Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Περί της αγιοκατατάξεως του Χρυσοστόμου Σμύρνης (β')


«Επιλογικά δεύτερα» στην αγιοκατάταξη του ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης (+1922) 
Του θεολόγου - φιλολόγου Κώστα Νούση
Πολλές φορές οι αρνητές και πολέμιοι της αγιότητας του Σμύρνης δεν ορρωδούν προ ουδενός, ούτε αυτής της αυθαίρετης χρήσης και ερμηνείας κειμένων. Θα παραθέσω ενδεικτικά ένα απόσπασμα που άλλοι το διαβάζουν οικουμενιστικό φρόνημα και άλλοι αλλιώς, ας πούμε «διπλωματικές» ποιμαντικές ενέργειες προς έλξη και ένωση αλλοδόξων με την Ορθόδοξη Εκκλησία και δεδομένης της εποχής των απαρχών της οικουμενικής (για άλλους a priori, αυτόματα και ασυζητητί δαιμονικής και οικουμενιστικής, περί ορέξεως κολοκυθόπιτα εξάλλου) κίνησης με πρωταγωνιστή το Φανάρι: «διότι ἐν ταῖς Ὑμετέραις Ἐκκλησίαις τοῦ Νέου Κόσμου καί ἰδίως ταῖς Ἐπισκοπιαναῖς καί Ἀγγλικανικαῖς ἡμεῖς ἐμβλέπομεν ἄν ὄχι τόν τύπον τῆς ἰδεώδους Ἐκκλησίας τῶν πρώτων ἀποστολικῶν χρόνων, ἀλλά πάντως τόν τύπον ἁγνῆς, ἁπλῆς, ἀπερίττου ἀρχεγόνου Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ ὁποίᾳ ἡ Χριστιανική πίστις καί ἀλήθεια ὀρθοτομεῖται εἰς βαθμόν σχεδόν εἰπεῖν τέλειον καί τοιοῦτον, ὁποῖος τάς Ἐπισκοπιανάς Ἐκκλησίας ἐξ ὅλων τῶν προτεσταντικῶν Ἐκκλησιῶν πλησιάζει τελείως πρός τάς ἡμετέρας Ἀποστολικάς Ἐκκλησίας, ὧν αἱ διδασκαλίαι καί αἱ παραδόσεις παρ' ὅλην τήν χωρίζουσαν τάς Ὑμετέρας Ἐκκλησίας ἀπέραντον ἀπόστασιν, τόπον καί χρόνον συμπίπτουσι καί συνταυτίζονται»1
Στο κείμενο αυτό ο ιστολόγος που το παραθέτει βρίσκει επιλήψιμο συγκρητισμό και προφανή οικουμενισμό. Για όποιον, όμως, νεοέλληνα δεν φαντάζουν ακόμα κινέζικα τέτοια ελληνικά και μπορεί να τα μεταφράζει με ακρίβεια, μάλλον να ερμηνεύει εύστοχα τις συγκυρίες και να μη βλέπει κοντόφθαλμα και μονάχα το δέντρο του γράμματος του φαίνεσθαι των ενεργειών, αλλά προπαντός το όπισθεν κρυπτόμενο δάσος του είναι του βαθέος πνεύματος, των γνήσιων διαθέσεων και της τελικής αποδεικτικής θυσίας του ανδρός, καθώς και των ρεαλιστικών ακατάστατων συγκυριών, θα αναγνώσει και στο κείμενο αυτό, όπως και στην ιστορία της σύνολης εποχής και του ίδιου του Επισκόπου, άλλα πράγματα. Ο γράφων πάντως, θεολογικοφιλολογικώς κρίνων το προκείμενο, βλέπει μια γλυκιά έμμεση κλήση προς τους Προτεστάντες να ενωθούν «τελείως» με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Άλλωστε, το ρήμα «πλησιάζει» και αυτό το «σχεδόν εἰπεῖν» λένε ήδη από μόνα τους πάρα πολλά.
Ερώτηση όγδοη: αν ο Χρυσόστομος ήταν φίλα προσκείμενος στις Στοές της Σμύρνης – ως προς το φαίνεσθαι κατά βάσιν, λόγω πρόδηλων ιστορικών συνιστωσών, περιρρέουσας πολιτικής και πολιτισμικής ατμόσφαιρας και αξεκαθάριστου τοπίου αναφορικά με τον θρησκευτικό χαρακτήρα της φιλανθρωπικής αυτής, ως αυτοπροσδιορίζεται, οργάνωσης• να μην ξεχνάμε ότι η Μασονία κατεδικάσθη επισήμως υπό της Ελλαδικής Ιεράς Συνόδου μόλις το 1933 – και είχε συνεργάτες μέλη τους, τούτο δηλοί αυτοδικαίως ότι αρνήθηκε τη χριστιανική και επισκοπική του ιδιότητα; Ή ότι ήταν επίσημο μέλος και ο ίδιος; Στην τελική, είναι ταυτόσημο το να είσαι τέκτων ο ίδιος και το να συνεργάζεσαι με μασόνους για λόγους σκοπιμότητας (π.χ. συνδρομή στο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας) και ποικίλου συγχρωτισμού μετ’ αυτών, τη στιγμή που ήταν θολό εισέτι το τοπίο αναφορικά με τον σαφή αντιχριστιανισμό των τεκτόνων, ιδία της εποχής και της περιοχής; Άσπρο μαύρο όλα, δηλαδή, και τελειώσαμε; 
Ερώτηση ένατη: πώς θα μπορούσε να διατυπώσει αλλιώς η τότε Σύνοδος το «σὺν αὐτοῖς», ώστε να συμπεριλάβει μαζί με τους πέντε Ιερομάρτυρες Επισκόπους και τους άλλους κληρικούς και λαϊκούς συμμάρτυρες, χωρίς να μείνουν σκιώδη (στα βλέμματα των αγιομάχων) υπονοούμενα για στρατιώτες, βιαστές, άθεους κλπ. φονευθέντες; Πέρα από την απάντηση του γράφοντος στο ζήτημα αυτό στην πρώτη και κύρια σχετική του ανάρτηση, περιμένω με αληθινό ενδιαφέρον την αντιπρόταση και όποια διορθωτική παρέμβαση των διαφωνούντων και ειδικότερα του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά, ο οποίος έχυσε (μάλλον εξετόξευσε) τόσο «αποδει(η)κτικό» μελάνι κατά του ιερομάρτυρος. 
Ερώτηση δέκατη: αν η εν λόγω Σύνοδος στο μέλλον αποδειχθεί ληστρική, τουτέστιν ακυρωθεί, τότε παρεκτός του «μασόνου» Σμύρνης τι θα συμβεί με τους υπόλοιπους; Είναι ή δεν είναι μάρτυρες εκείνοι; Τους παραδέχονται ως τέτοιους όσοι αγιομάχοι μιλούν με τόση αμετροέπεια και κακότητα γενικεύοντας, ισοπεδώνοντας και παγγιγνώσκοντες, μονάχα αυτοί, απολύτως και τελεσιδίκως την αλήθεια των πραγμάτων και τη γνωμάτευση του Κυρίου; 
Ερώτηση ενδέκατη: ας υποθέσουμε ότι μαζί με τη Σύνοδο πλανηθήκαμε άπαντες και τιμάμε έναν «τέκτονα άγιο», πράγμα που θα αποδειχθεί, ίσως, μελλοντικά. Τότε όλος ο λαός αυτός θα κολαστεί ή μήπως ο Θεός θα το μετρήσει ως αναμάρτητη υπακοή στην Εκκλησία (δια της Συνόδου της εννοείται); Να προκαταλάβω την ένσταση την πιθανότατη πολλών ότι ακυρώθηκαν διάφορες κατά καιρούς ληστρικές σύνοδοι, ειδικά επί θεμάτων αιρέσεων. Εδώ, όμως, δεν έχουμε προφανή αίρεση ή αιρετικό Επίσκοπο (τον Σμύρνης εννοώ), εκτός από κάποιες «οικουμενιστικές» δηλώσεις του, οι οποίες βέβαια σηκώνουν πολλές έτερες αντιπαλαίουσες ερμηνείες, και από φήμες και ενδείξεις ότι ίσως ήτο μέλος Στοάς, σε χρόνια μάλιστα, επαναλαμβάνω, μη επισήμου εισέτι συνοδικής καταδίκης του τεκτονισμού. Ερώτηση δωδέκατη και τελευταία: ας κάμουμε και μια τελευταία, πλην λίαν πιθανή υπόθεση: αν τελικά ο Χρυσόστομος, ήταν δεν ήταν μασόνος, συνεχωρήθη και κατετάγη υπό Κυρίου στη χορεία των ιερομαρτύρων, τότε οι υβριστές και πάσης φύσεως απαξιούντες εκείνον, βλασφημούν και τον ίδιο και, προπαντός, το Πνεύμα το Άγιο ή όχι; 
Εν αναμονή των απαντήσεων (ακόμα, βέβαια, περιμένει ο γράφων τις αποκρίσεις, πλην ματαίως, των Σημάτη, Σωτηρόπουλου & Σία) θα κλείσω με το ευστοχότατο περί των εκκλησιομάχων, αγιομάχων και πάσης φύσεως και προελεύσεως και εποχής (σχισματο - αιρετικών) αποτειχισμένων σχόλιο ενός ψευδωνύμως σαν «σχεδόν αιρετικού» υπογράφοντος: «μάλλον έφθασαν στο τέλος του αγώνα κατά των παθών και τώρα, όπως και οι παλαιοημερολογίτες, αγωνίζονται για την προκοπή της Εκκλησίας». Το φαντασιακό εγώ και ο ψευδής εαυτός της ψυχολογίας σε όλο τους το τραγελαφικό μεγαλείο… 
Η μετανεωτερική κρίση χτυπά αλύπητα και την Εκκλησία. Ο Άγιος Αντώνιος είδε πριν από δυο χιλιετίες περίπου να σώζεται από τις πλεκτάνες του πονηρού μονάχα ο ταπεινός. Το ίδιο ισχύει φυσικά και σήμερα. Οι πλάνες, οι αμαρτίες και οι αστοχίες είναι αναπόφευκτες και για τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη και αμαρτία από την έξοδο από αυτήν. Θα συμπληρώναμε λοιπόν τα λόγια του ασκητού της ερήμου, αρθρώνοντας με περισσότερη ερμηνευτική ακρίβεια το αποκαλυπτικό του όραμα: και ποιος άνθρωπος της μεταμοντέρνας και πιότερο δαιμονοκρατούμενης εποχής δύναται σωθήναι; Ο ταπεινός εντός της Εκκλησίας. 
Κ.Ν. 
20/9/2013
_____________________
1. http://teleytaiosaggelos.blogspot.gr/2013/03/blog-post_5432.html#.UjtX4H-bxiJ

17 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μηπως κυριε Νουση εισαι αιρετικος,φραγκολατινος,οικουμενιστης,πανθρησκειαστης,μαγαρισμενος,ληστοσυμμοριτης,αχυρενιος,τιποτενιος, μηδαμινος, σκωληκας της γης?Αυτη ειναι η καθημερινη φρασεολογια των αποτειχιστων συμφωνη παντα με το Ευαγγελικο πνευμα.Μαλλον ειναι πιο καλα να κανουμε πλεον χαβαλε και να σπασουμε πλακα και εσεις κυριε Νουση μην νομιζετε οτι θα τυχετε κανονικου διαλογου με τους φαντασμενους μαχητες των παραδοσεων μας αφου ποτε δεν αναρτουν σχολια αντιθετα με την ιδεολογια τους.Φασισμος λεμε και γελιοτητα...ο σχεδον αιρετικος...

Ανώνυμος είπε...

10-04
Ο κύριος Νούσης δεν είναι τίποτε από αυτά που αναφέρεις. Είναι ένας ταχυδακτυλουργός, που έχει μεταφέρει την συζήτηση για ένα σοβαρό θέμα, σε επίπεδο αντιπαράθεσης με τους γνωστούς κυρίους, ώστε a priori να κερδίση τις πρώτες εντυπώσεις, και κατόπιν να φέρη την συζήτηση στα μέτρα του.
Το βασικό ερώτημα, αν ο Θεός αναδεικνύει τους Αγίους και η Εκκλησία τους ανακηρύσσει, δεν απαντάται.
Αντίθετα, ερμηνεύονται γραπτά του Ιεράρχη κατα το δοκούν, γίνονται υποθετικές ερωτήσεις και απαντώνται, χωρίς αναστροφή του ερωτήματος, γίνεται κατά κόρον λήψη του ζητουμένου, αφού θεωρείται αυταπόδεικτον από την αρχή, και εν κατακλείδι εκτοξεύεται το επιχείρημα - βόμβα, "αφου είστε εκτός Εκκλησίας και δεν είστε ταπεινοί, άρα έχετε άδικο".
Παιδικοί καυγάδες !
(Προς άρσιν πάσης παρεξηγήσεως δηλώνω ότι αποδέχομαι την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, για την Αγιότητα του Χρυσοστόμου Σμύρνης).

Ανώνυμος είπε...

Ο αρθρογράφος επειχειρηματολογεί και οι λοιποί που απαντουν απλώς αναπνέουν. Καλά δεν καταλαβαίνουν την ανημπόρια τους;

Ανώνυμος είπε...

Σιγά τα επιχειρήματα του λεγάμενου!
Αμφισβητείς ότι γίνονται παράνομες αγιοποιήσεις, όχι μόνο στη δική μας Εκκλησία;
Και η τελευταία, του εθνομάρτυρα και όχι αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, όζει εθνοκεντρικών σκοπιμοτήτων! Γι αυτό και πολύ καλά κάνουν όσοι ιερείς δεν τον μνημονεύουν σαν άγιο! Έτσι όπως παμε να αγιοποιήσουμε και τον παπα-Φλέσσα και τον Αθανάσιο Διάκο!

pelekanos92 είπε...

Συμφωνώ με τον πρώτο σχολιαστή. Όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρών' οι κότες.

Ανώνυμος είπε...

αχα! Σωτηροπουλος και χρυση αυγη χμ!μια χαρα τους βλεπω εκει στην αποτειχιση, ωραιο κοκταιλ.Κυριε Νουση προτεινω να ασχοληθειται με κατι αλλο τον φετινο χειμωνα.Μπορει να σας στοχοποιησουν ως αντιεθνικο στοιχειο η ακομη και μασωνο στο τελος..ο σχεδον αιρετικος...

Ανώνυμος είπε...

οι αντιφρονουντες, επι το ακριβεστερον κακοφρονουντες, συχνα πυκνα, προβαλλουν ενα επιχειρημα: οτι επαναλαμβανουμε τα γνωστα επιχειρηματα, που εκεινοι ηδη τα εχουν απαντησει. θα προσθετα εδω: επαρκως; ορθως; απολυτως και τελεσιδικως; με βεβαιοτητα αληθειας; σε έναν γνησιο διαλογο, ποτε δεν λεμε τετοια πραγματα, τα οποια σε καθε περιπτωση επαναλαμβανουν ολοι οσοι ή στερεψαν απο επιχειρηματα ή βαριουνται να συνεχισουν τη διαλεκτικη διαδικασια.
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

@11.38
"Προς άρσιν πάσης παρεξηγήσεως δηλώνω ότι αποδέχομαι την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, για την Αγιότητα του Χρυσοστόμου Σμύρνης"
την αποδεχεσαι ως ορθη ή λογω αναγκης εξ υποχρεωτικης υπακοης στη Συνοδο;
"Το βασικό ερώτημα, αν ο Θεός αναδεικνύει τους Αγίους και η Εκκλησία τους ανακηρύσσει, δεν απαντάται": δεν ηταν αυτο το θεμα. αλλα απανταται υπορρητως, πλην ξεκαθαρα, ει και αυτονοητον: ο Θεος τους αναδεικνυει.ποιος αλλος θα μπορουσε;; αξια αποριας η... απορια αυτη του σχολιαστου.
και ενα τελευταιο: "Αντίθετα, ερμηνεύονται γραπτά του Ιεράρχη κατα το δοκούν": ποια ακριβως; και σε ποια τους σημεια; οι αμφισβητιες του αγιου τα ερμηνευουν ορθως;
αναμενω απαντησεις σας και οχι συνθηματα.
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

ΚΝ 8-00
Δεν δυσκολεύομαι να παραδεχθώ, πρώτον, ότι δεν είμαι ο Θεός, δεύτερον, ότι δεν γνώρισα προσωπικώς τον Χρυσόστομο, ώστε να βεβαιώσω για την αρετή του, τρίτον, ότι ο Χρυσόστομος δεν έχει κάνει θαύμα σε μένα, ώστε να το διακηρύξω με παρρησία, τέταρτον, ότι η φήμη του δεν έχει εμπεδωθεί ισχυρά στις συνειδήσεις των πιστών, όπως πχ, των Παισίου, Ιακώβου, Πορφυρίου, κλπ.
Αποδέχομαι λοιπόν την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, λογω υπακοής, και επειδή δίνω λίγες μόνο πιθανότητες στην Σύνοδο, να σφάλλη.
"Οπερ έδει δείξαι". Αφού είναι αυτονόητον ότι ο Θεός αναδεικνύει τους Αγίους, γιατί χτυπιέστε σαν χταπόδια εσείς και οι αποτειχισμένοι ? Φοβάστε μήπως ο Θεός κάνει λάθος, ή μήπως η Εκκλησία γράψει μία Ακολουθία παραπάνω ? Ή μήπως σας αρέσει να κάνετε πολέμους με ξύλινα σπαθιά, σαν μικρά παιδιά ?
Αφου γράψατε το κείμενο του Αγίου, σπευδετε αμέσως να το ερμηνεύσετε ("για όποιον μπορεί να μεταφράζει με ακρίβεια", "να ερμηνεύει εύστοχα", "να μην βλέπει κοντόφθαλμα", "ο γράφων θεολογικοφιλολογικώς κρίνων το προκείμενο"), ως υμίν δοκεί. Δικαίωμα σας ! Αυτή είναι η προσωπική σας γνώμη, όχι η παγκόσμια αλήθεια !
Τέλος, καλόν είναι να σταματήσετε το ποιηματάκι, "αναμένω απαντήσεις όχι συνθήματα", (το λέτε και σε άλλους αυτό), και να καταλάβετε ότι έχουν και οι άλλοι λογική συγκρότηση, όχι μόνον υμείς.

Ανώνυμος είπε...

@ 10,03
επισημαινω τα επιχειρηματα και οχι τα συνθηματα, γιατι κατα κορον τετοια συνανταω. το τελευταιο σας σχολιο, ας πουμε, τετοιο περιπου ειναι. συνθηματικο. και εξηγουμαι: "Δεν δυσκολεύομαι να παραδεχθώ, πρώτον, ότι δεν είμαι ο Θεός, δεύτερον, ότι δεν γνώρισα προσωπικώς τον Χρυσόστομο, ώστε να βεβαιώσω για την αρετή του, τρίτον, ότι ο Χρυσόστομος δεν έχει κάνει θαύμα σε μένα". αυτο ειναι ο ορισμος της συνθηματικης ειρωνειας. δεν νομιζεις; και μετα καπακι λες: "Αποδέχομαι λοιπόν την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, λογω υπακοής, και επειδή δίνω λίγες μόνο πιθανότητες στην Σύνοδο, να σφάλλη." οχι απλα συνθηματολογεις, φιλε, αλλα εισαι και εμμεσα βλασφημος κατα της Εκκλησιας. ξαναδιαβασε τα γραφομενα σου και θα το καταλαβεις.
"Αφου γράψατε το κείμενο του Αγίου, σπευδετε αμέσως να το ερμηνεύσετε ("για όποιον μπορεί να μεταφράζει με ακρίβεια", "να ερμηνεύει εύστοχα", "να μην βλέπει κοντόφθαλμα", "ο γράφων θεολογικοφιλολογικώς κρίνων το προκείμενο"), ως υμίν δοκεί. Δικαίωμα σας ! Αυτή είναι η προσωπική σας γνώμη, όχι η παγκόσμια αλήθεια !": ερμηνευω το κειμενο φιλολογικως, διοτι οι αλλοι αλλα διαβασαν και αλλα καταλαβαν και εκ νοηματικης εποψεως. αλλα προεχει η θεολογικη, οποτε δεν προβαλλω προσωπικες γνωμες, αλλα προσπαθω για τις θεολογικες. τωρα, εσεις που κατεχετε την παγκοσμια αληθεια, δεν μενει παρα να την πειτε και σε μας να τη μαθουμε!
Κ.Ν.


Ανώνυμος είπε...

6-19
Στρεψοδικίας το ανάγνωσμα !
Δεν περίμενα φυσικά να παραδεχθείτε ότι υπάρχει περίπτωση να έχει και κάποιος άλλος δίκιο, εκτός από εσάς.
Το δίκαιο σας είναι φυσικός νόμος !
Χρειάζεται θαύμα για να ανατραπή !
Το βλέπουμε και στις μάχες που δίνετε με τους αποτειχισμένους !
Επειδή όμως η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, δώστε τα δύο τελευταία σχόλια, το δικό μου και το δικό σας, σε 2-3 άλλους να τα διαβάσουν, και ρωτήστε τη γνώμη τους.
Μπορεί να σας εκπλήξουν με την απάντηση τους !

Ανώνυμος είπε...

@11.43
το περι στρεψοδικιας δεν το κατανοω. εξηγηστε μου. αλλα επειδη δεν θα το καμετε για πολλους λογους - προσωπικα ουτε και με νοιαζει, φανταζομαι δε και πολλους αλλους το ιδιο - θα σας κανω μια απλη και τελευταια ερωτηση: τελικα για σας είναι ή οχι άγιος ο Σμυρνης; αν ειναι στο έτσι και ετσι, διοτι ετσι σας καταλαβα εγω, τοτε μηπως θα επρεπε να αρχισετε και υμεις να σκεφτεστε καποια αποτειχιση;
Κ.Ν.
υ.γ. δεν εχεις καταλαβει οτι εδω δεν κανουμε μαγκια με επιχειρηματα, αλλα προσπαθεια διαλογου και μαλιστα θεολογικου. οταν αποκτησεις αυτη τη διαθεση και τις αναλογες προϋποθεσεις, τα ξαναλεμε. μεχρι τοτε μπορεις εσυ να δωσεις να ξαναδιαβασουν τριτοι τα κειμενα μας, για να χαρεις στην ανωριμοτητα που σε διακρινει περι τα σχετικα θεματα.

Ανώνυμος είπε...

8,20
Μερικές φορές η ανωριμότητα είναι προτιμότερη από την πλήρη ωριμότητα, που είναι ο προθάλαμος της σήψης.
Αν είχατε λίγη αυτοκριτική, οι αποτειχισμένοι και υμείς, θα το είχατε καταλάβει.
Επαναλαμβάνω ότι αποδέχομαι, μαζί με την Εκκλησία, την Αγιότητα του Χρυσοστόμου Σμύρνης.
ΥΓ.
Δεν έχεις καταλάβει, (ούτε οι αποτειχισμένοι), ότι κάνετε ακριβώς αυτό. Πουλάτε "θεολογικούς" διαξιφισμούς, λόγω υπερτροφικής ματαιοδοξίας, για ένα θέμα που δεν ρυθμίζετε εσείς.
Ο Θεός αναδεικνύει τους Αγίους, χωρίς να ερωτήσει ούτε σας ούτε τους αποτειχισμένους.
Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή !

Ανώνυμος είπε...

@8.20
μετα τις αρχικες σας γεωπονικες παρατηρησεις, δεν μπορω παρα να θαυμασω το ακαταληπτον του τελευταιου σας σχολιου. αλλα, ως και υμεις παραδεχεσθε, "ι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή" !
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

7,47
Σήμερα είναι μία ιστορική ημέρα !
Παραδέχεστε ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε κάτι !
Οπως βλέπετε, δεν είναι ακατόρθωτη η αυτοκριτική.
Συνεχίστε, είστε σε καλό δρόμο.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Ανδριόπουλε, παρακολουθώ τα αρθρα του κ. Νούση σχετικά με τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο, και βλέπω ότι γνωρίζει αυτό το θέμα καλά. Γιαυτό θα ήθελα να τον ρωτήσω για τον γέροντα Βησσαρίωνα της μονής Αγάθωνος, που βρέθηκε άφθαρτος, τι γνώμη έχει, είναι άγιος?
Είναι ένα θαυμαστό γεγονός που ζήσαμε στις μέρες μας, και θέλουμε μία υπεύθυνη γνώμη.

Ανώνυμος είπε...

μια διορθωση: στο 7.47 σχολιο μου απαντησα στο 3,06 και οχι στο 8.20 που εκ παραδρομης γραφω.
@ 11.30
καλως κατα τη γνωμη μου τηρει σταση αναμονης ο Μητροπολιτης Φθιωτιδος και δεν προωθει την αγιοκαταταξη. ισως μαλιστα θα ηταν καλυτερα να τον ξαναεθαβαν και μετα τη νεα ανακομιδη θα ημασταν απολυτα βεβαιοι για την αγιοτητα του, εφοσον παρεμενε αφθορος. κατα την προσωπικη μου εκτιμηση παντως, ειναι Αγιος.
Κ.Ν.

Related Posts with Thumbnails