Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

ΙΕΡΟΣΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΚΙΟΚΣΟΥΓΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ


Νεοεισβολὴ εἰς τὸ Ἁγίασμα Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Γκιόκσουγιου 
Του Γέροντος Χαλκηδόνος Αθανασίου 
Ἐπὶ δεκαετηρίδες προσβάλλεται τὸ Ἱ. Ἁγίασμα τοῦτο τῆς Παναγίας ὑπὸ ἀγνώστων, ὅσον οὐδὲν ἕτερον ἱ. σκήνωμα τῆς Πόλεως, ἴσως καὶ λόγῳ τοῦ ἐρημικοῦ καὶ ἀπροστατεύτου του ἀνθρωπίνως χαρακτῆρος. Πρέπει δὲ νὰ καταγράψει τις ὅλες αὐτές, διὰ τὴν ἱστορίαν τοῦ πολυπαθοῦς τούτου ἱεροῦ χώρου. Καὶ οἱ προσβολὲς αὐτὲς ἦταν ποικίλες καὶ πολύμορφες ἀπὸ τὶς θύρες τὰ παράθυρα, τὰ ὁποῖα ἐν συνεχείᾳ ἐνετειχίσθησαν, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν στέγην…! σὰν "μαχαιριὲς" μέσα στὸ σῶμα του. Κατὰ τὶς ἄπειρες δὲ διαρρήξεις αὐτές, ἔχει συστηματικὰ συληθεῖ τὸ Ἱ. Ἁγίασμα ἀπὸ τὰ διάφορα ἱ. αὐτοῦ σκεύη, τὰς εἰκόνας κλπ. ἢ ὑπέστη καταστροφάς, ὅπως ἔργα τοῦ Ε. Κόβα κατὰ τὴν 6/7.9.1955. 
Οἱ ἐξωτερικοὶ δὲ αὐτοῦ τοῖχοι ἔχουν κατὰ καιροὺς διακοσμηθεῖ μὲ "πολύτιμα" graffiti, ἔργα "διαπρεπῶν καλλιτεχνῶν", τὰ ὁποῖα ἐν συνεχείᾳ ἐκαλύφθησαν (15.3.2008)1. Τί κρῖμα, ἐνῶ θὰ ἠδύναντο νὰ ἀποτελοῦν στοιχεῖα διὰ τὸν μελλοντικὸν ἱστορικὸν τῆς τέχνης τῶν graffiti! Καὶ ἐὰν μὲν πάντα ταῦτα γίνονται ἐκ λόγων οἰκονομικῶν, τοῦτο σύνηθες καὶ συγγνωστόν πως, ἐφ’ ὅσον συμβαίνει δυστυχῶς καὶ εἰς ἱ. οἴκους ἑτέρων ἀδελφῶν θρησκειῶν, ὅμως ἐὰν ὄχι, τότε αὐτὰ δυσχεραίνουν καὶ τὸν διαθρησκειακὸν διάλογον, τὸν ὁποῖον τόσον στηρίζει καὶ καλλιεργεῖ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ὄχι μόνον, λαμβανομένου μάλιστα ὑπ’ ὄψιν τῆς τιμῆς, ἡ ὁποία ἀποδίδεται εἰς τὴν Θεοτόκον καὶ ἐξωχριστιανικῶς. Σχεδὸν δὲ πάντοτε δυστυχῶς οἱ διαρρῆκται παραμένουν ἄγνωστοι. Οὕτω τὴν νύκτα πρὸς τὴν πρωΐαν τῆς 4.5. τ.ἔ. καὶ πάλιν ἄγνωστοι παρεβίασαν τὴν κεντρικὴν πύλην τοῦ Ἁγιάσματος, ἔσπασαν τὶς κλειδαριές, ἀλλὰ δὲν μπόρεσαν νὰ εἰσέλθουν εἰς τὸν ναόν. Διὸ καὶ ἐδοκίμασαν ὄπισθεν. Ἔσπασαν τὴν κλειδαριὰν τῆς θύρας τῆς ἀποθήκης καὶ εἰσῆλθον εἰς αὐτὴν χωρὶς νὰ εὕρουν τίποτε, καὶ "ἀνεχώρησαν δι’ ἄλλης ὁδοῦ εἰς τὴν χώραν αὐτῶν", ἄπρακτοι, τοῦτ’ ἔστιν ἄνθραξ ὁ θησαυρός! Εἰδοποιήθηκε πάλιν ἡ ἀστυνομία, ἡ ὁποία ἐξήτασε τὴν περίπτωσιν καθηκόντως. Πάντως τοῦτο δέον νὰ τὸ γνωρίζουν οἱ μελλοντικοὶ διαρρῆκται: Ὅτι ἐντὸς τοῦ Ἁγιάσματος δὲν ὑπάρχει, διότι δὲν ἀφήνεται πλέον, τίποτε "ἀξιόκλεπτον" σήμερον. Ἂς μὴ κοπιάζουν λοιπὸν καὶ χάνουν τὸν καιρό τους. 
Οὕτω δὲν παραμένει τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ παρακαλοῦμεν τὴν προστάτιδα αὐτοῦ Θεοτόκον, νὰ δείξει κάποιο θαῦμα της πρὸς παραδειγματισμὸν τῶν ἱεροσύλων, οἱ ὁποῖοι δὲν σέβονται οὐδέν, οὔτε ἱερὸν οὔτε ὅσιον. 
+ Χ. Α. 
________________________________________ 
1- Α. Παπᾶ, Χαλκηδόνος, "Εὐχετηρίες" Neo Graffiti στὸ ἱστορικὸ Ἁγίασμα Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Γκιόκσουγιου, Ἀπογευματινὴ 26.9.84 (2008) 3.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails