Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

ΜΙΑ "ΒΟΥΣΤΡΟΦΗΔΟΝ" ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΕΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΔΗΦΑΓΙΑΣ


Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥ 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
Ὡς γνωστὸν ἀπὸ τῶν τελευταίων δεκαετηρίδων πολὺς γίνεται ὁ λόγος διὰ τὴν καταστροφὴν τοῦ περιβάλλοντος, τὰς κλιματικὰς ἀλλαγὰς καὶ τὰς ὀλεθρίας συνεπείας αὐτῶν. Συγκαλοῦνται συνέδρια, γίνονται διαμαρτυρίαι, διαφημίσεις, ἐκδίδονται βιβλία, μελέται, ἄρθρα, ἐξαπολύονται μηνύματα ἀπὸ μέρους κοσμικῶν καὶ θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν, ἐν οἷς πρωτοπορεῖ καὶ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, καὶ ἄλλα πολλά. Καὶ οἱ μὲν ἐπιστήμονες ἀσχολοῦνται κυρίως μὲ τὰς φυσικὰς παραμέτρους τῶν θεμάτων τούτων, ἐνῶ αἱ Ἐκκλησίαι μὲ τὰς θεολογικο-ηθικὰς τοιαύτας. 
Παρ’ ὅλα ὅμως αὐτά, τὰ ἐν πολλοῖς μηρυκαστικὰ bla-bla, τὰ ὑλοποιούμενα ἀπὸ τὰς σχετικὰς περιβαλλοντικὰς εἰσηγήσεις εἶναι λίαν γλισχρά, καθ’ ὅτι ὑπερισχύουν τὰ τεράστια οἰκονομικὰ καὶ ἄλλα συμφέροντα τῶν ὑπερδυνάμεων καὶ ὄχι μόνον, αἱ ὁποῖαι εἰς οὐδὲν λογίζονται τὰ ἀνωτέρω. 
Καὶ ἰδοὺ δύο παραδείγματα: 
α- Ἐσχάτως γίνεται ἰδιαιτέρα συζήτησις περὶ μιᾶς συμβάσεως ἐλευθέρου ἐμπορίου μεταξὺ τῶν Η.Π.Α. καὶ τῆς Εὐρώπης. Τοῦτο πρόκειται νὰ καταστήσει δύο οἰκονομικὰς ὑπερδυνάμεις πλουσιοτέρας. Ἀδιαμφισβητήτως μία τοιαύτη σύμβασις θὰ ὁδηγήσει πρὸς τὴν ἔκλυσιν ὑψηλοτέρου διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος, τὴν αὔξησιν τῶν μεταφορῶν, τὴν ἐπέκτασιν τῆς περιβαλλοντοεπιβαρυντικῆς ἐνεργείας τῶν αὐτοκινήτων καὶ τῶν εἰς CO2 ἀποβλήτων τῆς τεραστίας ἀεροπορικῆς κυκλοφορίας, τῆς χημείας – ὑβριδικῆς τεχνολογίας καὶ γεωργικῆς παραγωγῆς. Βεβαίως ἡ ἀεροπλοΐα προσπαθεῖ νὰ μειώσει ταῦτα διὰ τῆς χρήσεως ὀλιγοτέρας κηροσίνης καὶ ἐπενδύσεων δισεκατομμυρίων, τὰ ὁποῖα ἀπαιτοῦνται πρὸς ἀντικατάστασιν τῶν Airbus 330-200 διὰ τοῦ τύπου 330-300, τῶν νέων μικρῶν βομβαρδιστικῶν τῆς σειρᾶς C διὰ τὰς μικρὰς ἀποστάσεις καὶ τῶν Boeing 777 διὰ τὰς μεγάλας ἀντὶ τῶν A340, τῶν ἐλαφρῶν container ἀποσκευῶν, τῶν νέων μεθόδων ἀπογειώσεως ἢ τῆς λειτουργίας εἰς τὰ ἀεροδρόμια ἑνὸς καὶ μόνον κινητῆρος καὶ τοῦ καθορισμοῦ τῆς ὥρας προσγειώσεως. Ἐντὸς τῆς συναφείας αὐτῆς εὑρίσκεται καὶ τὸ διαμφισβητούμενον "Fracking", τ.ἔ. ἡ παραγωγὴ φυσικοῦ ἀερίου ἐκ βαθέων βραχωδῶν στρωμάτων διὰ τῆς ἐμβολῆς λίαν τοξικῶν ὑδάτων, ἄμμου καὶ χημικῶν cocktails. Ἐπιχειρήσεις Fracking τῶν Η.Π.Α. ἐπιθυμοῦν τὴν σύμβασιν ἐλευθέρου ἐμπορίου διὰ νὰ λάβουν ταχυτέρας ἀδείας ἐξαγωγῆς ὑγροποιημένου Fracking ἀερίου διὰ τὴν Εὐρώπην1
β- Ὑπῆρξε μάλιστά ποτε ὄνειρόν τι. Καὶ τοῦτο ἀναφέρεται εἰς ἓν συνέδριον διὰ τὸ παγκόσμιον κλῖμα τὸ 2012 ἐν Doha. Συμφώνως πρὸς αὐτό, αἱ ἀνανεώσιμοι ἐνέργειαι θὰ γίνουν διαρκῶς εὐθηνότεραι καὶ ἠμποροῦν βραδέως ἀλλὰ σταθερῶς νὰ ἀντικαταστήσουν τὰς ὀρυκτὰς καὶ ἀτομικὰς τοιαύτας. 
Τὸ ὄνειρον ἐπιζεῖ μέν, ἐν τούτοις τὴν στιγμὴν ταύτην κυριαρχεῖ ἓν φάντασμα. Αἱ Η.Π.Α. ἀντὶ νὰ ἀντικαταστήσουν τὸ πετρέλαιον διὰ τοῦ ἡλίου, τοῦ ἀέρος ἢ τοῦ ὕδατος, προωθοῦν μίαν νέαν τεραστίαν ἀνάπτυξιν (boom) πετρελαίου, ἐξορύσσουσαι αὐτὸ διὰ νέων μεθόδων πανταχοῦ, ἀκόμη καὶ εἰς περιοχὰς φυσικῆς προστασίας. Οὕτω συντόμως θὰ ἀποβοῦν ἀνεξάρτητοι ἐκ τοῦ εἰσαγομένου πετρελαίου. 
Καὶ ἐφ’ ὅσον οἱ μεγάλοι χρῆσται ἐν Η.Π.Α. προσανατολίζονται πρὸς τὸ πετρέλαιον καὶ τὸ φυσικὸν ἀέριον, αὐταὶ ἐξάγουν ἐπιμελῶς ἐφθηνὸν ἄνθρακα, ὁ ὁποῖος ἀντικαθιστᾶ παγκοσμίως τὸ ἀκριβὸν πετρέλαιον καὶ ἀέριον, ἔστω καὶ μὲ νέας τεχνολογίας ἐκροῆς ὀλιγοτέρων ἀποβλήτων. Οὕτω ἡ Εὐρώπη βιοῖ ἀπιθάνως μίαν κανονικὴν τεραστίαν ἀνάπτυξιν ἄνθρακος – τοῦθ’ ὅπερ ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλαι περιοχαὶ τῆς γῆς, "ἱστάμεθα εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς μεγαλυτέρας Ἀναγεννήσεως τοῦ καρβούνου εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος" λέγει ὁ G. Edenkofer καὶ ὡς ἐκ τούτου αὐξάνουν τὰ ἀπόβλητα τοῦ CO2 τόσον, ὡσὰν νὰ μὴν ἔλαβε χώραν οὐδέποτε ἓν συνέδριον τοῦ κλίματος2 καὶ ὄχι μόνον! Μήπως ἔχομεν ἐδῶ μίαν "βουστροφηδόν" πρόοδον; 
Πρὸς τοῦτοις αἱ ἐξορύξεις ἄνθρακος μὴ ὑπαρχόντων τῶν καταλλήλων συνθηκῶν ἐργασιακῆς ἀσφαλείας, κοστίζουν τὴν ζωὴν πολλῶν ἀνθρώπων ὡς προσφάτως ἐν Soma. Ὅλα δὲ αὐτὰ καταδεικνύουν τὴν ἀδηφαγίαν τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι πολλῶν στοιχείων τῆς φύσεως, τὰ ὁποῖα διαρκῶς δι’ ἀσυλλήπτων ἐπινοήσεων ἀδιστάκτως λεηλατοῦνται καὶ ὀλιγοστεύουν, εἰς τρόπον ὥστε ὁ homo sapiens καὶ oeconomicus νὰ ἀποβαίνει ὁ καταστροφεὺς τοῦ πλανήτου μας.
_______________________________________ 
1- Das Freihandelsabkommen und die Umwelt. Fragen an Sozialökonom Peter Fuchs von Powerschift, Publik-Forum ἀρ. 7 (2014) 38. 
2- W. Kessler, Renaissance der Kohle, Publik-Forum ἀρ. 22 (2012) 19.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails