Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ


Χρόνια τώρα γίνεται λόγος στους εκκλησιαστικούς κύκλους για τον αφορισμό του μακαρίτη, πλέον, Νικόλαου Σωτηρόπουλου, αλλά ελάχιστοι έχουν διαβάσει την επίσημη Πράξη του αφορισμού του. 
Η Ιδιωτική Οδός δημοσιεύει σήμερα αυτό το σημαντικό κείμενο που προέκυψε από την Μείζονα και Υπερτελή Σύνοδο, η οποία συνεκλήθη στο Φανάρι στις 14 Δεκεμβρίου 1993. 
ΠΡΑΞΙΣ 
ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Παντί τω πληρώματι της Αγίας του Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας, 
«Προσέχετε εαυτοίς και παντί τω ποιμνίω, εν ω υμάς το πνεύμα το άγιον έθετο επισκόπους ποιμαίνειν την εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, ην περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος (Πραξ. 20, 28-29). 
Τω θείω τούτω του μακαρίου Παύλου παραγγέλματι επομένη η του Χριστού Αγία Εκκλησία, πιστός και άγρυπνος θεματοφύλαξ της εμπιστευθείσης αυτή άνωθεν ιεράς της πίστεως παρακαταθήκης, ουδέποτε επαύσατο αντεχομένη των ευαγγελικών διδαγμάτων και των θείων και ιερών Κανόνων, ους οι πνευματέμφοροι Πατέρες και Διδάσκαλοι αυτής, επί κραταιώσει της πίστεως και παραφυλακή των πιστών από καινοφώνων διδασκαλιών εθέσπισαν, ηγωνίσθη δ’ αείποτε τον καλόν της ευσεβείας αγώνα, εκκόπτουσα εν Αγίω Πνεύματι τα εν τω περιβόλω αυτής φυόμενα ζιζάνια και τη των λειτουργών αυτής ευσταθεία, τας υπονομευτικάς εναντίον αυτής μεθοδείας αποκρούουσα. 
Όθεν δη τη αιωνοβίω ταύτη της Εκκλησίας πράξει, καταστοιχούσαι και αι Μετριότητες ημών, μετά των αγαπητών εν Χριστώ Αρχιερέων , έγνωμεν, μετά την εξάντλησιν παντός μέσου ανοχής και επιεικείας, ίνα την από της πρώτης αρχής αποδοκιμασθείσαν και κατακριθείσαν υπό της Αγίας ημών Εκκλησίας καινότροπον διδασκαλίαν του λαϊκού Νικολάου Σωτηροπούλου, δημοσία νυν και παρρησία αποκηρύξαι και καταδικάσαι, δια τα εις ά ούτος προβαίνει εν Ελλάδι, Αυστραλία και αλλαχού καινοφανή από του ιερού άμβωνος και δια της γραφίδος κηρύγματα και την εν γένει συμπεριφοράν αυτού, επί σκανδαλισμώ των πιστών, επί προτροπή αυτών εις απείθειαν, επί καταφρονήσει της Κανονικής Εκκλησίας και της εν αυτή παραδεδομένης τάξεως, και επί συγχρωτισμώ και συμπράξει αυτού μετά σχισματικών και καθηρημένων, εις ων την παρασυναγωγήν δημοσία εκήρυξε και κηρύττει. 
Τον αποστάτην τούτον, τον πλείστα όσα κατά της Εκκλησίας, της κανονικής εν αυτή τάξεως και του λαού του Θεού τολμήσαντα, η κανονική εκκλησιαστική αρχή κατήγγειλε και άπαξ και πολλάκις και εκάλεσε τούτον εις σωφρονισμόν. 
Πλην, ουδέ ούτως ανεστάλη η τάσις αυτού προς ανταρσίαν και απείθειαν προς την Εκκλησίαν και τους κανονικούς ποιμένας αυτής και ου μόνον εις εαυτόν ερχόμενος ουκ ητήσατο εν μετανοία και συντριβή την συγγνώμην και το έλεος αυτής, αλλά και βία και αυθαιρεσία, και παρά τας διαμαρτυρίας των κανονικών ποιμένων, αλλά και πλείστων ευσεβών χριστιανών, συμπεριφέρεται ανιέρως μέχρι σήμερον, τα θειότατα εν τω του Κυρίου Ναώ και εκτός αυτού αθεοφόβως καταφρονών και εμπαίζων. 
Όθεν, οφειλετικώς προνοουμένη η Μείζων και Υπερτελής Ιερά Σύνοδος του πνευματικού συμφέροντος σύμπαντος του Ορθοδόξου πληρώματος, αφώρισε και εξέκοψε τον ειρημένον τέλεον του σώματος της κανονικής Εκκλησίας. 
Ει δε τις των Ορθοδόξων χριστιανών συγχρωτίζεται και συνεργεί αυτώ, και ούτος έσται κατάκριτος από της Εκκλησίας. 
Η Μείζων και Υπερτελής Ιερά Σύνοδος συνιστά και προτρέπεται πατρικώς πάντας υμάς, τα πνευματικά τέκνα της Εκκλησίας, ίνα ακλινώς εμμένητε εν τη θεοπαραδότω πίστει και πατρώα ευσεβεία, και μηδεμίαν προς τον υπό της Εκκλησίας ουτωσί τιμωρηθέντα έχητε εκκλησιαστικήν κοινωνίαν, καθ’ ά οι ιεροί κανόνες διακελεύονται. 
«Ο δε Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως δώη υμίν το αυτό φρονείν, εν αλλήλοις, κατά Χριστόν Ιησούν, ίνα ομοθυμαδόν και εν ενί στόματι δοξάζητε τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού (Ρωμ. 1,5), Ού η χάρις και το άπειρον έλεος είη μετά πάντων υμών. Αμήν! 
Εν έτει σωτηρίω 1993 κατά μήνα Δεκέμβριον (ιδ’) 
Επινεμήσεως Β’ 
Ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος αποφαίνεται 
Ο Αλεξανδρείας Παρθένιος συναποφαίνεται 
Ο Αθηνών Σεραφείμ συναποφαίνεται 
Ακολουθούν οι υπογραφές των Αρχιερέων – εκπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών Αλεξανδρείας, Κύπρου και Ελλάδος και των Αρχιερέων που συμμετείχαν στην Μείζονα και Υπερτελή Σύνοδο. 
Το Ανακοινωθέν που εξεδόθη από την Μείζονα και Υπερτελή Σύνοδο, αναφέρει τα εξής σχετικά με τον αφορισμό του Ν. Σωτηρόπουλου. 
"Η Μείζων και Υπερτελής Ιερά Σύνοδος εθεώρησε και την ψυχοφθόρον και σκαναδαλοποιόν συμπεριφοράν και δραστηριότητα του λαϊκού Νικολάου Σωτηροπούλου, τόσον εν Ελλάδι όσον και εν τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, συγχρωτιζομένου μετά σχισματικών και υποκινούντος τον λαόν του Θεού εις ανταρσίαν και απείθειαν εις την κανονικήν Εκκλησίαν, περιφρονούντος δε και εις ουδέν λογιζομένου τας αποφάσεις της προηγουμένης Μείζονος και Υπερτελούς Ιεράς Συνόδου, έγνω επιβαλείν αυτώ την ποινήν του αφορισμού και της αποκοπής εκ του σώματος της Εκκλησίας, επιστήσαι δε την προσοχήν των συμφρονούντων και συγχρωτιζομένων αυτώ".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails