Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

ΠΕΡΙ ΤΩΝ BODYGUARD ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΗΓΕΤΩΝ...


ΟΙ ΓΟΡΙΛΛΕΣ 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Εἰς καθολικὸν τὸ δυτικὸν κρατικὸν σύστημα κυριαρχεῖ μόνον μία ἄνευ προηγουμένου θριαμβολογία καὶ νικητικὴ νοοτροπία" (M. Gorbatchov) Ὁ Gorilla ἀρχικῶς προσδιόριζεν μίαν μυστηριώδη φυλὴν μὲ τριχωτὰς γυναῖκας. Ἴσως καὶ δι’ αὐτὸ αἱ ἐκπρόσωποι τοῦ χαρίεντος πλὴν καὶ "ἀσθενοῦς" φύλου εὐηδεῖς ἢ δυσειδεῖς, μετὰ τριχοϋπολειμμάτων ἢ οὔ, ἐξανίστανται χαρακτηριζόμεναι οὐχὶ βεβαίως ὡς "μαϊμουδάκια", ἀλλὰ ὡς μαϊμοῦδες! 
Ὁ Germain θεωρεῖ τὴν λέξιν ὡς ἀναγραμματισμὸν τῆς ἑλληνικῆς "ὀργίλαι" ἐπειδὴ αἱ "γυναῖκες" ἐθεωροῦντο ἄγριαι! (Δαμιανός). Μήπως ὅμως καὶ τοῦτο εἶναι ὀρθὸν τουλάχιστον δι’ ὁρισμένας φεμινιστρίας καὶ οὐχὶ μόνον, ἐκ τῶν ὁποίων συχνάκις ὑπομένει οὐκ ὀλίγα τὸ ταλαίπωρον "ἰσχυρὸν φύλον"; 
Ὁ Γορίλλας εἶναι ἓν "ἄκακον" θηλαστικὸν, ὁ μεγαλύτερος ἐξ ὅλων τῶν ἀνθρωπιδῶν, ἀποκλειστικῶς χορτοφάγος, ζεῖ εἰς τὰ δάση τῆς Δυτικῆς καὶ Κεντρικῆς Ἀφρικῆς καὶ ποτὲ δὲν ἀπειλεῖ τὸν ἄνθρωπον, ἐκτὸς ἂν πρόκειται νὰ ἀμυνθεῖ. Ἂς λάβουν ὑπόδειγμα πολλοὶ ἀπ’ αὐτόν! Ὁ ἄνθρωπος ὅμως φοβεῖται ὁ,τιδήποτε ὑπερβαίνει τὸν ἴδιον, ὅπως ὁ γορίλλας, ὁ ὁποῖος ἔχει βάρος 200-300 κιλῶν καὶ ὕψος 2 μέτρων, καὶ διὰ τοῦτο ἀπέδωσε ἀρνητικὴν σημασίαν εἰς τὴν λέξιν γορίλλας. 
Ἔτσι λοιπὸν ἦτο λίαν φυσικὸν μεταφορικῶς νὰ ὀνομασθεῖ ὁ μεγαλόσωμος καὶ συχνάκις δυσειδὴς ἀνὴρ καὶ ἀργότερον νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἡ λέξις διὰ τοὺς σωματοφύλακας (bodyguard) πολιτικῶν καὶ ἄλλων διασήμων προσώπων, διὰ τοὺς ὁποίους σήμερον προβάλλουν καὶ αἱ λέξεις "φουσκωτός", τραμποῦκος, σεκιουριτάς. 
Βεβαίως ἐδῶ πρέπει κανεὶς νὰ διακρίνει τοὺς σωματοφύλακας ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους ἀσφαλείας, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται παντοῦ: τὰ καταστήματα, τὰ σουπεμάρκετ, τὰ μουσεῖα, τὰς τραπέζας, τὰ δικαστήρια, τὰ νοσοκομεῖα, τὰ ξενοδοχεῖα, τὰς ἀποθήκας, τὰ κέντρα διασκεδάσεως, τὰ συνεδριακὰ κέντρα, τὰς συνδιασκέψεις καὶ ἄλλα πολλά. 
Εἶναι δὲ γνωστὸν ὅτι ὁ συνοδὸς ἀσφαλείας εἶναι ἐκ τῶν πλέον ἱστορικῶν ἐπαγγελμάτων. Ἡ ὀνομασία του προῆλθεν ἐκ τοῦ λίαν φημισμένου σώματος τῶν σωματοφυλάκων, τὸ ὁποῖον ἦτο μεταξὺ Φιλίππου τοῦ Μακεδόνος καὶ τοῦ Μεγαλέξανδρου. Ἕτερον παράδειγμα εἶναι ὁ Λεωνίδας μὲ τοὺς 300 στρατιώτας, οἱ ὁποῖοι "ἐφύλασσον τὰς Θερμοπύλας", μία ἔκφρασις προσφιλὴς εἰς τὴν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολήν. 
Ὅμως σήμερον φαίνεται ὅτι ὁ θεσμὸς τῶν bodyguard τὸ ἔχει "παρακάνει". Ἐκτὸς δηλονότι τῶν σωματοφυλάκων, τῶν φυλασσόντων "φυλακὰς τῆς νυκτός" εἰς τὰ κρατικὰ καὶ ἐπίσημα κτίρια, τὰ ὑψηλὰ κυβερνητικά, στρατιωτικὰ καὶ ἄλλα πρόσωπα, ἐπεκτείνεται, ὡς μὴ ὤφελεν, καὶ εἰς τὰ θρησκευτικὰ κ.ἄ. 
Καὶ ἐρωτῶμεν εἰδικῶς: 
Τί σημαίνει ὅταν ὕπατοι θρησκευτικοὶ ἡγέται "ντεμπουτάρουν" –ἔστω καὶ στηριζόμενοι ἀξιοζηλεύτως ὑπὸ τοῦ κράτους καὶ οὐχὶ πολεμούμενοι!– ὅταν ἐπισκέπτονται μάλιστα χώρας δεινοπαθούσας, μετὰ σωρείας ὅλης bodyguard, μυστικῶν πρακτόρων, ἰατρῶν, μαγείρων, λιμουζινῶν κ.ἄ. Μήπως καὶ τοῦτο ὑπαγορεύουσιν αἱ ἀρχαὶ τῆς θρησκείας των ἢ δηλοῖ τὸ μὴ ἡγεμονιστικόν, προβλητικὸν καὶ προκλητικὸν πνεῦμα τῶν μεγιστάνων τούτων, οἱ ὁποῖοι καὶ τολμοῦν νὰ διαμαρτύρονται ὅταν τοὺς προσάψει τις ταῦτα! Ὁ Κύριος νὰ ἐλεήσει αὐτοὺς καὶ ἡμᾶς. 
Καὶ διὰ νὰ ἐπανέλθωμεν εἰς τὸ θέμα τῆς ἀσφαλείας. Ἐδῶ λεκτέον, ὅτι τυγχάνει ἀποκαρδιωτικὸν τὸ θέαμα τῶν ὑπευθύνων αὐτῆς, ἐκπροσώπων τοῦ ραστωνιστικοῦ χαρακτῆρος ἐπαγγέλματός των, συμφώνως πρὸς τὸ ὁποῖον ἵστανται ἡμέρας καὶ νυκτὸς σχετικῶς ἀκίνητοι πρὸ τοῦ τόπου ἐκτελέσεως τοῦ καθήκοντος αὐτῶν, προσομοιάζοντες πρὸς τὸ νέον "φροῦτον" τῶν "ἐνισταμένων" εἰς ὡρισμένα σημεῖα τῶν πόλεων, πλὴν ἀκινήτων καὶ ἐνδεδυμένων οὐχὶ "πορφύραν καὶ βύσσον", ἀλλὰ εὐτελῆ τινα σινδονοειδῆ ἐνίοτε καὶ φαντασματικὰ ἱμάτια. Ἀλλὰ καὶ εὐρύτερον ἐρωτᾶ τις: Τί σημαίνει ἡ περιφρούρησις αὕτη "ἀπὸ πάσης ὁρατῆς καὶ ἀοράτου προσβολῆς" τῶν πάντων καὶ δὴ μὲ τὴν πλέον σύγχρονον ἀσφαλιστικὴν τεχνολογίαν. 
Καθίστανται ὅλα αὐτὰ τὰ πρόσωπα εὐτυχισμένα ἐγκλωβιζόμενα ἐντὸς τοῦ κλοιοῦ τούτου, καθὼς καὶ "οἱ ἄνθρωποι τοῦ δρόμου" βλέποντες διαρκῶς τοὺς συνοδοὺς ἀσφαλείας καὶ τρέμοντες ἀνὰ πᾶσαν στιγμήν; Καὶ τί γίνεται μὲ τὴν πολυθρύλητον ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν δοξομανίαν αὐτοῦ. Ἂς ἀφήσωμεν τὸ γεγονός, ὅτι ὅλα τὰ δρακόντεια μέτρα, τὰ ὁποῖα εἰσέρχονται καὶ εἰς τὸ ὑπνοδωμάτιον ἡμῶν! οὐχὶ σπανίως ἀποδεικνύονται ἐκ τῶν πραγμάτων φροῦδα. Δὲν ὑπάρχει δὲ ἡ ἀμφιβολία, ὅτι πάντα ταῦτα ὀφείλονται εἰς τὴν ἔλλειψιν πλέον ἐμπιστοσύνης, ἀγάπης, συναλληλίας, δικαιοσύνης καὶ εἰρήνης μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, καθ’ ὅτι "Lupus est homo homini" (Plautus). Διὸ καὶ "ψυχαὶ δικαίων ἐν χειρὶ Θεοῦ". 
Εἰς ποίας ἡμέρας τετήρηκας ἡμᾶς Κύριε;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails