Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

ΕΜΦΥΛΕΣ Ή ΑΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΩΝ;


Επιμέλεια: Π. Α. Ανδριόπουλος 
ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ 
Τον βίο της Οσίας Ματρώνης, που τιμάται στις 9 Νοεμβρίου από την Εκκλησία, συνέγραψε ο Όσιος Συμεών ο Μεταφραστής, τιμώμενος και αυτός την 9η Νοεμβρίου. 
Ο βίος της Οσίας Ματρώνης κατά πάντα παράδοξος. Παντρεύτηκε, απέκτησε κόρη, αλλά εγκατέλειψε τον άντρα της και παρέδωσε την κόρη της σε μια γνωστή της, προκειμένου να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο. Ντύθηκε άντρας, και «με σχήμα ευνούχου», πήγε στο αντρικό μοναστήρι του Αγίου Βασιανού. 
Αλλά ας διαβάσουμε τον βίο της – συνοπτικά – από τον Συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη: 
"Αύτη ήτον κατά τους χρόνους του βασιλέως Mαρκιανού και Λέοντος του Mεγάλου, του καλουμένου Mακέλλη, εν έτει υξϛ΄ [466], καταγομένη από την Πέργην της Παμφυλίας. Λαβούσα δε νόμιμον άνδρα, εγέννησε μίαν θυγατέρα. Kαι έπειτα ανέβη εις την Kωνσταντινούπολιν ομού με τον άνδρα της, ούσα τότε χρόνων δεκαπέντε. Eκεί δε έγινε φίλη με μίαν παρθένον Eυγενίαν ονόματι, της οποίας την άσκησιν μιμησαμένη, δεν έλιπεν από τας Eκκλησίας του Θεού. Aλλά προσμένουσα πάντοτε εις αυτάς με νηστείας και αγρυπνίας, την μεν ψυχήν της εκαθάριζε, το δε σώμα της κατεξήρανε. Tον δε ευσεβή προς Θεόν πόθον της θερμότερον διά τούτων ανάψασα, παραδίδει την θυγατέρα της εις μίαν γνώριμον γυναίκα, ονομαζομένην Σωσάνναν. Aύτη δε φορέσασα ανδρίκεια φορέματα, πηγαίνει εις το Mοναστήριον του Aγίου Bασιανού. Kαι με σχήμα ευνούχου, συνανεστρέφετο με τους Mοναχούς όχι ολίγον καιρόν. Eπειδή δε ο Άγιος Bασιανός έμαθε τα κατ’ αυτήν δι’ αποκαλύψεως, διά τούτο έπεμψεν αυτήν εις το Mοναστήριον των γυναικών, το ευρισκόμενον εις την πόλιν Έμεσαν, ήτις τουρκιστί λέγεται Eμς. Aπό εκεί δε επήγεν η Oσία εις τα Iεροσόλυμα. Kαι εκείθεν μεταβαίνει εις το Σίναιον όρος. Eίτα απέρχεται εις το Bερούτι. Kαι εκεί διά προσευχής της εύγαλεν ύδωρ εις ένα άνυδρον τόπον. Eπειδή δε εδοκίμασε πολλάς προσβολάς και πειρασμούς των δαιμόνων, επαναγυρίζει πάλιν εις την Kωνσταντινούπολιν και φανερωθείσα εις τον Άγιον Bασιανόν, εσυγχωρήθη από αυτόν να μένη εις το Mοναστήριον. Tο οποίον κατά την ονομασίαν αυτής, επονομάζεται έως τώρα της Mατρώνης. Ζήσασα λοιπόν σχεδόν έως εκατόν χρόνους, εν ειρήνη προς Kύριον εξεδήμησεν."  


Η ΟΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η ΠΑΤΡΙΚΙΑ 
Της Οσίας Πατρικίας (10 Μαρτίου η μνήμη της) το πραγματικό φύλο αποκαλύφθηκε μετά θάνατον!
Ἡ Ὁσία Ἀναστασία ἡ Πατρικία ἀποτελεῖ μεγάλη μορφή τοῦ γυναικείου μοναχισμοῦ τῆς Αἰγύπτου, τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἰουστινιανοῦ (527 – 565 μ.Χ.) 
Γόνος ἀριστοκρατικῆς οἰκογενείας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Πατρικία ἡ ἴδια στήν αὐτοκρατορική αὐλή, ἔφυγε ἀπό τήν Πόλη λόγῳ τοῦ φθόνου τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας, ἵδρυσε μονή κοντά στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν γυναικεία μονή τῆς Πατρικίας, καί, γιά νά ξεφύγει ἀπό τήν ἀναζήτηση τοῦ Ἰουστιανιανοῦ, ἀποσύρθηκε στήν αἰγυπτιακή ἔρημο. Προσέφυγε στόν ἀββά Δανιήλ τόν Σκητιώτη, ὁ ὁποῖος τήν ἔντυσε μέ ἀνδρικά μοναχικά ἐνδύματα καί τῆς ὅρισε νά ἐγκαταβιώσει μέσα σέ σπήλαιο, ὡς εὐνοῦχος Ἀναστάσιος. Ἐκεῖ, ἔγκλειστη, παρέμεινε ἡ ὁσία Ἀναστασία μέ προσευχή, μετάνοια καί νηστεία ὥς τήν κοίμησή της. Τό πραγματικό της φύλο ἀποκαλύφθηκε μετά τόν θάνατό της, ὅταν τό σκήνωμά της προετοιμαζόταν, ἀπό ὑποτακτικούς τοῦ ἀββά Δανιήλ, γιά τήν κηδεία καί τήν ταφή της.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Άλλωστε, οι μοναχοί καλούνται να ζουν σαν να μην έχουν φύλο, όπως οι άγγελοι. Καλούνται να φτάσουν σε μια υπερ-φυσική κατάσταση. Ωραίο το άρθρο σου, Παναγιώτη. Για μια ακόμη φορά, "χτυπάς" εκεί που πρέπει.

Ανώνυμος είπε...

..Οὗτος οὖν ὁ τοῦ ἐπουρανίου Βασιλέως στρατιώτης προδραμών, ὡς ἀληθῶς εὐθείας ἐποίει τὰς τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἄνθρωπος μέν τῇ φύσει, Ἄγγελος δὲ τὸν βίον ὑπάρχων· ἁγνείαν γὰρ παντελῆ, καὶ σωφροσύνην ἀσπασάμενος, εἶχε μὲν τὸ κατὰ φύσιν, ἔφυγε δὲ τὸ παρὰ φύσιν, ὑπὲρ φύσιν ἀγωνισάμενος· Αὐτὸν ἅπαντες πιστοί, ἐν ἀρεταῖς μιμούμενοι,...
Δοξαστικό Αποστίχων Εσπερινού Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου - 24 Ιουνίου.

Related Posts with Thumbnails