Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

ΑΜΑΥΡΩΜΕΝΑ ΦΩΤΟΣΤΕΦΑΝΑ ΚΑΙ AUREOLEN

Κατσιρέας Σταυριανός, Φωτοστέφανα αγγέλων, 1959 τέμπερα

ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Ἀκουέτωσαν τὰ ΄΄λεπτὰ΄΄ ὠτία κωφῶν καὶ κωφευόντων" 
Γιατί μαυρίζουν τὰ χρυσὰ φωτοστέφανα καὶ οἱ "Δόξες" (Mandorla) τῶν Ἁγίων; Μήπως ἀπὸ τὴν ποιότητα τοῦ χρυσοῦ, τὰ λιπο-κεριὰ (τὰ καὶ ἐξ ὑπολειμμάτων ψησταριῶν γενόμενα), τὸ χημικὸ μοσχοθυμίαμα, τὴ φωτοφθορὰ ἢ τὶς μὴ ἀναστρέψιμες συντηρήσεις; Διότι στὴν εἰκονογραφία σκοτεινὸ εἶναι τὸ φωτοστέφανο Ἰούδα τοῦ Ἰσκαριώτη. 
Μεταφορικὰ δὲ ἡ παντεία διαφθορὰ εἶναι "φυσικὸ" καὶ πανανθρώπινο χρονικὰ καὶ τοπικὰ αἰτιολογικὸ φαινόμενο, τὸ ὁποῖο πλήττει καὶ ἀμαυρώνει θεσμοὺς καὶ ἰδεώδη. Μόνο ποὺ ποικίλλουν οἱ βαθμῖδες καὶ οἱ μεθοδεύσεις της. Σήμερα δὲ πῆρε καὶ τὸ "ἐνώτιο" τῆς παγκοσμιοποίησης. 
Ἂς δοῦμε λοιπὸν τώρα, ὡς pars pro toto, ἕνα καὶ μόνο γνωστὸ θλιβερὸ γεγονὸς τῆς "Προκαθημένης τῆς ἀγάπης", ἀσφαλῶς δὲ ὄχι ἀξιομίμητο. 
Τελευταίως ὁ G. Nuzzi ἐξέδωσε ἕνα βιβλίο "Vatikan AG", τὸ ὁποῖο πραγματεύεται ξέπλυμμα χρήματος καὶ διαφθορὲς στὴν Τράπεζα τῆς Ἁγίας Ἕδρας (IOR). Ἄνθρωποι τῆς Κουρίας τοῦ ἐμπιστεύθηκαν ὑλικὸ γιὰ ἴντριγκες καὶ ἀγῶνες ἰσχύος, κυρίως δὲ μυστικὲς ἐπιστολὲς, οἱ ὁποῖες δημοσιεύθηκαν στὸ βιβλίο του "Ἡ Ἁγιότης του". Ἡ Κουρία ἐντολοδότησε τρεῖς Ἐκλαμπροτάτους γιὰ σχετικὴ ἔρευνα. Ὁ μακαριστός, καὶ εἰσέτι μὴ ἁγιοποιηθεὶς προκάτοχος τοῦ Pontifex Maximus ἀγνοοῦσε τὰ τῆς Κουρίας καὶ τῆς Γραφειοκρατίας, ὡς προερχόμενος ἄλλοθεν. Ἐκλαμπρότατοι Ὑπουργοὶ ἦταν οἱ ὕψιστοι ἐκτελεστὲς μὲ ὅλα τὰ συνεπικουροῦντα. Τοῦτο βέβαια εἶναι ἀνθρώπινο σὲ μιὰ Γραφειοκρατία 2.500 ἐργαζομένων. Ὁ ἐκ τῆς Κουρίας προερχόμενος σημερινὸς διάδοχός του οὔτε ἐλέγχει τὸν μηχανισμό, οὔτε ἔχει ἱκανὸν διὰ ταῦτα ὑπουργὸν παρ’ αὐτῷ. Τὸ "τῆς Ρώμης βλάστημα" (κατὰ τὸ Ἀπολυτίκιον), ὁ Premier αὐτοῦ, τυγχάνει φόβητρον γιὰ τὶς σχοινοβασίες καὶ τυρίες του. Οὕτω ὁ τῆς πόλεως-κράτους κυβερνήτης ἐρασθεὶς κάθαρσιν, "ἀνεχώρησεν δι’ ἄλλης ὁδοῦ" εἰς τὴν Οὐασιγκτῶνα ὡς Nuntius. Ἕτερος δὲ παρομοίων προθέσεων δι’ ἐπιτηδίων αἰτιάσεων ἔγινε μπουρλότο πυραυλικῶς. 
Ὁ δεινὸς ἐρευνητὴς G. Nuzzi δὲν διεψεύθη ὅμως, ὡς συνήθως, ἁπλῶς γιὰ τὶς "ἀνίερες" ἀποκαλύψεις του, ἀλλὰ ἐμηνύθη. 
Τρεῖς ἐκπρόσωποι τῆς συντηρητικῆς "γκρίζας ἐκλαμπρότητος" (Graue Eminenz), οὐχὶ δὲ τῆς "γκρίζας ζώνης"! παρουσίασαν εἰς τὴν καταγγελίαν αὐτουργόν τινα, οὐχὶ ὅμως τοὺς πρωτουργούς. Ἕναν "corvo", μία κουρούνα ὅπως ἀποκαλοῦνται στὴν Ἰταλία οἱ "τυφλοπόντικες", ἢ οἱ ἀνώνυμοι σπιόνοι: τὸν θαλαμηπόλον τῆς Ἁγιότητος, ὁ ὁποῖος καὶ ἐφυλακίσθη κατὰ τὴν ἀρχαίαν μέθοδον, συμφώνως πρὸς τὴν ὁποίαν ἀπαγχονίζει τις τὸν πληροφοριοδότην, ἐφ’ ὅσον ἀδυνατεῖ νὰ ἀναιρέσει τὸ μήνυμα1 ἢ ἄλλαις λέξεσιν: "Ὅποιος δὲν μπορεῖ νὰ δείρει τὸ γάϊδαρο, δέρνει τὸ σαμάρι". 
Ὅμως ἐρωτᾶται: Ποῖον ὠφελεῖ ἡ κοινοποίηση ἀπορρήτων ἐγγράφων; Ἡ ἀναμόχλευση θλιβερῶν γεγονότων, λαθῶν καὶ παραλείψεων; Ἀσφαλῶς μόνον τοὺς ἐχθροὺς τῆς ταλαίπωρης Ἐκκλησίας. Καὶ κάτι ἀκόμη χειρότερον, ὅταν τοῦτο γίνεται ὄχι διὰ τὴν ἀλήθειαν ἀλλὰ δι’ ἄλλους σκοπούς. Ἄλλωστε τὸν Premier καραδοκοῦν τυφέκια τῶν καθαιρεθέντων ἀπὸ τὰ Ὑπουργεῖα, οἱ ψυχρολουσμένοι Ἐκλαμπρότατοι, οἱ ἀγωνιστικὲς ὁμάδες ἐκ τοῦ Opus Dei, Focolarini καὶ κυρίως τὸ ἀσθμένον ἀπὸ τὴν "κηδεμονίαν" του Concilio Episcopicale τῆς Ἰταλίας. 
Ὁ Ἄναξ γνωρίζει αὐτά, ὅμως διατάζει τὴν ἀποστολὴν εἰς Ἔρημον, ἴσως ὀρθῶς. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ὅμως κρίση στὴν Roma aeterna δὲν τοῦ ἀφήνει ἄλλη ἐπιλογή. Δέκα πρόσωπα τουλάχιστον, ἱστάμενα ὑψηλά, δέον ἐφέτος νὰ νεοπληρωθοῦν. Ὁ 78ούτης Premier ἠμπορεῖ τώρα ἐντίμως καὶ "in Pace" νὰ ἀποχωρήσει. Ὁ διάδοχός του ὀφείλει νὰ ἵσταται ὑπεράνω τῶν ὁμίλων καὶ νὰ προσκομίσει ἐμπειρίες μὲ τὸν μηχανισμό, χωρὶς νὰ ὑπόκειται στὴν ὑποψία papabile-ἐπιθυμιῶν. Ὁ ἀγὼν διὰ τὸ θέμα τῆς διαδοχῆς πέραν τῆς ζηλοτυπίας καὶ τῶν ἐχθροτήτων, βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὶς ἀποκαλύψεις αὐτές. Ὅσον ἀφορᾶ τὸν προσωπικόν του Γραμματέα, αὐτὸς διαδραματίζει ἀδιαφανῆ ρόλον, ἐλέγχων τὴν ἀλληλογραφίαν ἥτις δὲν ἐπιθυμεῖ τὸν Πρωθυπουργικὸν τοιοῦτον. Ἐκ τοῦ πεδίου του προέρχονται καὶ τὰ περισσότερα ἔγγραφα! Ὅπως πάντως καὶ ἂν ἔχει τὸ πρᾶγμα, οἱ κουροῦνες ἔσχισαν τὸ φωτοστέφανο μὲ τὸ ὁποῖο εὐχαρίστως καλύπτονται οἱ ὑψηλὲς κορυφὲς στὸ "Ἰμαλαïκὸ" ἀνάκτορο. Τούτων οὕτως ἐχόντων, ἴσως θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ τελειώσει μὲ τὴ ρῆσι τοῦ O. Wilde: "Δὲν ὑπάρχει καμμία ἁμαρτία, ἀλλὰ εὐήθεια". 
Προσοχὴ λοιπὸν. Φτάνουν τὰ βάσανα τῆς Ἐκκλησίας.

_____________________________________ 
1- –, Ὁ πόλεμος τῶν καρδιναλίων πίσω ἀπὸ τὰ Vatican-leaks γιὰ ὑποθέσεις διαφθορᾶς, Κυριακάτικη Δημοκρατία 26.2. (2012) 19-63. –,Τὸ Βατικανὸ στὸν κατάλογο χωρῶν γιὰ ξέπλυμμα χρήματος, Ἑστία 9. 3. (2012). H. Oschwald, Zerrissene Heiligenschein, Publik-Forum ἀρ. 11.8.6 (2012) 10.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails