μια απόπειρα έκανε ο χριστιανός ! ΕΛΕΟΣ !

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ !
ΜΗ ΒΑΖΑΝΙΖΕΣΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ
( ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ, ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ) ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΜΑΣ, ΠΟΥ ΤΥΧΑΙΝΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΑ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ.

Δίχως καλοί μου φίλοι να θέλω να σας αποκλείσω από το διάλογο, έχετε και σεις άλλωστε αυτό το δικαίωμα της κριτικής.

Όμως άλλο πράγμα η γόνιμη κριτική και άλλο η εκφορά γλώσσας πεζοδρομίου και λόγου κενού, δλιχως επιχειρήματα !
(η αναφορά μου για τους ανώνυμους των ΄’ΡΕ’’)

ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΣΤΕ ΑΛΛΟ !!!

ΑΡΚΕΤΑ !!!

ΔΙΟΓΕΝΗΣ - Ε.Μ.

noname είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Ανώνυμος είπε...

Φίλε Διογένη η υπόθεση της...Θεολογίας είναι για πολλούς κι οχι για λίγους! Η Θεολογία δεν είναι λόγια όπως ξέρεις, αλλά τρόπος ζωής! Και γι' αυτό είναι ανοιχτή σε όλο το κόσμο! Η υπόθεση της Θεολογίας-όπως την ονομάζεις-είναι ή πρέπει να είναιυπόθεση όλων μας κι οχι μιας θεολογούσας-πνευματικής intelligentia που την κατανοούν μόνο οι της ανάλογης πνευματικής και μορφωτικής τάξης! Δεν μπορεί αγαπητέ μου φίλε για παράδειγμα, ενω από τη μια να υποστηρίζεις τη μετάφραση ή τη μεταγραφή των λειτουργικών κειμένων με σκοπό να γίνουν κατανοητά την ίδια στιγμή από την άλλη να αρθογραφείς με ένα σωρό λέξεις,φράσεις και νοήματα που λίγοι κατανοούν!Λαμπρό παράδειγμα ο κ.Νούσης! Ο Θεός είναι απλούς τη φύση! Θόρυβο αγαπητέ Διογένη κάνουν τα άδεια βαρέλια! Η Θεολογία νομίζω φίλε Διογένη ότι δεν είναι για τα πνευματικά και μορφωτικά σας σαλόνια είναι για τους απλούς στη σκέψη και στην πράξη!

Ανώνυμος είπε...

Άπλετη αρχοντιά θεολογικής ισορροπίας.Ουσιώδης ερμηνεία ουράνιων αληθειών. Τα αρνητικά σχόλια δηλώνουν τη νοσηρότητα των ανθρώπινων εκκλησιαστικών μελών, γνωστή και κουραστική και σ΄αυτό το ιστολόγιο.
Ε.Β.

Ανώνυμος είπε...

O,τι δε συμφωνεί μαζί μας είναι νοσηρό;και κατηγορούμε τα αρνητικά σχόλια κάνοντας αρνητικά σχόλια;και πως ο κ.Νούσης και άλλοι πολλοί κάνουν αρνητικά σχόλια για Αρχιεπισκόπους,Μητροπολίτες,Γέροντες,Θεολόγους, απλούς πιστούς και μάλιστα πολλές φορές ονομαστικά; με ποια εξουσία; μήπως εκεί επιτρέπονται τα σχόλια για παιδαγωγικούς λόγους;Αυτοί δεν επιδέχονται σχόλια για παιδαγωγικούς λόγους; Επιτέλους λίγη σοβαρότητα.Μη συμπεριφέρεσθε λοιπόν ως αναμάρτητοι και ως αντίποδας των ακραίων φονταμενταλιστών που κατηγορείτε!

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ /9 Νοεμβρίου 2012 5:28 μ.μ.

ΓΙΑ ΤΗ ‘’ΘΕΟΛΟΓΙΑ’’ ΤΩΝ ΣΑΛΟΝΙΩΝ !

Ποτέ δε θα υποστήριζα, αγαπητέ μου φίλε, μια ‘’θεολογία των σαλονιών΄΄, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι μία νοησιαρχική προσέγγιση του Θεού είναι χαμένη υπόθεση. Αυτό που προέχει είναι η σωτηρίας μας από τη φθαρτότητα, που είναι τελικά η νίκη πάνω στο θάνατο, η οποία και πραγματώθηκε στο πρόσωπο του Θεανθρώπου μας Χριστού.

Όλα τα άλλα είναι διανοητικά τερτίπια, τις περισσότερες φορές άνευ σημασίας… και ίσως ορισμένες φορές και επικίνδυνα.

Πρόσεξε, όμως, μιλάω για ένα στείρο και άκαρπο θεολογικό διανοητισμό, άγευστο αγιοπνευματικής εμπειρίας και απότοκο μιας άρρωστης εγωτικής έπαρσης.

Σε προ(σ)καλώ, εαν έχεις χρόνο και διάθεση, να μελετήσεις ορισμένα πατερικά κείμενα (άγιος Μάξιμος, Δαμασκηνός, Γρηγόριος Παλαμάς, Νύσσης κ.α.), και θα ανακαλύψεις, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ότι ο αυθεντικός θεολογικός λόγος χρειάζεται και κάποιες προϋποθέσεις για να κατανοηθεί.
Η πρώτη, φυσικά είναι η βιωματική εμπειρία και η δεύτερη είναι η παιδεία και μάλιστα πιο εξειδικευμένα, η λιπαρή γνώση της φιλοσοφίας.

Οι παραπάνω άγιοι δεν υστερούσαν σε καμιά από αυτές. Οι λόγοι τους κατά των αιρετικών το αποδεικνύουν περίτρανα !!!

Εμείς, όμως, οι σημερινοί χριστιανοί γινόμαστε θλιβεροί, γιατί δεν κατέχουμε κανένα από τα παραπάνω κριτήρια. Το μόνο άθλημα το οποίο ασκούμε με επιτυχία είναι αυτό της κατασυκοφάντησης και της ετικετοποίησης (… οικουμενιστής ο ένας, αιρετικός ο άλλος…) και ο κατήφορος αυτός δεν έχει τέλος !

Πρέπει να μάθουμε επιτέλους να αφουγκραζόμαστε με αγάπη το λόγο του ΆΛΛΟΥ – ΑΔΕΛΦΟΥ, όπως θα έκανε άλλωστε και ο ίδιος ο Κύριός μας !!!

Και βέβαια, να αναγνωρίζουμε σε άλλους ταλέντα και χαρίσματα (λόγου ή γραφής), και όχι μόλις διαπιστώνουμε την ύπαρξή τους, να θέλουμε να τα πολεμήσουμε, στο όνομα δήθεν της διαφύλαξης της Ορθοδοξίας, ενώ μέσα μας λανθάνουν ψυχοπαθολογικές ανεπάρκειες.

Όταν, βέβαια, στους χαρισματούχους εντοπιστούν στρεβλώσεις του ευαγγελικού Λόγου, τότε και φυσικά το σώμα της Εκκλησίας μας πρέπει να αντιδράσει (Συνοδικώς πάντα) και όχι αυτόνομα και εγωϊστικά και συνεπώς υπονομευτικά για την ενότητα της Εκκλησίας !!!

Τον τελευταίο μάλιστα καιρό το κακό έχει πληθυνθεί, γιατί δεν υπάρχει θεολόγος – τουλάχιστον οι επώνυμοι – που να μην έχουν χαρακτηριστεί και ‘’στολιστεί’’ από τους γνωστούς -άγνωστους αυτόκλητους ΄΄Σωτήρες΄’, που έχουν μετατρέψει την Εκκλησία σε σέκτα των ‘’Καθαρών’’.

Αυτή η θλιβερή - τραγική στάση πρέπει κάποια στιγμή να λάβει τέλος .
Και μάλιστα με την άμεση παρέμβαση της επίσημης Εκκλησίας, γιατί πολύ φοβάμαι ότι σε λίγα χρονάκια, όλα τα μέλη της θα καταδιώκονται για κάποια ‘’μορφή αίρεσης’’ !!!
Και λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει !!!

Αυτά τα ολίγα, γιατί θέλω να πιστεύω ότι όπως η πνευματική ζωή έχει πολλές προϋποθέσεις, για να μπορεί να χαρακτηριστεί ως υγιής και άγουσα οδός στη βασιλεία των ουρανών, έτσι και η θεολογία μας, για να μπορεί να γίνει κι αυτή κατανοητή και ωφέλιμη, έχει και αυτήν τις δικές της ακλόνητες προϋποθέσεις !

…Και ο νοών νοείτω !

ΔΙΟΓΕΝΗΣ – Ε.Μ.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ φίλε Διογένη, έφερες παραδείγματα αγίων για Θεολογία αλλά λησμόνησες τον Ένα Θεολόγο, το Χριστό! Διότι και οι άγιοι δεν ήταν αναμάρτητοι!
Λές κάποιους αυτόκλητους "Σωτήρες" και "καθαρούς" ουσιαστικά δηλαδή τους λες αιρετικούς!Σε ενοχλεί όμως όταν οι ίδιοι σε λένε αιρετικό τη στιγμή που κρίνεις την "καθαρότητά" τους, χώρια που για να τους κρίνεις πιστεύεις ότι είσαι πιο "καθαρός" από τους "καθαρούς".Σαν να βρήκες εσυ την αλήθεια!
Τώρα,μιλάς για χαρίσματα.Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα.Από που αρχίζει το χάρισμα και πότε χρησιμοποιείται για το καλό του Σώματος ή για επίδειξη ή πως χρησιμοποιείται διακριτικά!
Μιλάς για Σύνοδο που πρέπει να ορθοτομήσει το λόγο της Αληθείας αλλά ελα που υπάρχει μέγα χάσμα μεταξύ Σώματος και Συνόδου! Πολλά τα προβλήματα Διογένη!
Λές ότι καταδιώκονται χαρισματούχοι θεολόγοι που αρθρώνουν λόγο! Μα η καταδίωξη είναι ευλογία και ο Αρχηγός της πίστης μας καταδιώχθηκε και μάλιστα σταυρώθηκε! Είναι δυνατόν να μιλάς και να πράττεις και να γίνεσαι αποδεκτός από όλους ή να περιμένεις κάτι τέτοιο; Ποιό είναι το νόημα τότε της χριστιανικής ζωής!
Και στο τέλος-τέλος είναι πρόκληση να αδειάσεις τον εαυτό σου και να αποδεχθείς, και ακόμη περισσότερο ίσως, να αγαπήσεις αυτούς τους ''καθαρούς'' όπως λές,όπως είναι! Αν θέλουν να αλλάξουν θα το κάνουν μόνοι τους αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε είναι ο εαυτός μας!

Ανώνυμος είπε...

Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Πρέπει, αγαπητέ μου φίλε(…φίλοι), να γνωρίζεις ότι εάν αρχίσουμε σιγά σιγά να αμφισβητούμε το ασύλληπτο κατόρθωμα της αγιότητας, που είναι ο θρίαμβος της κτιστής μας φύσης (θέωση – Θεοί κατά χάριν), τότε να είσαι σίγουρος ότι ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος, για ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας.
Δηλαδή, με γεωμετρική πρόοδο και η ορθόδοξη ανατολική Εκκλησία θα οδηγηθεί πολύ σύντομα στην έκπτωση του Προτεσταντισμού, που δε δίστασε να απορρίψει και αυτό το μέγεθος της αγιότητας.

Και φυσικά, φίλε μου, οι άγιοι δεν ήταν (είναι) αναμάρτητοι ! Όμως, κατόρθωσαν με τη συνεχή τους μετάνοια να πετύχουν το παράδοξο, που είναι η υπέρβαση της φθαρτής τους φύσης και η πρόγευση της παραδείσιας τρυφής, δηλαδή αυτό που όλοι εμείς ονομάζουμε σωτηρία.
Εάν χαθεί από το εκκλησιαστικό μας σώμα η αγιότητα (που στις μέρες μας συνεχώς φθίνει), τότε αλλοίμονό μας.
Η πνευματική μας πορεία θα μοιάζει με δρόμο δίχως τέρμα και προορισμό, δηλαδή, στο τέλος τέλος μια βιοτή άνευ ουσιαστικού νοήματος και ελπίδας. Και μια τέτοια ζωή είναι με απόλυτη βεβαιότητα τραγική και άρα μη υποφερτή !

Και ασφαλώς ο στόχος είναι ο Χριστός και η θέωση !
Για να φτάσουμε όμως εκεί χρειάζεται να διανύσουμε πολύ μακρύ δρόμο… και το δρόμο αυτό μας τον δείχνουν μονάχα οι άγιοι, που νίκησαν ποικιλοτρόπως το θάνατο.

Όσον αφορά, τώρα, για το χαρακτηρισμό του Χριστού ως του μοναδικού θεολόγου, πρέπει να ομολογήσω ότι είναι πολύ άστοχος !!!
Ο Χριστός είναι η ίδια η Αλήθεια, δηλαδή ο Θεός, οπότε και δεν έχει ανάγκη να θεολογήσει για τον ίδιο Του τον εαυτό !
Θεολογία παράγει ο κτισμός κόσμος, ο άνθρωπος, που αναζητά εναγωνίως το Υπέρτατο Όν, και φυσικά ως αναζητητής της αλήθειας και του Όντος, θα δημιουργήσει Λόγο για το Θεό, άρα θα θεολογήσει !!!

Και ένα τελευταίο σχόλιο για τους ‘’καθαρούς΄΄: σε καμιά περίπτωση δε θεωρώ ότι είμαι πιο ΄΄καθαρός’’ και ‘’αλάθητος΄΄ !

Απλά, ανήκω σε αυτήν την κατηγορία των πιστών( και χαίρομαι ιδιαιτέρως γι αυτό), που έχει μάθει να ακούει ( όχι όμως και να αποδέχεται πάντα) με θρησκευτική ευλάβεια την άποψη του ΆΛΛΟΥ, έστω και αν αυτή είναι διαφορετική από τη δική μας κοσμοθεωρία, ακόμη και όταν μας στενοχωρεί, εντόνως.

Αυτή η ‘’διαφορετικότητα’’ πολλές φορές μπορεί να βρίσκεται πολύ κοντά στην αλήθεια ή έστω να την πλησιάζει διστακτικά !
Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τη διαφορετική γνώμη με απόλυτο σεβασμό, γιατί μπορεί να έχει κι αυτήν κάτι να μας αποκαλύψει.
Έστω και ένα μέρος της αλήθειας ! ...ΣΥΝΕΧΕΙΑ !

ΔΙΟΓΕΝΗΣ – Ε.Μ.

Ανώνυμος είπε...

..ΣΥΝΕΧΕΙΑ !

Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ...!


Η ΑΠΟΛΥΤΟΤΗΤΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ !!!

Εμείς, στο όνομα της καθαρότητας της ‘’ΥΠΕΡΟΡΘΟΔΟΞΗΣ’’ γνώμης – στάσης, χάνουμε τα πάντα !!! Επικοινωνία, κοινωνικότητα, αλληλεγγύη και το βασικότερο: η αγάπη προς τον ‘’πλησίον’’.
Στο όνομα αυτής της ‘’πονηρής καθαρότητας’’, έχουμε καταντήσει οι πιο θλιβεροί από τους θλιβερούς, αφού πάντα πρωταρχική μας στόχευση είναι ο εντοπισμός ‘’αιρετικών ιών’’ και συνεπώς η εξόντωση και εξαφάνισή τους !!!
Πάντοτε, έχω στο φτωχό μου μυαλουδάκι το πρότυπο του Ιησού !!!
Αλήθεια, λέω, πως θα αντιμετώπιζε ο ίδιος ο Κύριος τη διαφορετική άποψη! Με αποδοκιμασίες και άκομψους χαρακτηρισμούς !
Αποτελεί για μένα βεβαιότητα ότι η στάση Του θα ήταν τελείως διαφορετική (τα βιβλικά περιστατικά το επιβεβαιώνουν συνεχώς, η στάση των μαθητών κατά τη διάρκεια της σταύρωσης και η συγκλονιστική περίπτωση του ‘’άπιστου΄΄Θωμά), από αυτήν των σημερινών ‘’νεοζηλωτών’’!!!

Τα γράφω αυτά, γιατί με πονάει αυτή η κατάσταση (όλοι μας έχουμε ζήσει και ζούμε καθημερινά ανάλογα περιστατικά) και διαπιστώνω με λύπη, καλέ μου φίλε(…και φίλοι), ότι η στάση αυτή (των ‘’νεοζηλωτών’’) βλάπτει ανεπανόρθωτα το σώμα της Εκκλησίας… και ο σκανδαλισμός των ανυποψίαστων ανθρώπων, έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις.

Μόλις ξεκινήσει κανείς κουβέντα σε φιλική παρέα περί Εκκλησίας, αμέσως λειτουργούν τα αμυντικά ανακλαστικά και το πρώτο που έχουν να καταθέσουν, είναι η έλλειψη κατανόησης, σοβαρότητας, ανοχής και αγάπης, από τα μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας !

Και μετά καταλήγουν στη γνωστή φράση του Γκάντι: ‘’ Μ’ αρέσει ο Χριστός σας. Δεν μ’ αρέσουν οι χριστιανοί σας. Οι χριστιανοί σας είναι τόσο διαφορετικοί από τον Χριστό. ’’ !

Γι αυτό και θα το ξαναπώ με ένταση: πρέπει και στο λόγο, αλλά και στη στάση μας να φανερώνουμε το πρόσωπο του Χριστού και όχι να το αποκρύπτουμε με έναν άγονο και στρεβλό ζηλωτισμό, που μόνο δεινά μπορεί να φέρει στους κόλπους της Εκκλησίας μας !!!

ΔΙΟΓΕΝΗΣ – Ε.Μ.

Ανώνυμος είπε...

Έτσι όπως μιλάτε για τους αγίους Διογένη όταν το ακούει κάποιος την αγιότητα τη βλέπει κάτι πολύ απόμακρο για τον ίδιο! Υπάρχει ή πρέπει να υπάρχει ο αγώνας αλλά μην ξεχνάτε ότι ο ληστής με ένα μνήσθητι μπήκε με το Θεό Του στον Παράδεισο! Η Εκκλησία έχει κανόνες αλλά πάνω από όλα έχει ζωή γι' αυτό και οι πρώτοι γινονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι! Αυτά τα προβλήματα που περιγράφετε Διογένη υπήρχαν ανέκαθεν στην Εκκλησία και όμως η Εκκλησία συνεχίζει να υπάρχει! Γιατί άραγε;Τι συμβαίνει; Δεν κινδυνεύει ο Χριστός φίλε μου μην ανησυχείς! Το ότι ο Χριστός που είναι η Κεφαλή της Εκκλησίας-μη το ξεχνάμε αυτό-ανέχεται στην Εκκλησία Του τόσα και τόσα φαινόμενα δε σου προκαλεί εντύπωση; Ή μήπως όταν ίδρυε την Εκκλησία Του δεν γνώριζε όλα αυτά που λέτε και άλλα τόσα; Η Εκκλησία είναι δυναμικότητα και οχι στατικότητα Διογένη!Το ίδιο και η αγιότητα! Όλοι παλεύουμε με τις δυνάμεις της φθοράς. Σίγουρο δεν είναι τίποτα!

Ανώνυμος είπε...

Μην αγχωνόμαστε να σώσουμε την Εκκλησία του Χριστού αγαπητέ Διογένη από ζηλωτές και μη,από οικουμενιστές και μη,από καθαρούς και μη!Η Εκκλησία Του δεν έχει ανάγκη Σωτηρίας γιατί είναι στη ζωή της να σταυρώνεται!Άλλος θα την Αναστήσει φίλε μου! Ας προσπαθήσουμε να σώσουμε τη δική μας ψυχή...

Related Posts with Thumbnails