Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ


ΑΝΤΙ – ΘΑΒΩΡΙΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΙ 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Ὅλαι αἱ ἀνθρώπιναι γνῶσεις εἶναι 
ἀμφίβολοι, ἀνασφαλεῖς, προσωριναί, 
μᾶλλον πιθαναὶ παρὰ ἀληθεῖς" 
(Minucius Felix) 
Ὡς γνωστὸν ὁ ἄνθρωπος ἐδημιούργησε διαφόρους βιοτικάς "ἐπαναστάσεις" διαχρονικῶς. Οὕτω μετεπήδησεν ἐκ τῆς παρασιτικῆς καὶ καθαρῶς καταναλωτικῆς οἰκονομίας τῶν κυνηγῶν καὶ συλλεκτῶν εἰς τὴν παραγωγικὴν καὶ δομικὴν κτηνοτρόφων καὶ ἀγροτῶν τοιαύτην, κατὰ δὲ τοὺς νεωτέρους δὲ χρόνους εἰς τὴν βιομηχανικήν, τῶν πλαστικῶν ὑλῶν καὶ τελευταίως τὴν ἠλεκτρονικήν, ἡ ὁποία διεμόρφωσεν ἕνα τελείως διαφορετικὸν κόσμον μὲ ἀπρόβλεπτον μέλλον1. Οὕτως ἀπέβη Homo Faber, Sapiens, Ludens, Economicus καὶ Electronicus. 
Σήμερον βλέπομεν, ὅτι διὰ πολλοὺς τὰ κινητὰ τηλέφωνα, τὰ Tablet, Notebook καὶ Laptop εἶναι ἀναφαίρετα ἀπὸ τὴν ζωήν των. Τὰ χρησιμοποιοῦν ὡς πλοηγούς, διὰ φωτογραφήσεις, ἀνάγνωσιν ἐφημερίδων κλπ. Πλέον τῶν 40 ἑκατομμυρίων Γερμανῶν κατέχουν κινητὰ καὶ εἷς ἐκ τῶν τεσσάρων, ἄνω τῶν 14 ἐτῶν, τὰ Tablet. Οὐδεὶς δύναται δὲ νὰ διαμφισβητήσει τὴν τεραστίαν χρησιμότητα αὐτῶν (λόγοι ἐπαγγελματικοί, κοινωνικοὶ καὶ ψυχαγωγικοί), ἀλλὰ καὶ νὰ παραθεωρήσει τὰς ἀρνητικάς των ἐπιπτώσεις (κατασκόπευσιν, πιθανῶς βλάβην εἰς τὴν ὑγείαν κλπ.). 
Ὁ μὴ δεχόμενος πάντως τοὺς "κινδύνους" τῆς ἀσυρμάτου τηλεφωνίας, ἔχει τὴν τύχην τῶν Προφητῶν τοῦ ἀρχαίου Ἰσραήλ: Ἐμπαίζεται, ὑβρίζεται, πολεμεῖται καὶ περιφρονεῖται. Καὶ ὅμως ὑπάρχουν ἀναρίθμητοι ἐνδείξεις διὰ τοὺς κινδύνους εἰς τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ ζῶα, τοὺς ὁποίους προκαλοῦν αἱ ἠλεκτρονικαὶ "ἀναθυμιάσεις", τὰς ὁποίας ἀοράτως ἐκπέμπουν αἱ συσκευαί. 
Διὰ τὴν ἀνάγκην δὲ πληροφορήσεως τῶν πολιτῶν ὁ καθηγ. K. Richter ἵδρυσεν ἕνα "Σύνδεσμον Προστασίας τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ περιβάλλοντος" τὸ 2007. 
Βεβαίως ὑπῆρξεν ἀντίδρασις ἐκ τοῦ "Γερμανικοῦ Ἐρευνητικοῦ Προγράμματος Τηλεπικοινωνίας" ἕνεκα τῆς ἠλεκτρονικῆς βιομηχανίας, ἡ ὁποία παρηγκώνησεν κεντρικὰ ἐρωτήματα τοῦ προβλήματος, ἡ δέ "Γερμανικὴ Ἐπιτροπὴ Προφυλάξεως ἐκ τῶν ἀκτίνων" παρετήρησεν, ὅτι οἱ πρωταρχικοὶ κίνδυνοι διὰ τὴν ὑγείαν δὲν δύνανται νὰ ἐπιβεβαιωθοῦν. Τὸ αἰώνιον παίγνιον μεταξὺ ἀληθείας καὶ ψεύδους ἢ μία ἑτέρα μορφὴ "ἀκηρύκτου καὶ ὠφελιμιστικοῦ πολέμου" καὶ προώρου ἐν πολλοῖς ἀποδεκατίσεως πλήθους ἀνθρώπων, ἐφ’ ὅσον μάλιστα οὗτοι "αὐξάνονται καὶ πληθύνονται" δίκην κονίκλων! Πάντως ἄγνωστον τὸ πῶς μετρᾶ τις τὰς φθορὰς τῆς ὑγείας καὶ πότε ἄρχονται αὐταί. 
Τὰ ὑφιστάμενα ὅρια κατευθύνονται πρὸς τὸ μήπως ἡ ἠλεκτρονικὴ ἀκτινοβολία προκαλεῖ φθορὰς διὰ τῆς θερμάνσεως τῶν κυττάρων. Τὸ ὅτι δὲ ἡ κινητὴ τηλεφωνία ἠμπορεῖ νὰ ἔχει ἄλλην ἐπίδρασιν εἰς τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ ζῶα ἀπορρίπτεται ἐκ τῆς βιομηχανίας καὶ τῶν κρατικῶν ὀργάνων, καὶ τοῦτο διότι δὲν ὑπάρχει μία ἀνεγνωρισμένη θεωρία δι’ ἕνα βιοφυσικὸν ἢ βιοχημικὸν μηχανισμόν, ὁ ὁποῖος ἐξηγεῖ τὰς ἀθερμικὰς ἐπιδράσεις εἰς τὰς μικρὰς ἐντάσεις. 
