Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

ΓΕΡΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Ἂς ἀποφεύγωμεν λοιπὸν τὴν μαμουθοποίησιν


ΑΣΜΑ ΜΑΜΟΥΘ–ΟΛΟΓΙΚΟΝ 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
Ὡς γνωστὸν ηὐξήθησαν ἀπὸ καιροῦ τά "συμπαθῆ" ἀνθρωπόμορφα Μαμοῦθ, ὄχι τόσον εἰς τὸ πνεῦμα ἀλλὰ εἰς τὸ σῶμα γενικῶς, ἰδίως δὲ ὑπερποντίως, ὥστε θὰ εἶναι καλαὶ σκέψεις τινές ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου. 
Καὶ πρωτίστως λεκτέον, ὅτι Μαμοῦθ εἶναι ἡ ὀνομασία τοῦ πρωτογενοῦς ἐλέφαντος ἀγνώστου τῇ καταγωγῇ, καὶ συγχρόνου τοῦ παλαιολιθικοῦ ἀνθρώπου. Σημαντικὰ χαρακτηριστικὰ εἶναι τὸ μέγεθος καὶ οἱ τεράστιοι καὶ πολύτιμοι χαυλιόδοντές του, ὅπως καὶ αἱ μακραὶ κασταναὶ συνήθως τρίχες στὰ βόρεια εἴδη. Ἔζησε πρὶν ἀπὸ 40 χιλιάδες χρόνια στὴν τούνδρα τῆς Βορείου Ἀμερικῆς –χωρὶς αὐτὸ νὰ ἔχει σχέσιν μὲ τοὺς ἐκεῖ παχυσώμους– καὶ τῆς Σιβηρίας ἀλλὰ καὶ στὴν Ἀφρική. Ἡ ἔλλειψις ἀφθόνου τροφῆς ὁδήγησε στὸν νανισμό τους. 
Καὶ τώρα στὰ ἀνθρωπόμορφα μεγαθήρια, δηλαδὴ τοὺς παχύσαρκους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι αἰσθάνονται ὡς δευτέρας κατηγορίας ὄντα, θεωροῦνται δὲ ἀπὸ πολλοὺς ὡς εὐήθεις, πτωχοί, καὶ ἀδύναμοι βουλητικῶς. Κυρίως μάλιστα αἱ κυρίαι, ὑποφέρουν λόγῳ περιφρονήσεως. Ὁ στιγματισμὸς τῶν παχύσωμων διαδίδεται ἐν τῷ μεταξὺ τόσον ἐντόνως, ὅπως καὶ αἱ ρατσιστικαὶ προκαταλήψεις.
Ἄσχημον λοιπὸν τὸ εἶναί τινα παχύσαρκον, καθ’ ὅτι γελωτοποιεῖται καὶ οὐχὶ μόνον, μικρός τε καὶ μεγάλος. Καὶ τοῦτο διότι τὸ βάρος του καὶ κυρίως ἡ διάπλασίς του ὑπερβαίνει τὸ ὅριον τὸ ὁποῖον ἡ κοινωνία ἀποδέχεται! Τὸ πάχος ὅμως δὲν εἶναι μία οὐδετέρα κοινωνικὴ ἔννοια. Ἁπλῶς οἱ παχεῖς ἔρχονται εἰς ἀντίθεσιν μὲ τὸ ἰδεῶδες τῶν λεπτῶν καὶ ἐπιτυχῶν ἀνθρώπων διὸ καὶ ὑποβιβάζονται. Ἴδετε τὰ δίκην μανεκὲν ἀνδρο-γύναια καὶ ἰδίως τὶς "γραμματέσσες" τῶν μαμοῦθ-ἐπιχειρήσεων. Ὁποία κομψότης λιποσαρκικὴ ἐν ἀσιτίᾳ! Καὶ ταῦτα διότι ἡ πιθανότης τοῦ παχυ-γίγνεσθαι μεταξὺ τῶν κοινωνικῶν στρωμάτων, τῶν ἐθνικῶν καὶ φυλετικῶν προελεύσεων καὶ φύλων τυγχάνει ἀνίσως κατανεμημένη. Τὸ γενικῶς ἰσχύον εἶναι: Ὅσον χαμηλοτέρα ἡ κοινωνικὴ θέσις καὶ ἡ ἔκτασις τοῦ ἐθνικοῦ ὑποβιβασμοῦ, ὅσον βαθύτεραι αἱ φυλετικαὶ ἐπιζημιώσεις, τόσον μεγαλύτερον καὶ τὸ μέγεθος τῶν παχυσάρκων (Barlösius). 
Ἀλλὰ καὶ ἐπαγγελματικὰ ἐπιτυχεῖς ἐκ τῆς μέσης τάξεως ὑποβιβάζονται. Βεβαίως ἡ ἔννοια τοῦ παχέος ἔχει ἀλλάξει. Ὅποιος σήμερον θεωρεῖται παχὺς προηγουμένως ἐξελαμβάνετο ὡς παχουλός, τοῦθ’ ὅπερ σχετίζεται μὲ τὴν διαφήμησιν. Ἀσφαλῶς δὲ εἰς τὴν ἐλευθέραν σημερινὴν κοινωνίαν γίνεται λόγος διὰ τήν "διαφορετικότητα" ἑκάστου. Ὁ παχύσωμος θεωρεῖται ὡς ἄτακτος, πιθανῶς ράθυμος καὶ εὐήθης. Διὸ καὶ αὐθυποβάλλεται εἰς αὐστηρὰν δίαιταν δι’ ἐπαγγελματικὴν ἐπιτυχίαν, ὑγείαν καὶ εὐτυχίαν, φιοριζούσης τῆς φαρμακο- καὶ fitness βιομηχανίας. Κατ’ ἄλλους ὅμως θεωρεῖται καὶ καλόψυχος ἐν ἀντιθέσει πρὸς τούς "πτωχοὺς τῇ σάρκα"!


Κατὰ τὸν P.M. Pflüger οἱ παχύσαρκοι δροῦν ὡς σκιαὶ ἑνὸς ὑπερκορεσμένου κράτους, τὸ ὁποῖον διαρκῶς ἀναζητεῖ τερψιλαρυγγιακὰς λειχουδίας, τὰς ὁποίας ἀμέτρως καταναλίσκει καὶ ἐπιτρέπει ἡ ζήλεια καὶ ἡ γαστριμαργία νὰ ἐνεργοῦν ὡς μέσα προωθήσεως τῆς οἰκονομίας! Καὶ ἡ ἀηδία ἐκ τῆς ἰδίας ἀμετρίας καὶ ἀδηφαγίας ἐπιρρίπτεται καὶ ἀπολήγει εἰς τοὺς παχυσάρκους! 
Ἀλλὰ καὶ οἱ ἰατροὶ εὑρίσκονται ἐντὸς τοῦ μηχανισμοῦ αὐτοῦ, τονίζοντες εἰς τοὺς ἀσθενεῖς των τὰς συνεπείας τοῦ ὑπερβολικοῦ βάρους. Ὅμως νεώτεραι ἔρευναι ἀποδεικνύουν, ὅτι τοῦτο ὀφείλεται εἰς τὸ stress. Ἀκούσιαι δὲ ἐγκεφαλικαὶ διαδικασίαι, καὶ οὐχὶ ἡ θέλησις ρυθμίζουν τὸ εἶναί τινα παχύσωμον ἢ οὔ1
Ἀναφορικῶς τέλος πρὸς τὰ αἴτια τῆς παχυσαρκίας, ταῦτα εἶναι ποικίλα: κληρονομικότης, ὁρμονικαὶ διαταραχαί, πολυφαγία, κακὴ διατροφή (fast-food κλπ.), καθιστικὴ ζωή, stress κ.ἄ. Ὑπάρχουν βεβαίως καὶ λιπόσαρκοι ἐκπρόσωποι τῆς γαστριμαργίας, τῶν ὁποίων τὸ ἀθέατον πάχος συσσωρεύεται μεταξὺ τῶν ἐντέρων. Πρὸς τούτοις αὕτη παρουσιάζει διὰ τὸν παχύσαρκον καὶ ἄλλας πρακτικὰς καὶ μὴ συνεπείας: ἀσθενείας, δυσχέρειαν εὑρέσεως καταλλήλων ἐνδυμάτων, ἐνόχλησιν εἰς παρακαθημένους π.χ. τοῦ θεάτρου, τοῦ ἀεροπλάνου κλπ. λόγῳ τοῦ "ἐκχυλίζοντος" σαρκίου κ.ἄ.
Τέλος ἔχει καὶ ἀντιαισθητικὰς παραμέτρους λόγῳ τῆς οὐχὶ ὀμματοθωπευτικῆς, καίτοι κατά τινας μνημειώδους ἐμφανίσεως, ὅμως τοῦτο δὲν ἰσχύει πάντοτε καὶ διὰ τὰς πληθωρικὰς κυρίας, αἱ ὁποῖαι ἔχουν μίαν ἰδιαιτέραν γοητείαν καὶ γλυκύτητα "ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ". Καὶ ἐδῶ τοποθετηθέον καὶ τὸ ἐρατεινὸν ἄκουσμα τῶν "προσευχομένων Μαμοῦθ", δηλαδὴ τῶν γονυπετούντων καὶ θεωμένων ἐκ τῆς πυγη-ακῆς πλευρᾶς, ὁπότε προβάλλει τὸ ὅλον κάλλος τοῦ νυμφίου! 
Ἂς ἀποφεύγωμεν λοιπὸν τὴν μαμουθοποίησιν. 
__________________________________
1_ C. -Weber-Herfort, Du fühlst dich als Mensch zweiter Klasse, Publik-Forum ἀρ. 6 (2015) 40-44.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails