Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΤΗΝ "ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟ" (2)

Πίνακας Νίκου Χατζηκυριάκου Γκίκα
+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ
Ακτή Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Τηλ. 210 4514833
Fax. 210 4518476
Εν Πειραιεί τη 14η Μαρτίου 2012
Προς
Τον Ελλογιμώτατον Κύριον
Παναγιώτην Ανδριόπουλον
Θεολόγον
Αγαπητέ Παναγιώτη,
Εις την ιστοσελίδα σου «Ιδιωτική Οδός» και σε σχετική ανάρτηση την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012 υπό τον τίτλο «Τα αναθέματα του Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ» αναφέρεσαι επικριτικά στον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς και ενώ ως Θεολόγος έχεις πλήρη γνώση των θεμάτων στο κείμενό σου προσπαθείς να καταδείξης οτι δήθεν κινούμαι εκτός των ορίων της κανονικότητος και εκτός των ορίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Χρεωστώ επομένως με πολλή αδελφική αγάπη να απαντήσω στις επικρίσεις σου κυρίως δια να βοηθήσω τους αγνοούντας αδελφούς που ο συγκρητισμός του συγχρόνου τρόπου σκέψεως και η έλλειψις ηρωϊκών προτύπων τους δημιουργεί υπνώττουσα συνείδηση. Ειδικώτερα:
Όπως προκύπτει από την μαγνητοσκόπηση του εορτασμού που κοινοποιήθηκε και υφίσταται στο Διαδίκτυο η λιτάνευσις των Ι. Εικόνων και η ανάγνωσις του Συνοδικού της Ορθοδοξίας εγένετο στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος ως έχει διαμορφωθεί και περιέχεται εις τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό τον τίτλον «Η λιτανεία των ιερών εικόνων κατά την τάξιν των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων» και επερατώθη δια της αναγνώσεως της κατακλείδος του Συνοδικού: «Τούτοις τοις υπέρ ευσεβείας μέχρι θανάτου... των θεοειδών αγγέλων και πάντων των αγίων» και ακολούθως εκτός του Συνοδικού της Ορθοδοξίας εξεφωνήθησαν προς προστασίαν του ποιμνίου μου και λαού του Θεού τα αναθέματα που αναδημοσιεύεις. Συνεπώς ούτε διορθωτής διεννοήθην ποτέ να είμαι του Συνοδικού της Ορθοδοξίας ούτε ασφαλώς παραχαράκτης του.
Ως θα γνωρίζεις τα αναθέματα εν τη Εκκλησία δεν αποτελούν εκφράσεις οργής η κατάρας η ύβρεως αλλά πανηγυρικάς διακηρύξεις ότι οι συγκεκριμένοι δεν ανήκουν στο Σώμα της Εκκλησίας και ο λαός του Θεού καλείται να επιτείνει την προσοχή του εις αυτό και να μην συμφύρεται μετά των αναθεματιζομένων δια να μην απολέση την υγιαίνουσα διδασκαλία άνευ της οποίας δεν υφίσταται σωτηρία. Επομένως τα αναθέματα αποτελούν ειδικώτερα στην σημερινή εποχή ομογενοποιήσεως και συγκρητισμού έξοχο αμυντικό μηχανισμό και παιδαγωγικό τρόπο δια την διασφάλιση της ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας και αληθείας τας οποίας δια πολυειδών θαυμαστών γεγονότων, θεοσημειών και θαυμάτων επικυρώνει ο εν Τριάδι Πανάγιος Θεός.
Όσον αφορά στον αναθεματισμό του αιρεσιάρχου Πάπα Ρώμης αυτός και οι μετ’ αυτού κοινωνούντες αποτελούν κατεγνωσμένους αιρετικούς οι οποίοι κατεδικάσθησαν υπό των Αγίων Ηης και Θης Οικουμενικών Συνόδων του 880 και 1351 αντιστοίχως δια τας φρικώδεις αιρέσεις του filioque που καταλύει τα υποστατικά ιδιώματα των Τριών προσώπων της Παναγίας Τριάδος, εισάγει ιεραρχία εις Αυτά και αποτελεί την σατανικωτέραν αίρεσιν ως ο άγιος ένδοξος ισαπόστολος και ομολογητής Μ. Φώτιος εις την Εγκύκλιον προς τους Πατριάρχας και Επισκόπους της Εκκλησίας αναφέρει λέγων χαρακτηριστικώς: «Έτι δε ει εκ του Πατρός ο Υιός γεγέννηται, το δε Πνεύμα εκ του Πατρός και εκ του Υιού εκπορεύεται, τις η καινοτομία του Πνεύματος μη έτερόν τι αυτού εκπορεύεσθαι; Ως συνάγεται κατά την εκείνων θεομάχον γνώμην μη τρεις, αλλά τέσσαρας υποστάσεις, μάλλον δε απείρους, της τετάρτης αυτής άλλην προβαλλούσης, κακείνης πάλιν ετέραν, μέχρις αν εις την Ελληνικήν πολυπληθίαν εκπέσωσι...» και της κτιστής χάριτος του Θωμά Ακινάτη και του Ανσέλμου Κανταουρίας οπαδών και διαδόχων του Βαρλαάμ και του Ακινδύνου που αποϊεροποιεί το Ευαγγέλιο και καθιστά αδύνατο την θέωσι του ανθρωπίνου προσώπου, την οποία όμως προτρέπει μεγαλειωδώς ο Αποστόλος Πέτρος εις την Β Καθολικήν Επιστολήν (1:4) «ίνα δια τούτων γένησθε θείας φύσεως κοινωνοί φύσεως αποφυγόντες της εν κόσμω εν επιθυμία φθοράς» και δια την οποίαν ενηνθρώπισεν ο Θεός Λόγος «ίνα Θεόν τον άνθρωπον απεργάσηται» (αγ. Γρηγόριος Θεολόγος) «Άνθρωπος γίνεται Θεός, ίνα Θεόν τον Αδάμ απεργάσηται» (τροπάριο Χριστουγέννων). «Αυτός ενηνθρώπησεν, ίνα ημείς θεοποιηθώμεν» (Μ. Αθανάσιος). «Άνθρωπος γαρ εγένετο ο Θεός και Θεός ο άνθρωπος» (Ι. Χρυσόστομος).
Κατά ταύτα η πανηγυρική διακήρυξις ότι ο Παπισμός δεν είναι Εκκλησία Χριστού αλλά κακοδοξία και αίρεσις δεν αποτελεί ιδική μου έμπνευσι και μάλιστα «ψυχαπαθολογικής» ερμηνείας αλλά παγία θέσι της Αδιαιρέτου Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας και μάλιστα αλήθεια ποτισθείσα με ποταμούς αιμάτων αγίων και ηρώων της πίστεως, ως οι Οσίαθλοι Πατέρες οι επί Βέκκου εν Αγίω Όρει μαρτυρήσαντες, οι εν τη Μονή Καντάρας εν Κύπρω αναιρεθέντες, οι 800.000 των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων οι υπό του ψευδοαγίου του Βατικανού Καρδιναλίου Στέπινατς και των φασιστών Ουστάσι δια πολυωδύνων βασάνων τελειωθέντες, οι άγιοι ένδοξοι ιερομάρτυρες Μάξιμος ο Καρπαθορώσσος ο υπό των Ουνιτών δια τυφεκισμού τελειωθείς και Αθανάσιος ο Λιθουανός ο υπό των Ουνιτών δια πελέκεως αποκεφαλισθείς και εις βόρθον ριφθείς και μετά δέκα επτά έτη ανασυρθείς έχων αδιαλώβητο, ευωδιάζον και θαυματουργούν το σκήνωμά του. Φυσικά η πραγματικότης αυτή δεν αντιστρατεύεται τον πανορθοδόξως διεξαγόμενον διάλογον μετά της ειρημένης αιρέσεως δια την μετάνοιαν και επιστροφήν αυτής εν τη Εκκλησία.
Συνεπώς η χρήσις του όρου «παναίρεσις του διαλόγου» είναι καθαρά δικής σας αντιλήψεως και ερμηνείας και δεν προκύπτει από τα ανωτέρω. Άσχετο βέβαια είναι το ζήτημα ότι ο επί εικοσαετία διεξαγόμενος θεολογικός διάλογος μετά της Ρωμαιοκαθολικής παρασυναγωγής έχει αποβεί ευθύνη αυτής κατά την εκπληκτική ρήσι του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στυλιανού πρ. συμπροέδρου του διαλόγου «ανούσιον παίγνιον».
Εκπλήσσομαι ιδιαιτέρως αγαπητέ Παναγιώτη, διότι προδήλως η θεολογική σου εμβρίθεια δεν θα έπρεπε να σου επιτρέψη επικριτικό σχολιασμό του αναθεματισμού των Προτεσταντών διότι αυτοί κατ’ εξοχήν αποτελούν εικονοκλάστας με την εξόχως επιβαρυντική περίσταση της νεστοριανής εμπνεύσεως καθυβρίσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, των ιερών Μυστηρίων και της αληθούς Εκκλησιολογίας, κατεγνωσμένους αιρετικούς υπό της Αγίας Ζ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Όσον αφορά στον αναθεματισμό των εωσφοριστών Ραββίνων και των οπαδών του ψευδοπροφήτου Μωάμεθ και του ιρβιγκίτη «πάστορα» Κάρολου Ράσσελ και της Σκοπιάς του Πύργου, αυτοί ως αντιτριαδισταί και ως όργανα του βυθίου δράκοντος τυγχάνουν κατεγνωσμένοι υπό των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και επομένως αι μετ’ αυτών συμπροσευχαί δια την δήθεν ειρήνη και ο συναγελασμός η η είσοδος εις τους χώρους της δυσσεβούς λατρείας των αποτελούν προδοσία της αμωμήτου στον αληθή Τριαδικό Θεό πίστεως. Φαντάζεσαι ποτέ τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο η τον Μ. Αθανάσιο να συμπροσεύχονται μετά των Αρειανών της εποχής των; Εις τι διαφέρει η «Θάλεια» του Αρείου από το Ταλμούδ και την Καμπάλα των Ραββίνων του Ιουδαϊσμού και από το Κοράνιο των Μουσουλμάνων η την «Σκοπιά» της Ανώνυμης Μετοχικής Εταιρείας «Μαρτύρων του Ιεχωβά».
Δυστυχώς παρερμηνεύεις, θέλω να πιστεύω χωρίς πρόθεση, τον αναθεματισμό των διδασκόντων την παναίρεση του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού συγκρητιστικού οικουμενισμού, αποφαινόμενος μάλιστα ότι εγείρει «μείζον εκκλησιολογικό και κανονικό πρόβλημα» και ότι δήθεν ευρίσκομαι σε «de facto σχίσμα με την καθ’ όλου Ορθοδοξία». Ασφαλώς εκ παραδρομής πρέπει να συγχέεις τα πράγματα διότι ταυτίζεις τους διεξαγομένους διαχριστιανικούς και διαθρησκειακούς διαλόγους με την παναίρεση του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού συγκρητιστικού οικουμενισμού που καταλύει την αυτοσυνειδησία της Αδιαιρέτου και Ακαινοτομήτου Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας και κηρύσσει ότι όλες οι Χριστιανικές κοινότητες-εκκλησίες και οι διάφορες ανά τον κόσμο θρησκείες αποτελούν νομίμους οδούς για την επίγνωση και κοινωνία του ζώντος Θεού.
Τέλος η βράβευσις του κ. Λαυρεντίου ντε Τζιόρτζιο, Προέδρου της Φιλορθοδόξου Ενώσεως «Κοσμάς Φλαμιάτος» εγένετο δια το εκδοτικό του έργο υπέρ των αγίων και θεοφόρων Πατέρων και δεν οδηγεί αναποδράστως στην αποδοχή όλων των απόψεων αυτού. Ασφαλώς η μνημόνευσις του ονόματος του οσιολογιωτάτου μοναχού π. Ευθυμίου Τρικαμηνά εμπίπτει στο δικαίωμα ελευθέρας εκφράσεως του ως είρηται, καθ’ όσον μάλιστα ο αναφερθείς δύναται να τιμάται ως μοναχός Αυτής.


+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

17 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

κ. ανδριοπουλε εξηγηστε μας ο μεν ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ ΑΓΙΟΤΑΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΝ ΡΩΜΗΝ Οσεραφειμ τον ονομαζει αιορετικον και σωματειο την ΡΩΜΗ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟς ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΑΙΦΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ γιατι ΑΡΑΓΕ ΔΕΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΤΑΙ ΤΟ ΣΕΠΤΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ να καταθεσει τις οψιμες και εκ του ασφαλους εκκλησιολογικες του θεσεις δεν εχει την δυναμη να αντικρυση το σεπτον ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ....

Ανώνυμος είπε...

Αν κατάλαβα καλά, πάνω από 1 δισεκατομμύριο κάτοικοι αυτού του πλανήτη, που δηλώνουν Χριστιανοί και ακολουθούν τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, έχουν πάθει ομαδική παράκρουση και πιστεύουν σε μία αίρεση και μόνο εμείς οι ολίγοι είμαστε οι μάγκες και οι εκλεκτοί που κατέχουμε την μοναδική αλήθεια.
Τώρα το συνειδητοποίησα, διαβάζοντας αυτή την επιστολή και αισθάνομαι περήφανος!

Ανώνυμος είπε...

Καλά γλέντια...

Ξεκινήσατε πάλι!!!

Και έλεγα πως θα περάσω το σαββατοκύριακο!!!!

Ανώνυμος είπε...

κ. Ανδιόπουλε

Κατά τη γνώμη μου να μην απαντήσετε τίποτα.
Όποιος έχει νου καταλαβαίνει πολλά από το κείμενο ...

Θρ

Ανώνυμος είπε...

κ, Ανώνυμε των 7:46 μ.μ.Θεωρείτε ότι ο κάθε Πατριάρχης de facto και εκ καθέδρας εκπροσωπεί το Ορθόδοξο φρόνημα?????????????
Τί παπική νοοτροπία είναι αυτή?Ψέγετε τον Πειραιώς γιατί αποκάλεσε τον παπισμό "αιρετικόν σωματείον'? Τί ομολογείτε στο Συμβολο της Πίστεως " εις μίαν αγίαν καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν"?
Ποιά είναι αυτή η Εκκλησία?
Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Σεραφείμ την έκανε αυτή την ερώτηση στην συνέντευξη του στον Τράγκα πιό συγκεκριμένη. Είναι ο Ρωμαιοκαθολικισμός Εκκλησία?
Ας μας απαντήσουν σ΄αυτό οι οπαδοί της μεταπατερικότητας και του φωτός του Φαναρίου. Δεν υπάρχει αλάθητο στην Ορθοδοξία το καταλαβαίνετε? Όσο "ακραίες" μπορουν να θεωρηθούν οι ενέργειες του Πειραιώς , άλλο τόσο ακραίες είναι και οι ενέργειες του Φαναρίου. Οι ακρότητες φέρνουν ακρότητες και η δράση αντίδραση. Την βασιλική οδό θα την περπατήσουμε ποτέ... αυτό αναρωτιέμαι...

Παλαμάς είπε...

Ο οποίος Μητροπολίτης βράβευσε τον Λαυρέντιο Ντεντζιορτζιο που εξέδωσε βιβλίο Εβραίου Ραββίνου τους οποίους αφόριζε!
βλέπε σχετικά links:
http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showbook&bookid=139681
http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Kushner

Ανώνυμος είπε...

ΤΟΥ χρονου να καλεση ο σεβ πειραιως και τους μητροπολιτας των γ ο χ που εχουν τον ιδιο τιτλου σεκοινη θεατρικην παρασταση να διαβασουν τους αναθεματισμους παλαιων και οσοι εντος του παροντος ετους υποπεσουν σε βαρυτατα αμαμαρτηματα

Ανώνυμος είπε...

το προβλμα με τον Πειραιως ειναι πως, και να εχει καπου δικιο, το χανει. και ξερετε με ποιο τροπο; με το να την εχει δει ο μονος σημερα υπερμαχος τς οροδοξιας. αν μπορουσα να του μιλσω απευθειας, θα τουελεγα: σεβασμιωτατε, η ορθοδοξια εγκειται στην ορθοπραξια παρα στην αναθεματολογια!! η επιεικεια σωζει, αγιε Πειραιως! δεστε τι λεει σχετικα επ' αυτου ο παπα Κουστενης: το αλαλα τα χειλη των ασεβων δει αντικατασταθηναι με το ευλαλα τα χειλη των ευσεβων...
κρινετε, σεβασμιωτατε, το πνευμα σας με τα ως ανω και αλαξετε ροτα, διοτι ο εκ δεξιων πειρασμος ειναι ηδη παρων...

Ανώνυμος είπε...

1. Τα αναθέματα, σύμφωνα με τον Πειραιώς, αποτελούν «έξοχο αμυντικό μηχανισμό και παιδαγωγικό τρόπο». Τα ίδια σκεφτόταν και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, όταν πραγματοποιούσε την Ιερά Εξέταση. Για την προστασία των πιστών από τους βλάσφημους «αιρετικούς». Γι’ αυτό και συνήθιζε να τους ρίχνει στη φωτιά. 2. «να μην συμφύρεται μετά των αναθεματιζομένων δια να μην απολέση την υγιαίνουσα διδασκαλία άνευ της οποίας δεν υφίσταται σωτηρία». Μεταφράζω στα… ελληνικά: αποφεύγετε να συναναστρέφεστε με τους ρωμαιοκαθολικούς, τους προτεστάντες, τους Εβραίους, τους μουσουλμάνους και ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ! Συναναστρέφεστε μόνο με ορθοδόξους (κατά προτίμηση, Έλληνες! Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών!). Είναι ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ που θα σωθούν!!!! ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ θα καούν στη φωτιά της κόλασης!!!!!! Προσοχή! Προσοχή!!! 3. Αφού όλα αυτά που είπες δεν αποτελούν δική σου έμπνευση αλλά «παγία θέσι της Αδιαιρέτου Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας», τότε γιατί τα είπες;;;;;;; Ποιος σε «βάφτισε» σωτήρα της Ορθοδοξίας;;;; 4. Τα σχετικά με τους «εωσφοριστές» Ραββίνους και τον «ψευδοπροφήτη» Μωάμεθ κράτησέ τα για τον εαυτό σου. Τις δικές σου απόψεις και αυτές των «Αγίων Οικουμενικών Συνόδων» δεν θα τις κάνουμε αναγκαστικά σημαία μας. Να σου υπενθυμίσω π.χ. ότι τα ίδια λένε οι μουσουλμάνοι για τον «δικό μας» Θεό. Οπότε… άρες μάρες κουκουνάρες…

Ανώνυμος είπε...

Νομίζω ότι ο 15 Μαρτίου 2012 8:57 π.μ. έχει συλλάβει τον τρόπο σκέψεως του Πειραιώς! Ο Σεβασμιώτατος έχει πατήσει στην πεπατημένη των εν Ελλάδι Αρχιμανδριτών η οποία διδάσκει πως "μόνο εντός Εκκλησίας Ελλάδος και με δεδομένη και απαραβίαστη στους αιώνες την παρούσα νομική υπόσταση της -ούτως ή άλλως κανονικής κατά πάντα- Εκκλησίας εντός του Ελλαδικού Κράτους" αξίζει να είναι κανείς Επίσκοπος!

Ανώνυμος είπε...

Εγώ κάμω τον εξής συλλογισμό: ο Πειραιώς δύναται να ακολουθήση καλύτερο δρόμο γιά την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση όλων όσοι υπ'αυτού πρότριτα αναθεματίσθησαν! τον δρόμο της Πανορθοδόξου ενότητος ΚΑΙ στον διοικητικό τομέα! Αρχίζοντας από την άνευ όρων άρση του Ελλαδικού Αυτοκεφάλου και την επάνοδο των εν Ελλάδι Ορθοδόξων στην ακραιφνώς προ-Φαρμακίδη διοικητική κατάσταση! Ως γνωστό ο υπό του Πειραιώς βραβευθείς επί Ορθοδοξία π.Γ.Μεταλληνός έχει διδάξει και έχει γράψει τα δέοντα περί του Φαρμακίδη και των ομοϊδεατών του αθέων Διαφωτιστών σε σχέση με το Ελληνικό Γένος... τούτο θα λειτουργήσει και ενοποιητικά για το Γένος το οποίο υπό τον Πατριάρχη του και πάλιν θα καταστεί πόλις ισχυρά και μεγάλη! και ακόμη έτσι θα αλλάξουν γραμμή πλεύσεως όσοι άλλοι ομόδοξοι λαοί βουλεύονται, ενδεχομένως άν όχι 100%.., "κενά" κατά του Πατριάρχου του Γένους της όπου γης Ρωμιοσύνης η οποία είναι Ρωμιοσύνη ακριβώς διότι "πιστεύει ορθοδόξως εις Χριστόν"! εάν μάλιστα αναλώσει τον εαυτό του στην τοιαύτη διακονία, πολλά άλλα έθνη ορθόδοξα θα παραδειγματίσει ώστε να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο της Πανορθοδόξου ενότητος και στον διοικητικό τομέα ως ακριβώς τούτος εθεσπίσθη εν Οικουμενικαίς Συνόδοις, ασχέτως εάν μετά την χρυσή αυτή εποχή η Ορθοδοξία υπέστη πλήγματα εθνοφυλετισμού με αποτέλεσμα την διοικητική της κατάτμηση. ο εθνοφυλετισμός μάλιστα έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης και για το Σχίσμα Ανατολής-Δύσεως και τούτο οφείλει να το γνωρίζει ο Σεβ/τος! Η πολύτιμη εμπειρία του απο την εν Αυστραλία διακονία του θα τον βοηθήσει κατά πολύ εάν προσπαθήσει για την επανένωση των Ορθοδόξων εντός των μόνο εν Οικουμενικαίς Συνόδοις θεσπισθέντων, ώστε όλοι μαζί να προκαλέσουν δια της εν αγάπη αποκατασταθείσης διοικητικής ενότητος το εύσπλαχνο του Τριαδικού Θεού και δια της χάριτος του Παρακλήτου την επαναγωγή των πεπλανημένων αδελφών "ίνα έν ώσιν". τέλος, ακολουθώντας τον δρόμο αυτό ο Σεβ/τος θα πεισθεί και για την ειλικρίνεια και την εκκλησιαστικότητα των προθέσεων πολλών και διαφόρων προσώπων εν Ελλάδι, τα οποία έχει περιβάλλει με περίσσεια αγάπης και τιμής ού τυχούσης! Διανύουμε την εβδομάδα του "ασώτου" κατά την διδασκαλία και υμνογραφία του ισχύοντος Τριωδίου και είθε ο Σεβ/τος να καταστεί ο νυμφαγωγός της "αποπτυσάσης τους Πατρικούς χαλινούς", ασώτου Ελλαδικής Εκκλησίας προς την αγαθή Μητέρα Εκκλησία, της οποίας τα φιλάνθρωπα σπλάχνα είναι ανοικτά από πρώτης και έως ενδεκάτης και πλέον τούτων κατά ακριβή μίμηση του Νυμφίου Της!

Αληθεύοντες εν αγάπη είπε...

Ανούσιες φλυαρίες επισκόπου που έχει εθιστεί στο να γράφει ευκαίρως ακαίρως επιστολές.

Ανώνυμος είπε...

Ο Αμέθυστος μέμφεται τον Πειραιώς γιατί σου απάντησε Παναγιώτη. Σε ονομάζει "πνευματικοπαίδι του Χατζηδάκι"! Για σένα αυτό είναι ΕΥΣΗΜΟ απο όσο σε ξέρω

http://amethystosbooks.blogspot.com/2012/03/blog-post_2014.html

Τα διαμάντια δέν βρίσκονται πλέον στις ερήμους της Αφρικής, αλλά τα καλύτερα εμφανίζονται στους αμμόλοφους της Εκκλησίας.
Ο Πειραιώς (ακόμη δέν έχουμε πεισθεί ότι ομιλούμε για Επίσκοπο) Θέλησε να τονίσει την δική του Ορθοδοξία και την ημέρα της Ορθοδοξίας οργάνωσε μία, ξυνή όπως απεδείχθη, τελετή απονομής βραβείων ορθοδοξίας. Τέλος πάντων. Για δικούς του σκοπούς όπως απεδείχθη, διότι κάποιες σκοπιμότητες βιάζουν να φανερωθούν. Αμέσως μετά προκάλεσε τους πάντες ομολογώντας ότι είναι ο εκλεκτός του Αγίου Πνεύματος και ο προστατευόμενος του πνευματικού νόμου, γιατί είναι ολόκληρος διάδοχος των Αποστόλων και ο Κύριος είναι αφιερωμένος τώρα τελευταία στο έργο του. Τιμωρήθηκε λέει η κ.Μπακογιάννη γιατί τόλμησε κάποτε να τον αμφισβητήσει. Η συνέχεια είναι πιό τραγική. Ο γνωστός Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, υπηρετώντας και ο ίδιος παρόμοιες σκοπιμότητες, στρίμωξε τον Πειραιώς αποκαλύπτοντας μερικά μελανά του σημεία (και γιατί δέν λειτουργεί και εδώ ο πνευματικός Νόμος;) Τιμήθηκε με δύο απαντήσεις ο αγαπητός Παναγιώτης, πνευματικοπαίδι του Χατζηδάκι. Και τιμηθήκαμε και εμείς με μερικά διαμάντια, τα οποία πρέπει όλοι μας κατεπειγόντως να αφαιρέσουμε απο τον σκούφο της πίστης μας!

Ήθελε να γίνει δεσπότης για να μπορεί απο θέση στρατηγού να πολεμήσει το κοσμικό κακό. Ο ίδιος δέν διαθέτει κακό. Και δεύτερον δέν είναι οπαδός της οικονομίας της Εκκλησίας. Όπως είναι γνωστό η Εκκλησία διοικείται με δύο κουπιά. Την οικονομία και τούς κανόνες. Αμφισβήτησε λοιπόν την ανάγκη οικονομίας και συγκρούστηκε με την διοίκηση τής Αυστραλίας. Μένει να δούμε άν πορεύεται με ένα τουλάχιστον κουπί ή την διοίκησή του στήν Μητρόπολη Πειραιώς την παρασύρει το ρεύμα της κενοδοξίας!
Τέλος δέ, το καλύτερο, νερώνει την βράβευση τού λαϊκού ντε Τζιόρτζιο εξηγώντας ότι τον βράβευσε για το περιοδικό του, όχι για τον αντιοικουμενιστικό του αγώνα.

Αγαπητέ Πειραιώς, πολλές εξηγήσεις, πολλές δικαιολογίες, αταίριαστες στο απόλυτο των φιλοδοξιών σου. Μία πρόταση: Μήπως απο την θέση του Αρχιεπισκόπου είναι πιό αποτελεσματικός ο πόλεμος εναντίον του κακού;
Αμέθυστος

Ανώνυμος είπε...

Αν ισχύει αυτό που γράφει ο Αμέθυστος ότι δηλαδή "Μήπως απο την θέση του Αρχιεπισκόπου είναι πιό αποτελεσματικός ο πόλεμος εναντίον του κακού" φοβάμαι ότι μόνο με την τακτική που ακολουθεί κατακαίει ολοκληρωτικά την, κατά τα λοιπά απόλυτα σεβαστή και θεμιτή και λίαν δικαιολογημένη, φιλοδοξία του! Οι επόμενες Αρχιεπισκοπές εκλογές στην Ελλάδα μάλλον φαίνονται γριφώδεις...όπως και οι επερχόμενες πολιτικές! Οπότε ακολουθώντας αυτή την τακτική μόνο τις ψήφους των αναγνωστών της "Ελεύθερης Ώρας" θα αποσπάσει! Και δε νομίζω πως την αναγινώσκουν περισσότεροι από 10-12 Αρχιερείς.... οι δε λαϊκοί δεν έχουν δικαίωμα ψήφου! Οπότε χρήζει αλλαγής πλεύσεως!

Ανώνυμος είπε...

Λεβέντικο και αρχοντικό το κείμενο. Ρωμαίικο.

Ανώνυμος είπε...

Για δες ρε κατι ουρανοκατεβατους δεσποταδες που δε θα τους εμπιστευομουν ουτε για καντηλαναυτες

Ανώνυμος είπε...

Η "φρικωσης αιρεση του filioque" δεν εισαγει δυαρχια, ο Φωτιος(δυστυχως) εχει στο μυαλο του αλλο filioque(οντως τερατωδες) απο αυτο της δυτικης εκκλησιας το οποιο παρα τις λεκτικες ακροβασιες της Φερραρας δεν εισαγει δυαρχια(ισα ισα που ετονιζαν το "ως απο μια αρχη" το οποιο καπως μπερδεψε τα πραγματα περισσοτερο )
Σημερα εχουν ξεκαθαρισει αυτα τα πραγματα, πηγη (principaliter κατα Αυγουστινο και Δυτικους) παραμενει ο Πατηρ και επαναβεβαιωνει η δυτικη εκκλησια(Βατικανο). Τελος.
Προαιωνιος εκχυσις του αγ Πνευματος προαιωνιως και οντολογικως εκ του Υιου δεχεται και ο Κυριλλος και δεν εχει απορριφθει δια συνοδου αυτη η θεση-παραμενει θεολογουμενο.Οποτε και ο Κυριλλος εκτος απο τον Αυγουστινο και τους λοιπους δυτικους εισαγουν δυαρχια στην Τριαδα κατα τον Πειραιως επειδη ετσι λεει ο Φωτιος που δεν γνωριζε καν λατινικα?
Δευτερον στα λατινικα δεν υπαρχει ρημα "εκπορευεται". Οσοι λενε οτι η Δυτικη εκκλησια λεει οτι "το Αγιο Πνευμα εκπορευεται εκ του Πατρος και εκ του Υιου", ως εκ τουτου απλως και μονον λογω της ανυπαρξιας τετοιου ρηματος στη λατινικη, αγνοουν την πραγματικοτητα.
Τριτον η "απλη", μη οντολογικη πεμψις δια του Υιου εν ειδη απλου διαμεσου-καναλιου(στην οποια λυσσωδως επιμενουν οι αντιφιλιοκβιστες), ειναι επισης θεολογουμενο και δεν αποτελει θεση της εκκλησιας ειτε αρεσει στον πειραιως ειτε οχι. Επιπλεον παρουσιαζει σοβαρα προβληματα διοτι τοποθετει την εκχυση/πεμψη του Αγ Πνευματος(εστω και ως δυνατοτητα αν οχι ενεργοποιηση της) αυστηρα σε "ιστορικα πλαισια" και αρα εκτος του πλαισιου του ομοουσιου το οποιο ειναι προαιωνιο. Δικαως οι Δυτικοι επικρινουν την θεση ως κρυπτοαρειανικη, ως υποβιβασμο του Υιου.
Καταθετω εμπειρικα και την προσωπικη μαρτυρια απο ορθοδοξο μοναστηρι της Αγγλιας οπου ο εκει Ρουμανος μοναχος μου ειπε καποτε κατα λεξη ("μπορεις να λαβεις το αγιο Πνευμα απο την Παναγια, απο εναν αγιο κλπ")
Εκει εχουν φτασει: ολοι πεμπουν(οπως κανει και το Διαμεσο - Υιος μου μαλλον δεν πολυκαταλαβαινει οτι οντως εκχεει-πεμπει το Πνευμα, γιατι αν το "καταλαβαινε" η πεμψις θα ηταν οντολογικη), πλεον ομοθυμαδον το Πνευμα Χριστου στον κοσμο..Ο κος Ανδριοπουλος μπορει να το λαβει απο τον πειραιως πχ..
Τουτο δεν σημαινει βεβαια οτι η προσθηκη στο συμβολο δεν ειναι αυθαιρετη, μη αυθεντικη αφου δεν ερωτηθη η ανατολικη εκκλησια η οποια ανιμετωπιστηκε ως παλλακιδα αντι συζυγου απο τους Δυτικους. Αυτο ειναι αλλο θεμα και εμπιπτει στα περι πρωτειου, τωρα αν ο Πειραιως και οι λοιποι δεν το καταλαβαινουν ε τι να κανουμε?

Related Posts with Thumbnails