Ὅμως ὁ U. Wranke ὑποστηρίζει, ὅτι ἡ ὁριοθέτησις τυγχάνει λίαν δυσχερὴς καθ’ ὅτι περιβαλλόμεθα ἀπὸ πλῆθος ἠλεκτρομαγνητικῶν πεδίων, ποικίλων συχνοτήτων καὶ προελεύσεων. Τονίζει ἀποδεικτικῶς, ὅτι ἡ κινητὴ τηλεφωνία διεγείρει μεγάλας ποσότητας δηλητηριώδους ὀξειδίου ἀζώτου καὶ ἐλευθέρων ριζῶν ὀξυγόνου καὶ τοῦτο ὁδηγεῖ εἰς διαρκῆ ἐρεθισμόν "φλογωδῶν διογκώσεων" εἰς τὸ σῶμα καὶ φθορὰν τῆς κυτταρικῆς δομῆς. Καὶ θεωρεῖ ὡς πιθανὰς συνεπείας διαταράξεις, μνήμης, προσοχῆς, πονοκεφάλους, ἀϋπνίας, ἀνικανότητα, καρδιακὰς ἐπιπλοκάς, λευχαιμίαν, ἐγκεφαλικοὺς ὄγκους, καὶ διαφάνειαν τῶν τοιχωμάτων αἵματος καὶ μυελοῦ. Ἐπίσης τὸ Ἰνστιτοῦτον Kavetsky τῆς Οὐκρανικῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἐπιστημῶν ἔχει ἐπιβεβαιώσει τοῦτο στατιστικῶς μὲ 76 περιπώσεις ἐπὶ 80 ἀσθενῶν. 
Ἓν ἕτερον ὡσαύτως σημεῖον τὸ ὁποῖον παρεθεωρήθη εἶναι ἡ διάρκεια τῶν ἐνοχλήσεων εἰς τὰς ὁριακὰς ἀξίας. Αἱ σχετικαὶ ἔρευναι προκαλοῦν συναγερμόν. Ἐμφανεῖς ἐνδείξεις ἀπαντοῦν εἰς ὑγιεῖς καὶ οὐχὶ ἰδιατέρως εὐαίσθητους ἀνθρώπους μετὰ πεντα-ἢ δεκαετίαν. Ἀκολούθως δὲ παρατηροῦνται συχνάκις χρόνιαι παθήσεις (K. Hecht). Κατὰ τὸν L. Hardell ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦν πέραν τῶν εἴκοσι ἐτῶν τὴν τηλεφωνίαν, διατρέχουν ἑπτάκις περισσότερον τὸν κίνδυνον ἐγκεφαλικῶν ὄγκων. Ὡσαύτως ἡ ὁμὰς REFLEX τῆς ΕΕ ἔχει διαπιστώσει, ὅτι ἠλεκτρομαγνητικὰ πεδία εἰς μεμονομένα ἀνθρώπινα κύτταρα ἠμποροῦν νὰ ἐπιφέρουν ἀλλαγὰς εἰς τὴν δομὴν καὶ λειτουργίαν τῶν χρωματοσωμάτων, δηλαδὴ πιθανῶς ἐνεργοῦν καρκινογόνως. Ὅμως ὁ A. Lerchl ἐκ τῆς "Γερμανικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀκτινοβολίας", ὡς μὴ ὤφελεν, ἐρωτοτροπῶν μετὰ τῆς βιομηχανίας κινητῆς τηλεφωνίας! ἀπορρίπτει ταῦτα ὡς ἀπάτην, τονίζων τὸ ἀνεπανάληπτον τῶν περιπτώσεων τῶν θιασωτῶν αὐτῆς, καθὼς καὶ ὁ Κ. Braun v. Gladiss2
Βεβαίως ἡ συζήτησις ἐπὶ τοῦ σπουδαιοτάτου τούτου θέματος συνεχίζεται μὲ τὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κατὰ καὶ δὲν ἔχει κλείσει. Ἄπορον δὲ τυγχάνει τὸ πῶς διάφοροι τεχνολογίαι χρησιμοποιοῦν κατὰ κόρρον τοὺς ἀσυρμάτους ἐπιτραπεζίους ὑπολογιστὰς καὶ τὰς λοιπὰς συσκευάς, ἀψηφοῦσαι τοὺς ἐπαπειλούντας κινδύνους, καίτοι δὲν ὑπάρχουν ἀποδείξεις διὰ τὸ ἄφοβον τῶν ἠλεκτρομαγνητικῶν ἀκτινοβολιῶν. Ἂς ἐλπίσωμεν νὰ ἔχωμεν ἀργότερον ἀσφαλέστερα στοιχεῖα ἐπὶ τοῦ προβλήματος. 
__________________________________ 
1- A. Hauser, Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, Μόναχον 1967, 13. 
2- O. Geissler, Unheimliche Strahlen, Publik Forum ἀρ. 10 (2014) 18-19.

1 σχόλιο:

ΔΙΟΓΕΝΗΣ / Ε.Μ. είπε...

Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε κι εμείς με τις ευστοχότατες παρατηρήσεις του Γέροντος Αθανασίου!

Διογενης -εμ

Related Posts with Thumbnails