Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

"Δεῖτε τοὺς ἐλέφαντας καὶ κυρίως τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι σφαγιάζονται ἀνηλεῶς καθημερινά"


ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
Σπονδὴ στὰ "προσευχόμενα" Μαμούθ! 
Ὡς γνωστὸν συχνάκις ἀπαντῶμεν κυρίας, κυρίους καὶ "ἀγαπητὰ παιδία" (διὰ νὰ τηρηθῶσιν τὰ προσχήματα!) μορφολογικῶς προσομοιάζοντα, ίδίως ἐν Η.Π.Α. καὶ οὐχὶ μόνον, πρὸς τὰ ἀδιαχώρητα ἱστορικὰ Μαμούθ. 
Καὶ ἐὰν τοῦτο προέρχεται ἐκ λόγων ὁρμονικῶν διαταραχῶν οὐδὲν λεκτέον, οὐχὶ ὅμως καὶ ἕνεκα φασφουντοφαγίας καὶ "ραστωνο-ἀσκητισμοῦ"! Ἀσφαλῶς δὲ ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἰσχύει καὶ τὸ τῆς Ἀνατολίας αἰσθητικόν: "τὸ πάχος μου τὸ κάλλος μου", τὸ ὁποῖον χρησιμοποιεῖται διὰ τὰς "πληθωρικὰς" ματρώνας (üppige Frauen), τὰς ἐχούσας, ἐν ἀντιθέσει πρὸς "πτωχὰς τῇ σαρκί" (et fukarası!), γοητείαν "ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ"!, ἐξαιρέσει βεβαίως τῶν τοῦ Sumo παλαιστῶν. 
Αἱ σκέψεις αὐταὶ σχετίζονται πάντως καὶ πρὸς τὸ θέμα τῶν ἐλεφάντων, τῶν συμπαθῶν μεγαθηρίων τούτων, τῶν παχυδέρμων δηλονότι, τὰ ὁποῖα παρὰ τοὺς πρωτεύοντας ὁμοιάζουν πρὸς τὸν ἄνθρωπον, εἰς τὸν ὁποῖον, ὡς πιστεύεται, φέρνουν καὶ "γοῦρι". Οὕτω βλέπομεν αὐτὰ νὰ πενθοῦν καὶ νὰ ἐπιστρέφουν εἰς τὰ "νεκροταφεῖα" των, νὰ ἀνατρέφουν στοργικῶς τὰ νεογνά των καὶ νὰ διακρίνονται διὰ τὸ μεγαλεῖον, τὴν εὐφυΐαν, τὴν μνήμην των, διότι δὲν ξεχνοῦν ὅπως κάποιοι, καὶ τὴν συντριπτικὴν δύναμιν (πρβλ. τὸν ἐλέφαντα εἰς κατάστημα ὑαλικῶν)! 
Καὶ ὅμως οἱ ἄνθρωποι ἔχουν μετατρέψει αὐτὰ εἰς πηγὴν ἐκμεταλλεύσεως καὶ κέρδους μεγάλου, πρὸς βελτίωσιν τοῦ βιοτικοῦ των ἐπιπέδου κλπ. Τοῦτο δὲ συμβαίνει πρωτίστως εἰς τὴν Ἀσίαν καὶ μετὰ εἰς τὴν Ἀφρικήν. Καὶ μάλιστα, εὐλογίᾳ τῶν εὐφυεστάτων καὶ "εὐγενεστάτων" Κινέζων οἱ ὁποῖοι κατασκευάζουν ὅλους τοὺς δρόμους τῆς Ἀφρικῆς, λαμβάνοντες ὡς ἀντάλλαγμα τοὺς ὑπογείους θησαυροὺς τῆς ἠπείρου καὶ διὰ σφαγιασμοῦ τοὺς χαυλιόδοντας τῶν ταλαιπώρων τούτων ζώων, τοὺς ὁποίους οἱ ἄγριοι ἰθαγενεῖς ἐξορύσσουν βαθέως διὰ φρικτῶν ἐργαλείων ἐκ τοῦ κρανίου των. Οὕτως ἡ Κένυα ἀποβαίνει ἡ μεγαλυτέρα ἀγορὰ καὶ εἶτα τὸ Βιετνάμ, ὅπου πιστεύεται ὅτι τὸ ἐλεφαντοστοῦν θεραπεύει τὸν καρκίνον. 
Αἱ Φιλιππῖναι, τὸ μεγαλύτερον Καθολικὸν κράτος τῆς ὑφηλίου, εἶναι μία τεραστία ἀγορὰ γλυπτῶν ἐξ ἐλεφαντοστοῦ (κυρίως Ἐσταυρωμένων, Θεοτόκου κ.ἄ.) καθὼς ἐπίσης ἡ Ἰαπωνία καί πως τὸ Βατικανόν. Βενέδικτος ΙΒ΄ ἐδώρησεν εἰς τὸν Obama ἄγαλμα 60 ἑκατοστῶν! Τί θὰ πράξει ἆραγε καὶ ὁ Franciscus; Ἐπισήμως βεβαίως ἀπηγορεύθη ἡ θήρα τῶν ἐλεφάντων ἀπὸ τὸ 1989. Ὅμως, ὡς συνήθως, εἰς μάτην. 
Τὸ 1996 ἐγένετο τὸ σφάλμα πωλήσεως τῶν ἐν Ἀφρικῇ ἀποθεμάτων τῶν ἐλεφαντοστῶν, ὁπότε ἤνθισε καὶ πάλιν τὸ ἐμπόριον. Αἱ ἀρχαὶ τῆς Κένυας διαθέτουν εἰδικοὺς κύωνας ἐπισημάνσεως αὐτῶν εἰς τὰς ἀποσκευὰς τῶν ταξιδιωτῶν. Ὅμως εἰς τὴν "πεπολιτισμένην" καὶ ζωόφιλον Τευτονίαν, τοῦτο δὲν ἀποτελεῖ θέμα ἐλέγχου! Προσέτι δὲ τὸ περίφημον Circus Krone ἐμφανίζει ἐλέφαντας πεποικιλμένους μετὰ προκλητικῶν Tutu καὶ διαδημάτων πρὸ θυμηδίαν τοῦ φιλοθεάμονος κοινοῦ! Ἡμέραν δέ τινα ἴσως κατανοήσει τις, ὅτι μὲ τοὺς ζώντας ἐλέφαντας δύναται νὰ καρποῦται περισσότερα ἀπὸ τοὺς νεκρούς. 
Εἰς τὰ ἐθνικὰ πάρκα τῆς Κένυας περιπολοῦν φύλακες μὲ καλάσνικοφ, κινούμενοι ἐνίοτε μετ’ ἑλικοπτέρων καὶ χρησιμοποιοῦντες ὅπλα τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ, ἀλλὰ καὶ "συνεργαζόμενοι" μετὰ τῶν ἀγρίων φονέων! Καίτοι δὲ τὸ 90% τοῦ ἰθαγενοῦς πληθυσμοῦ καταπολεμεῖ αὐτούς, ὅμως προσφυγικαὶ πολιτικαὶ ὁμάδες ἐκ τῆς Σομαλίας, χρηματοδοτοῦνται διὰ λόγους "ἐθνικῆς ἀσφαλείας" 60% ἐκ τοῦ ἐμπορίου τοῦ ἐλεφαντοστοῦ, πρᾶγμα διόλου ἀσύνηθες, ἐκ τῆς κακατασχέσεως τοῦ ὁποίου μέρος ὁδηγεῖται εἰς τὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον, τὸ ἡτοιμασμένον τῷ Διαβόλῳ καὶ τοῖς "κομπάρσοις" αὐτοῦ (Ματθ. 25, 41). 
Ἐτησίως εἰς τὴν Ἀφρικὴν φονεύονται μεταξὺ τῶν 20-40.000 ζῶα ἐκ τῶν ὑφισταμένων 300.000 περίπου, τὰ ὁποῖα μὲ τὰς βαναυσότητας αὐτὰς θὰ ἐκλείψουν τὸ ἀργότερον ἐντὸς 10 ἐτῶν. Βεβαίως πάντα ταῦτα ὀφείλονται εἰς τὴν ἀδυναμίαν τῶν κρατικῶν φορέων καὶ ἱδρυμάτων τῆς Μαύρης Ἠπείρου, καὶ τὴν ἐπικρατοῦσαν διαφθορὰν ἡ ὁποία οὕτως ἀποβαίνει "μελανωτέρα"! 
Ἔ….. σεῖς οἱ καραγκιοζωόφιλοι: Ἀφήσατε κατὰ μέρος τὶς γάτες, οἱ ὁποῖες μᾶς ἔχουν πνίξει μὲ τὴ βρῶμα τους καὶ δεῖτε τοὺς ἐλέφαντας καὶ κυρίως τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι σφαγιάζονται ἀνηλεῶς καθημερινά.
_________________________________ 
1- Elefanten im Visier, Publik-Forum ἀρ. 14 (2014) 20-21.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails