Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
᾿Ακτὴ Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Τηλ. Κέντρο 210 4514833
Fax 210 4518476

᾿Αριθμ. Πρωτ. 562

᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 12ῃ Μαΐου 2011

Πρός Τόν
Ἐλλογιμώτατον Κύριον
Παναγιώτην Ἀνδριόπουλον
Ἰδιοκτήτην ἱστοτόπου «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ»

Ἐλλογιμώτατε καί φίλτατε Παναγιώτη,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Εὐχαριστῶ διά τήν ἐκπεφρασμένην εἰς τό δημοσίευμα τῆς 11ης Μαΐου 2011 προσωπικήν σου γνώμην διά τό ἀνυπόστατον καί φαιδρόν τῶν ἀντιφατικῶν «φημολογιῶν» ὅτι δῆθεν ὑπῆρξα Κληρικός ἐν ταὐτῷ τῆς παρασυναγωγῆς τῶν Ῥωμαιοκαθολικῶν καί τῶν αὐτοπροσδιοριζομένων
ὡς ΓΟΧ. Δεδομένου ὅτι ἐγεννήθην εἰς τάς 29/12/1956 καί ἐκάρην μοναχός εἰς τήν Ἱ. Μονήν Κοιμήσεως Θεοτόκου Π. Πεντέλης ὑπό τοῦ νῦν Μητροπολίτου Ζακύνθου κ. Χρυσοστόμου, τοῦ τότε Καθηγουμένου Αὐτῆς εἰς τάς 10/10/1980 εἰς ἡλικίαν 24 ἐτῶν χειροτονηθείς τήν ἑπομένην ὡς Διάκονος ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Αἰκατερίνης Πετραλώνων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, διαπορῶ πῶς εἶχον δυνηθῇ ἀνθρωπίνως καί εἰς τόσον ὀλίγον χρόνον ζωῆς, νά συγκεράσω τοσοῦτον ἀντιφατικάς ἀποκλήσεις ἀντιλήψεων, δηλ. ἐν ταὐτῷ νά διακονῶ καί νά πιστεύω εἰς τόν συγκρητιστικόν οἰκουμενισμόν τόν ἐκφραζόμενον εἰς τήν νιοστήν δύναμιν ὑπό τῆς Ῥωμαιοκαθολικῆς παρασυναγωγῆς καί μάλιστα εἰς τήν προβατόσχημον ἐκδοχήν της καί ἐν ταὐτῷ νά διακονῶ καί νά πιστεύω εἰς τόν ἄκριτον ζηλωτισμόν, πού ἀνιδρύει ἐκτός τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας ψευδεπίγραφον «ζηλωτικήν» παρασυναγωγήν;
Διερωτῶμαι ὡσαύτως ἐπειδή δέν τυγχάνω σιωπῶν, «ἑστώς καί θερμαινόμενος» ἐν τῇ Ἐπισκοπικῇ μου καθέδρᾳ, πῶς οἱ Ρωμαιοκαθολικοί παρασυνάγωγοι μετά τήν κυκλοφόρησιν τοῦ πονηματίου μου «Αἱ Αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ» καί τάς κατά τῆς πλάνης αὐτῶν ἐγνωσμένας παρεμβάσεις μου καί οἱ ἀντίστοιχοι συνοδοιπόροι εἰς τήν πλάνην ἄκριτοι ζηλωταί δέν θά εἶχον παρουσιάσει ἀπόλυτα τεκμήρια τοιαύτης ἀλλοπροσάλου συμπεριφορᾶς διά νά καταδείξουν τό ἀσταθές τοῦ χαρακτῆρος μου καί μάλιστα ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀστικῆς ἤ ποινικῆς ἐπιπτώσεως διότι ἡ ἀποκάλυψις τῆς ἰδιότητος ἑνός προσώπου δέν συνιστᾶ ποινικόν ἀδίκημα.
Θεωρῶ τό θέμα ὡς τίθεται κωμικοτραγικόν καί ἐκ βαθέων δέομαι Τοῦ πανοικτίρμονος Θεοῦ ἵνα συγχωρῇ τούς ἀνωνύμως βυσσοδομοῦντας εἰς βάρος τοῦ ἀναξίου προσώπου μου καί χορηγῇ αὐτοῖς μετάνοιαν καί φωτισμόν.
Κατακλείων ὑπομιμνήσκω ὅτι ὑπηρέτησα ἐπί 20ετίαν σχεδόν ὡς Γραμματεύς τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Ἐκκλησιαστικός Ἀνακριτής καθ’ ἅπασαν τήν Ἐπικράτειαν, ὡς θά ἐνθυμεῖσθε ἀπό τήν ἀνακριτικήν μου διακονίαν εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Πατρῶν ἐπί τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αὐτῆς κυροῦ Νικοδήμου καί ἀναποδράστως ἐκ τῆς διακονίας μου τῆν ὁποίαν ἐπειράθην μετ’ ἐπιγνώσεως διά τήν κάθαρσιν τῆς Ἐκκλησίας ὅπως ἐπιτελέσω, ἐδημιούργησα εἰς πολλούς παραπικρασμόν ἴσως καί ἀντιπάθειαν εἰς βάρος μου, ὡς λόγου χάριν συνέβη εἰς τό ἐν Θήβαις Τριμελές Πλημμελειοδικεῖον ὅπου ἐδικάζοντο οἱ φερόμενοι ὡς Ἀρχιεπίσκοποι τῶν παρατάξεων τῶν ΓΟΧ καί εἰς τό ὁποῖον ἐντολῇ τῆς Ἱ. Συνόδου παρέστημεν μετά τοῦ μακαριστοῦ Πρωτοπρ. Εὐαγγέλου Μαντζουνέα, Γραμματέως τότε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν ζητημάτων, ὡς μάρτυρες κατηγορίας κατ’ αὐτῶν διά τάς ἀποδιδομένας εἰς αὐτούς ποινικάς κατηγορίας τῆς ἀντιποιήσεως ἀρχῆς καί στολῆς, ἐξυβρισθέντες ὑπό τῶν συγκεντρωμένων ὁπαδῶν των ὡς δῆθεν «ὑποστηρικταί τοῦ ἀντιχρίστου Πάπα» καί «πληρωμένοι μπράβοι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ». Ἡ ἱστορία τόσον τοῦ μακαριστοῦ γέροντος Εὐαγγέλου Ματζουνέα ὅσον καί τῆς ἐλαχιστότητός μου ἀποδεικνύει ἀσφαλῶς τό ἕωλον καί ἀνυπόστατον τῶν ὡς εἴρηται ὕβρεων.
Εὐελπιστῶν ὅτι διεσκέδασα τήν «ἀχλύν» ὡς ἀναφέρετε, τῶν εἰς βάρος μου φαιδροτήτων παρακαλῶ, ὅπως εἰς τό Ὑμέτερον ἱστολόγιον τοποθετηθεῖτε ὡς ἔγκριτος Θεολόγος σχετικῶς πρός τάς δύο τελευταίας ἡμετέρας παρεμβάσεις εἰς τήν ΔΙΣ ἤτοι διά τήν στρέβλωσιν τοῦ Ἱ. Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ὑπό τῆς Ἀδελφῆς Ὁμοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας καί τῆς ἱερατικῆς συμμετοχῆς εἰς Ὀρθόδοξον Ἱ. Ἀκολουθίαν, ἑτεροδόξων δῆθεν Κληρικῶν καί διατελῶ,

Μετ’ ἀναστασίμων εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

"ὡς θά ἐνθυμεῖσθε ἀπό τήν ἀνακριτικήν μου διακονίαν εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Πατρῶν ἐπί τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αὐτῆς κυροῦ Νικοδήμου"
ΕΔΩ Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΩΝ!

Παναγιώτης Τελεβάντος είπε...

Η απάντηση του Σεβασμιότατου- όπως όλα τα κείμενα που συντάσσει- καταπελτώδης συντρίβει "ως σκεύη κεραμέως" τις συκοφαντίες.

Ακούς, π. Μελέτιε Βαδραχάνη, όσα σαφή λέγει ο Σεβασμιότατος;

Συστηματικοί συκοφάντες, σκανδαλοποιοί, ψεύτες και παρανοικοί είναι οι τα τοιαύτα σπερματολογούντες.

Αλλά δεν φταις εσύ παππούλη μου. Φταίει ο Μητροπολίτης Φλωρίνης που δεν σε καθαίρεσε, φταίει ο π. Θεόδωρος Ζήσης και ορισμένοι άλλοι που σε προωθούν και φταίει ο Μητροπολίτης Κηφισίας που σε δέχτηκε στη Μητρόπολή του χωρίς να εξετάσει το ποιόν σου.

Οι μεν Μητροπολίτης Φλωρίνης, π. Θεόδωρος Ζήσης και όσοι άλλοι σε προωθούν θα δώσουν λόγο στο Θεό για το τεράστιο κακό που κάνουν στην Εκκλησία.

Οσο για τον Μητροπολίτη Κηφισίας δεν θα χρειασθεί να δώσει λόγο στο Θεό. Δίνει ήδη στον "παπα-Βατραχάκη", ο οποίος μιλά για κάποια "τρενάκια στο Κολωνάκι¨- ότι και να εννοεί με αυτά, Αγιε Κηφισίας.

Ετσι είναι δεσπότη μου! Εσείς οι επίσκοποι έχετε ευθύνη στο Θεό για τις χειροτονίες που κάνετε και για τους κληρικούς που δέχεσθε στη Μητρόπολή σας. Και ακόμη δεν πέρασε ο "Ορθόδοξος Τύπος" υπό τον πλήρη του έλεγχο.!!! Φανταστείτε τι θα συμβεί τότε...

Ανώνυμος είπε...

"ὅτι δῆθεν ὑπῆρξα Κληρικός ἐν ταὐτῷ τῆς παρασυναγωγῆς τῶν Ῥωμαιοκαθολικῶν καί τῶν αὐτοπροσδιοριζομένων
ὡς ΓΟΧ"
Το "ἐν ταὐτῷ", εάν ενδελεχώς τις εγκύψει επί την, εις ήν αναφέρεται ο Σεβασμιώτατος, ανάρτησιν του παρόντος ιστοτόπου, δεν προκύπτει ακριβώς! Τουναντίον, δύναταί τις, συμπερασματικώς, να υποθέσει χρονικήν τινα αλληλουχίαν γεγονότων-ουχί κατ΄ απόλυτον, αναγκαστικώς, διαδοχήν.
Εν πάση περιπτώσει, τυγχάνει παρήγορον, και χαροποιόν βεβαίως-ως θα έλεγεν και ο μακαριστός Πατρών Νικόδημος- το ότι ο Άγ.Πειραιώς απήλασε διά της οξείας γραφίδος του τον ζοφερόν χειμώνα όστις προέκυψεν εκ των "αντιφατικών φημολογιών" ως ο ίδιος εγγράφως διαδηλοί ώδε, χαρακτηρίζων ταύτας ανυποστάτους και φαιδράς! Είησαν πολλά τα έτη του επ΄ αγαθώ της κατά Πειραιάν Εκκλησίας.

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχει και μία ν ο μ ι κ ή επισήμανση στην απάντηση του κ.Σεραφείμ: ότι δηλαδή η αποκάλυψη της ιδιότητας ενός προσώπου δεν συνιστά ποινικό αδίκημα.

Ανώνυμος είπε...

Άσχετα από το περιεχόμενο της απάντησης του Σεβ.Πειραιώς, καλό είναι να μελετήσει, όπως και όλοι μας, ένα βαρυσήμαντο άρθρο του κ.Αρ.Πανώτη που δημοσιεύει το amen.gr με τίτλο
{Κάποια γεγονότα που δεν πρέπει να ξεχνιούνται...} παραθέτω το Link: http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=5693

Ανώνυμος είπε...

Ωπ! Τι ήταν αυτό; Μάλλον δεν μας καλοάρεσε η απάντηση ή κάνω λάθος;

Ανώνυμος είπε...

"ἀπό τήν ἀνακριτικήν μου διακονίαν εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Πατρῶν".....
Μήπως γνωρίζει κανείς την τελική έκβαση αυτών των συγκεκριμένων ανακρίσεων;

Ανώνυμος είπε...

διάβασα το αρθρο του Πανώτη που παραπέμπει ο 11:34 π.μ. να τι λέει ο καθηγητής «Αλίμονο αν κάποτε καταγράψω την ιστορία και την θεολογική ποιότητα του ελλαδικού «ανθενωτισμού»! ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ.... ΠΟΛΛΟΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥΣ.....ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ(ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΗ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ: να τι λέει ακριβώς "Άλλοι πάλι ουδένα «ανθενωτικόν» λογισμό κατέθεταν πριν αποκτήσουν την επαγγελματική τους μονιμότητα"!!!!!)

Ανώνυμος είπε...

κ. Ανδριόπουλε ο Πειραιώς σας καλεί να απαντήσετε σε ορισμένα ζητήματα. Να περιμένουμε απάντηση;

Ανώνυμος είπε...

αύριο.....

Related Posts with Thumbnails