Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Γέροντος Χαλκηδόνος Αθανασίου: ERASMUS – BABIES


ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Εἰρήνη: μία περίοδος ἀπάτης εἰς τὴν παγκόσμιον 
πολιτικήν, μεταξὺ δύο περιόδων πολέμου". 
(Ambrose Bierce) 
Ἀναμφιβόλως καὶ ὡς γνωστόν, ζῶμεν σήμερον μίαν ἐποχήν, σὺν τοῖς ἄλλοις, μεγάλων μετακινήσεων καὶ ἀνακατατάξεων, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ποικίλα αἴτια: Πολέμους, τρομοκρατίας καὶ βαρβαρότητας, οἰκονομικὴν κρίσιν, ἀλλαγὴν νοοτροπίας ἐν πολλοῖς, ἐθνοφυλετισμόν, φθίνουσαν ἀλλὰ καὶ ἀναζωπυρουμένην καὶ δὴ φονταμενταλιστικὴν θρησκοληψίαν κ.ἄ. 
Καὶ αἱ μετακινήσεις αὐταὶ πληθυσμῶν εἰς ποικίλας χώρας, οὐχὶ βεβαίως ἄγνωστοι καὶ εἰς τὸ παρελθόν, δημιουργῶσιν πλεῖστα ὅσα ἀρνητικὰ καὶ θετικὰ προβλήματα καὶ εἰς τὰς χώρας αἱ ὁποῖαι δέχονται τοὺς διαφόρους μετανάστας. Ἓν τούτων ἀσφαλῶς εἶναι καὶ ἡ ἐπιμειξία ἀνθρώπων, ἀνηκόντων εἰς διαφόρους πολιτισμοὺς καὶ θρησκεύματα, ἡ ὁποία πάντως συμβάλλει καὶ εἰς τὴν εὐγονικήν! 
Συνέπεια αὐτῆς εἶναι, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὰ Erasmus – Babies ἐν Εὐρώπῃ. Οὕτως ἡ ὀνομασία τοῦ οὐμανιστοῦ καὶ ἑλληνιστοῦ Ἐράσμου χρησιμοποιεῖται σήμερον ὑπὸ τῆς Ε.Ε. οὐχὶ μόνον διὰ τὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα, ἀλλὰ μετεπήδησεν "ὡς μὴ ὤφελεν" καὶ εἰς τὰ "μωρά"! Ὑπάρχουν δηλαδὴ περὶ τὸ ἓν ἑκατομμύριον νεογνά, τὰ ὁποῖα προέρχονται ἀπὸ γονεῖς γνωρισθέντας καὶ ἀγαπηθέντας κατὰ τὸ διάστημα τῶν σπουδῶν τους ἐν Εὐρώπῃ. Καὶ ἓν ἑκατομμύριον νήπια ἀπὸ τοῦ 1987 σημαίνει ἓν ἑκατομμύριον πολιτῶν, τῶν ὁποίων οἱ πάπποι καὶ προπάπποι ἴσως ἐπολέμησαν εἰς τὰ πεδία μαχῶν τῶν Παγκοσμίων Πολέμων. Καὶ αὐτὰ τὰ παιδιὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς καταστάσεως, ἡ ὁποία σήμερον θεωρεῖται ὡς αὐτονόητος ἐν Εὐρώπῃ: τῆς Εἰρήνης, ἐκ τῆς ὁποίας δὲν εἶναι ἄσχετα καὶ τὰ Fasching–, Contergan – Babies κ.ἄ.! 
Ὅταν οἱ πρὸς ἀλλήλους ἐχθροὶ στρατιῶται κατὰ τὸ 1914 μέσα στὰ χαρακώματα συνεόρταζαν τὰ Χριστούγεννα, τοῦτο ἦτο ἓν θαῦμα ἐντὸς τῆς φρίκης τοῦ πολέμου. 
Σήμερον μετὰ ἑκατὸ χρόνια τὸ θαῦμα ἀπέβη καθημερινότης. Ἔχομεν φίλους εἰς ὁλόκληρον τὴν Εὐρώπην, ἑορτάζομεν τὴν Καλὴν Βραδυὰν εἰς Παρισίους ἢ τὸ Λονδῖνον πολὺ φυσικῶς, καὶ ἀγοράζομεν δῶρα ἀπὸ συντροφικὰς πόλεις τῆς Πολωνίας! Ὡραῖα πράγματα σμίγοντα τοὺς ἀνθρώπους. 
Μεμψιμοιροῦμεν ὅμως καὶ συχνὰ ἀντὶ νὰ χαιρόμεθα εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην, εἰς τὴν ὁποίαν ζῶμεν, ἀγαπώμεθα καὶ ἐργαζόμεθα ὅπου θέλομεν. Ἐκνευριζόμεθα διὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴν γραφειοκρατίαν καὶ τοὺς νόμους τῆς Ε.Ε., τῶν ὁποίων ἡ ἔννοια δὲν εἶναι πάντοτε σαφής, διὰ πλημμελεῖς ρυθμίσεις καὶ προγράμματα, τὰ ὁποῖα συνοδηγοῦν εἰς τὴν σύγχρονον μετα-αναπτυξιακὴν κοινωνίαν, καὶ φωτοβόλους λυχνίας, αἱ ὁποῖαι δὲν ἀκτινοβολοῦν ὡς πρότερον. Λησμονῶμεν τόσον ταχέως πόσον ἐπαναστατικὴ εἶναι ἡ ρουτίνα αὐτὴ καὶ ὅτι ἓν Κοινοβούλιον ὅπου συνεργάζονται 751 βουλευταὶ ἀπὸ 28 χώρας, συνιστᾶ μίαν ἔκπληξιν διὰ τὴν παγκόσμιον ἱστορίαν. Εἰρήνη ἐν Εὐρώπῃ καὶ ἓν ἑκατομμύριον Erasmus – Babies: Αἱ δύο αὐταὶ εἰδήσεις δὲον ἀκόμη καὶ εἰς τοὺς "μεμψίμοιρους" σκεπτικιστὰς νὰ προκαλοῦν ἓν χαμόγελον1
Βεβαίως δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία διὰ τὴν ἐν πολλοῖς ὀρθότητα τῶν ἀνωτέρω. Ὅμως ἐρωτᾶ τις: Μήπως δὲν ὑπάρχει πλέον τὸ μῖσος μεταξὺ τῶν λαῶν; Πόσαι χῶραι εὐημέρησαν ἐκ τῆς εἰσόδου των εἰς τὴν πολυθρύλητον Ε.Ε., ὅταν οἱ "σοφοί" γραβατο-μεγιστᾶνες τῆς "γραός" φαουστικῶς βρυχῶνται: Ἀποφασίζομεν καὶ διατάζομεν, ὅταν τῇ εὐλογημένῃ συνεργείᾳ των κατεστράφησαν ἡ γεωργία, ἡ κτηνοτροφία, τὸ ἐμπόριον καὶ ἡ βιομηχανία οὐκ ὀλίγων κρατῶν, ὅταν αἱ χῶραι αὐταὶ ὁδηγοῦνται νὰ εἰσάγουν τὰ εὐθηνότερα ἰδικῶν των γεωργικά, ὀπωροκηπευτικὰ καὶ κτηνοτροφικὰ προϊόντα καὶ ἀπὸ χώρας μακρυνάς ἀντὶ τῶν ἐντοπίων ἐξαιρέτων τοιούτων, ὅταν ἐλεῶσιν τὰς "πτωχάς" χώρας, αἱ ὁποῖαι τόσα προσέφεραν εἰς τὸν πολιτισμόν, δανείζοντες2 οὐχὶ Θεῷ (Παροιμ. 19, 17), ἀλλὰ τῷ Μισοκάλῳ καὶ "λησμονοῦντες" τὸ "ἐὰν δανείζητε παρ’ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί" (Λουκ. 6, 34) καὶ ἀποβαίνοντες πλουσιότεροι, ὅταν ἐνισχύωσιν τὴν πολεμικὴν βιομηχανίαν, μὴ ἐξαιρουμένου ἔν τινι βαθμίδι καὶ τοῦ ΠΣΕ!, ὅταν ὑποθάλπουν τὰς ἐπιδημίας! καὶ κωφεύουν εἰς τὴν οἰκολογικὴν καὶ κλιματολογικὴν καταστροφὴν, ὅταν ἐπιχειρεῖται τῇ συμβολῇ καὶ καταχθονίων δυνάμεων, ὁμοιομορφία ἐν πᾶσιν χάριν εὐκόλου ἐλέγχου; Τοῦτ’ ἔστιν οὐχὶ μόνον εἰς τὴν ἀρχιτεκτονικήν, τὴν τέχνην, άλλὰ καὶ τὴν γλῶσσαν, τὰ ἤθη, τὸ φύλον (μόδα unisex), τὴν οἰκονομίαν, τὸ νόμισμα καὶ ἄλλα πολλά, κατηργουμένης τῆς πολιτισμικῆς καὶ ἐθνικῆς ταυτότητος καὶ ἰδιαιτερότητος, τῆς ἑνότητος ἐν τῇ ποικιλίᾳ, πρὸς ἐπικράτησιν τῆς ἀποκαρδιωτικῆς ὁδοστρωτηροποιήσεως, ἀποπροσωπο- καὶ ἀποθρησκειο-ποιήσεως τοῦ "δῆθεν" ἐλευθέρου καὶ αὐτονόμου ἀτόμου. 
Καὶ πάντα ταῦτα ἵνα πληρωθεῖ καὶ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Publilius Syrus: "Εἰς τὸν πόλεμον πλήγεται τὸ ξίφος, εἰς τὴν εἰρήνην ἡ εὐτυχία".
_________________________________________ 
1- E. Rheinheimer-Chabbi, Liebeserklärung an Europa, Publik-Forum ἀρ. 19 (2014) 14. 
2- J. Kaiser – M. J. Wilde, Schuldenschnitt für Griechenland?, Ἔνθ. ἀνωτ. ἀρ. 3 (2015) 8.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails